Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı 1983 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Fizik Yüksek Lisans derecesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Yüksek Lisans Programı ; öğrencilerin Katıhal fiziği,Atom ve molekül fiziği ve Nükleer fizik bilim dallarında uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans mezunları; Doktora programlarına devam edebilir ve bu sırada Araş.Gör. kadrolarına atanabilirler.Çeşitli Devlet ve Özel Sektör kurumlarında Uzman Araştırıcı olarak görev alabilirler.Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerin Yüksek Okullarında Öğretim Görevlisi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Muharrem Dinçer
mdincer@omu.edu.tr
Dahili Tel:5260

Bölüm Olanakları

Atom ve Molekül Fiziği araştırma laboratuvarı, Katıhal Fiziği araştırma Laboratuvarı ve Nükleer Fizik araştırma laboratuvarı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 3 0 0 3 7.5