Program Tanımları

Kuruluş

Department of Horticulture has started graduate education and training taking firstly in 1987.

Kazanılan Derece

High Agriculture Engineer

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Department of Horticulture vines, ornamental plants with different types of fruit and vegetable production, reproduction, breeding, biotechnology, education, and research is being done on the physiology and postharvest physiology. Members of the department specialized in various vegetables, fruits, vineyards and farming and breeding of ornamental plants, Greenhouses hydroponic and organic farming, plant physiology, postharvest physiology, vegetable seeds and biotechnology issues.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Graduates of the department, can work on government agencies under the Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, the Ziraat Bank, Turkish State Meteorological Service, Agricultural Credit Cooperatives, Soil-Water Laboratories, cadres at all public institutions and organizations.
In addition, municipalities or other public agencies and universities can work on the Park-Garden Managements. Graduates can also work on in the private sector, farms, production gardens, seedlings and nursery enterprises, private seed companies, canning and juice and so on. plants, fruits, vegetables, big supermarkets and wine factories.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a. İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c. Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç. Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Ziraat Fakültesi) Kurupelit-Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Bölüm Olanakları

Field and modern greenhouses are establihed in the faculty and divided into as fruits, vegetables, and ornamental plants growing in the field of viticulture practices and are being investigated. Department have 18 pieces of plastic and one piece glass greenhouse with heating system, two pieces of research greenhouse, a cold storage room and five seeds in a laboratory. Research and student applications are here.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH606 Organik Bağcılık 2 2 0 3 7.5
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 3 0 0 3 7.5
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 2 2 0 3 7.5
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH615 Asmanın Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 2 2 0 3 7.5
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 2 2 0 3 7.5
BAH620 Organik Mantar Üretimi 2 2 0 3 7.5
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 2 2 0 3 7.5
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 2 2 0 3 7.5
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH626 Asma Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 3 0 0 3 7.5
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 3 0 0 3 7.5
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH632 Organik Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 2 2 0 3 7.5
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 2 0 0 2 7.5
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 3 2 0 4 7.5
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 3 0 0 3 7.5
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 3 0 0 3 7.5
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 2 0 3 7.5
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 3 0 0 3 7.5
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 3 0 0 3 7.5
BAH653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BAH654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
BAH656 Bahçe Ürünlerinde Bioaktif Bileşikler 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH606 Organik Bağcılık 2 2 0 3 7.5
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 3 0 0 3 7.5
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 3 0 0 3 7.5
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 2 2 0 3 7.5
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH615 Asmanın Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 2 2 0 3 7.5
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 2 2 0 3 7.5
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 2 2 0 3 7.5
BAH620 Organik Mantar Üretimi 2 2 0 3 7.5
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 2 2 0 3 7.5
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 2 2 0 3 7.5
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH626 Asma Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 3 0 0 3 7.5
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 3 0 0 3 7.5
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH632 Organik Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 2 2 0 3 7.5
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 2 2 0 3 7.5
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 2 0 0 2 7.5
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 3 2 0 4 7.5
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 3 0 0 3 7.5
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 3 0 0 3 7.5
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 7.5
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3 7.5
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 2 0 3 7.5
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 3 0 0 3 7.5
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 3 0 0 3 7.5
BAH653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BAH654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
BAH656 Bahçe Ürünlerinde Bioaktif Bileşikler 3 0 0 3 7.5