Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Doktora programı 2008 yılında açılmıştır. Anabilim dalımızda halen aktif 28 Doktora öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır. Anabilim dalımıza 5 profesör, 5 doçent, 3 Dr.Öğr. Üyesi olmak üzere 13 kişilik bir bilimsel kadro tarafından katkı verilmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında Bilim Doktoru derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına ve en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş
sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 80 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Program; toplam 24 yerel kredi ve 180 AKTS' den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Öğrencinin en az 24 kredilik ders alıp en fazla dört dönem içerisinde bu derslerden başarıyla geçmesi gerekir. Daha sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavına girer. Başarılı olması durumunda en az 3 tez izleme komitesi değerlendirmesinden geçerek tezini bitirir. Öğrenci durumuna göre uzatma alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci aldığı dersten öğretim üyesinin uygulayacağı vize, final ve bunun gibi değerlendirmeler sonunda genel ortalama olarak en az 60 almak zorundadır. Aksi taktirde o dersten başarısız sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Yüksel Terzi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı 55139 Kurupelit Atakum / Samsun Türkiye Telefon: +90 362 3121919-5215 e-posta: yukselt@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

40 ve 18 bilgisayardan oluşan iki adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet seminer odası ve lisansüstü öğrenci çalışma odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 6
İST702 Matematiksel İstatistik 3 0 0 3 6
İST703 Hipotez Testleri 3 0 0 3 6
İST704 Stokastik Süreçler 3 0 0 3 6
İST705 Parametrik Olmayan Regresyon 3 0 0 3 6
İST706 Alternatif Regresyon Teknikleri 3 0 0 3 6
İST707 Bayesci Çıkarım 3 0 0 3 6
İST708 İleri İstatistiksel Çıkarım 3 0 0 3 6
İST709 Sınıflama ve Ayrım Analizi 3 0 0 3 6
İST710 Boyut İndirgeme Analizi 3 0 0 3 6
İST711 Ardışık Çözümleme 3 0 0 3 6
İST712 Deney Tasarımı 3 0 0 3 6
İST713 İstatistiksel Kalite Kontorlü 3 0 0 3 6
İST714 Tekrarlı Ölçüm Analizi 3 0 0 3 6
İST715 Sağkalım Analizi 3 0 0 3 6
İST716 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 0 3 6
İST717 Regresyon Tanısal Araçları 3 0 0 3 6
İST718 Güvenilirlik Analizi 3 0 0 3 6
İST719 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3 6
İST720 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 6
İST721 Çok Değişkenli Zaman Serileri 3 0 0 3 6
İST722 Optimizasyon 3 0 0 3 6
İST723 Tam Sayılı Programlama 3 0 0 3 6
İST724 Hedef Programlama 3 0 0 3 6
İST725 Bilgisayar Uygulamalı İleri İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
İST726 Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
İST727 Makine Öğrenmesi 3 0 0 3 6
İST728 Örüntü Tanıma Analizi 3 0 0 3 6
İST729 Siber Güvenlik 3 0 0 3 6
İST730 Kriptoloji 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 6
İST702 Matematiksel İstatistik 3 0 0 3 6
İST703 Hipotez Testleri 3 0 0 3 6
İST704 Stokastik Süreçler 3 0 0 3 6
İST705 Parametrik Olmayan Regresyon 3 0 0 3 6
İST706 Alternatif Regresyon Teknikleri 3 0 0 3 6
İST707 Bayesci Çıkarım 3 0 0 3 6
İST708 İleri İstatistiksel Çıkarım 3 0 0 3 6
İST709 Sınıflama ve Ayrım Analizi 3 0 0 3 6
İST710 Boyut İndirgeme Analizi 3 0 0 3 6
İST711 Ardışık Çözümleme 3 0 0 3 6
İST712 Deney Tasarımı 3 0 0 3 6
İST713 İstatistiksel Kalite Kontorlü 3 0 0 3 6
İST714 Tekrarlı Ölçüm Analizi 3 0 0 3 6
İST715 Sağkalım Analizi 3 0 0 3 6
İST716 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 0 3 6
İST717 Regresyon Tanısal Araçları 3 0 0 3 6
İST718 Güvenilirlik Analizi 3 0 0 3 6
İST719 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3 6
İST720 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 6
İST721 Çok Değişkenli Zaman Serileri 3 0 0 3 6
İST722 Optimizasyon 3 0 0 3 6
İST723 Tam Sayılı Programlama 3 0 0 3 6
İST724 Hedef Programlama 3 0 0 3 6
İST725 Bilgisayar Uygulamalı İleri İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
İST726 Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
İST727 Makine Öğrenmesi 3 0 0 3 6
İST728 Örüntü Tanıma Analizi 3 0 0 3 6
İST729 Siber Güvenlik 3 0 0 3 6
İST730 Kriptoloji 3 0 0 3 6