Program Tanımları

Kuruluş

1982

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

(1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 70 doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması gerekir.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.
(4) Adayların durumu lisans yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,
d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,
e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tezli yüksek lisans mezunları gerekli şartları sağlamaları halinde doktora eğitimine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.
(4) Başarı notu yüksek lisansta 65’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla tezli yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla tezli yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Ali PANCAR
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 – 5036

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMA601 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA664 Dinamik Sistemler I 3 0 0 3 7.5
FMA665 Dinamik Sistemler II 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
MAT448 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMA601 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5