Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kuruluş

31.01.1983 Tarihinde kurulmuştur.

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Kimyagerlik

Kazanılan Derece

Yüksek Kimyagerlik

Kabul ve Kayıt Koşulları

ezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. 2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Kimya yüksek lisans programı en az 2, en çok 3 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Birinci yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alması gerekmektedir. İkinci yıl ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir. Kimya Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

Program Profili

Kimya yüksek lisans programı en az 2, en çok 3 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Birinci yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alması gerekmektedir. İkinci yıl ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir. Kimya Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine hak kazanırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya mezunları; üniversiteler, araştırma kurumları veya tarım, çevre, beslenme, sağlık, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Bilim adamı ve teknisyen olarak hastane laboratuvarlarında da çalışma imkanları vardır. Pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya mezunları; üniversiteler, araştırma kurumları veya tarım, çevre, beslenme, sağlık, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Bilim adamı ve teknisyen olarak hastane laboratuvarlarında da çalışma imkanları vardır. Pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir. 2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için; a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının, b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının, c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının, ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Necati MENEK, Tel: 0362 3121919/5065, E-mail: nmenek@omu.edu.tr

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Necati MENEK, Tel: 0362 3121919/5021, E-mail: nmenek@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz; 19 adet profesör, 7 adet doçent, 3 adet yardımcı doçent, 14 adet araştırma görevlisi ve 2 adet uzman ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 4 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem lisansüstü öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (F-AAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR), UV-VIS, IR spektrofotometreleri, termik analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, kapiler elektroforez mevcuttur.

Bölüm Olanakları

Bölümümüz; 19 adet profesör, 7 adet doçent, 3 adet yardımcı doçent, 14 adet araştırma görevlisi ve 2 adet uzman ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 4 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem lisansüstü öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (F-AAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR), UV-VIS, IR spektrofotometreleri, termik analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, kapiler elektroforez mevcuttur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79080 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 79081 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 79083 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 79085 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 79086 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 79088 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 79090 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 79092 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 79094 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 79095 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ603. Kromatografi I 4 0 0 4 7.5
FKİ604 Kromatografi II 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3 7.5
FKİ606. İleri Elektrokimya 2 2 0 3 7.5
FKİ607. Organometalik Kimya 3 0 0 3 7.5
FKİ608. Kimyada Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FKİ610. Kristal Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ612. Organik Boyar Maddeler 3 0 0 3 7.5
FKİ613. Analitik Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ617. Stereokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ618. İleri Koordinasyon Kimyası 3 2 0 4 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ620. Kimyada Araş.Tek.ve Tez Yazımı 3 0 0 3 7.5
FKİ621. Geçiş Elementleri Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ622. İleri Yüzey Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ623. Adsorpsiyon ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FKİ625. Analitik Kimya İçin İstatistik 3 0 0 3 7.5
FKİ626. Kataliz Ve Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
FKİ627. Organik Tep. Çözücü Etkileri 3 0 0 3 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3 7.5
FKİ629 Çimento Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ630. Modern Titrasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ631. Fiziksel Ornanik Kimya I 3 0 0 3 7.5
FKİ632. Fiziksel Organik Kimya II 3 0 0 3 7.5
FKİ633. İyon Dengesi I 3 0 0 3 7.5
FKİ634. İyon Dengesi II 3 0 0 3 7.5
FKİ635 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3 7.5
FKİ638. Süperkritik Olaylar ve SüperkritikEkstraksiyon 3 0 0 3 7.5
FKİ639. Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
FKİ643. Serbest Radikal Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ644. KapilerElektroforez 3 0 0 3 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4 7.5
FKİ646. Kimyada Veritabanı 3 0 0 3 7.5
FKİ647 Potansiyometri 2 2 0 3 7.5
FKİ648 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ649. Sıvı Kristallere Giriş 3 0 0 3 7.5
FKİ650. Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 3 0 0 3 7.5
FKİ651. Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FKİ652. İleri Toksikoloji 3 0 0 3 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FKİ654. Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 0 3 7.5
FKİ655. İleri Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ656 Serbest Radikal Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ657 Kapiler Elektroforez 2 0 0 2 7.5
FKİ658 Elektrokimyasal Sensörler 3 2 0 4 7.5
FKİ659 Lantanit, Aktinit ve Trans Aktinit Elementler 2 0 0 2 7.5
FKİ660 Biyoanorganik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ661 Kimyada Veritabanı 2 0 0 2 7.5
FKİ662 Tekstil ve Boyama Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ664 Doğal Ürünler Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ665 Sıvı Kristallere Giriş I 2 0 0 2 7.5
FKİ666 Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ603. Kromatografi I 4 0 0 4 7.5
FKİ604 Kromatografi II 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3 7.5
FKİ606. İleri Elektrokimya 2 2 0 3 7.5
FKİ607. Organometalik Kimya 3 0 0 3 7.5
FKİ608. Kimyada Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FKİ610. Kristal Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ612. Organik Boyar Maddeler 3 0 0 3 7.5
FKİ613. Analitik Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ617. Stereokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ618. İleri Koordinasyon Kimyası 3 2 0 4 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ620. Kimyada Araş.Tek.ve Tez Yazımı 3 0 0 3 7.5
FKİ621. Geçiş Elementleri Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ622. İleri Yüzey Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ623. Adsorpsiyon ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FKİ625. Analitik Kimya İçin İstatistik 3 0 0 3 7.5
FKİ626. Kataliz Ve Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
FKİ627. Organik Tep. Çözücü Etkileri 3 0 0 3 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3 7.5
FKİ629 Çimento Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ630. Modern Titrasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ631. Fiziksel Ornanik Kimya I 3 0 0 3 7.5
FKİ632. Fiziksel Organik Kimya II 3 0 0 3 7.5
FKİ633. İyon Dengesi I 3 0 0 3 7.5
FKİ634. İyon Dengesi II 3 0 0 3 7.5
FKİ635 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3 7.5
FKİ638. Süperkritik Olaylar ve SüperkritikEkstraksiyon 3 0 0 3 7.5
FKİ639. Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
FKİ643. Serbest Radikal Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ644. KapilerElektroforez 3 0 0 3 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4 7.5
FKİ646. Kimyada Veritabanı 3 0 0 3 7.5
FKİ647 Potansiyometri 2 2 0 3 7.5
FKİ648 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ649. Sıvı Kristallere Giriş 3 0 0 3 7.5
FKİ650. Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 3 0 0 3 7.5
FKİ651. Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FKİ652. İleri Toksikoloji 3 0 0 3 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FKİ654. Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 0 3 7.5
FKİ655. İleri Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ656 Serbest Radikal Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ657 Kapiler Elektroforez 2 0 0 2 7.5
FKİ658 Elektrokimyasal Sensörler 3 2 0 4 7.5
FKİ659 Lantanit, Aktinit ve Trans Aktinit Elementler 2 0 0 2 7.5
FKİ660 Biyoanorganik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ661 Kimyada Veritabanı 2 0 0 2 7.5
FKİ662 Tekstil ve Boyama Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ664 Doğal Ürünler Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ665 Sıvı Kristallere Giriş I 2 0 0 2 7.5
FKİ666 Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5