Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2004 yılında YDoktora eğitimine başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Nematoloji, Akaroloji ve Genel Entomoloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarının çalışma konularını kapsamaktadır. Bitki koruma bölümünde halen 12 Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki koruma alanında yüksek lisans derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin bu etmenlerden korunması ve mücadele yöntemleri ile kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, Bitki koruma alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Kazanılan Derece

Bitki Koruma alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri , Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi), Tohum üretim şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Celal TUNCER, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1077

Bölüm Olanakları

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Derin Dondurucu 3- İnkübatör 4- Böcek koleksiyon ve taşıma aparatları 5- Stereo ve ışık mikroskobu 6- Etüv 7- Çeşitli böcek yakalama tuzakları 8- Çeşitli cam malzemeler 9- Çeşitli kimyasallar 10- Zararlı toplama ve taşıma aparatları 11- Çeşitli laboratuar aletleri MİKOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Buzdolabı 3- Stero Mikroskop 4- Kameralı (DP-20 ) Işık Mikroskop 5- Otoklav 6- Etüv 7- Steril Kabin 8- Saf Su Cihazı 9- Termal Cycler 10- Elektrik Güç Kaynağı 11- Yatay Elektroforesis 12- Çalkalayıcı 13- Işık Mikroskobu 14- Vorteks 15- Isıtmalı Karıştırıcı 16- Analitik Terazi (0,0000) 17- Çeşitli cam malzemeler 18- Çeşitli kimyasallar 19- Çeşitli laboratuar aletleri HERBOLOJİ LABORATUVARI 1- Santrifüj 2- Su Banyosu 3- İnkübatör 4- Etüv 5- Otoklov 6- Derin Dondurucu (-28) 7- Buzdolabı 8- Çalkalayıcı 9- Elektroforesis (yatay) 10-Elektroforesis 11-Elektroforesis Güç Kaynağı 12-pH metre 13-Vorteks 14-Hassas Terazi (0,000) 15-Stereo ve ışık mikroskobu 16- Çeşitli laboratuar ekipmanları AKAROLOJİ LABORATUVARI 1- Fotoğ. Mak. Ataçmanlı Stereo Mikroskop 2- Buzdolabı 3- Berlese hunisi 4- Akar fırçalama makinesi 5- Nem ölçer 6- Faz kontrastlı, çizim tüplü mikroskop 7- Stereo ve ışık mikroskopları 8- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar 9- etüv VİROLOJİ LABORATUVARI 1- Etüv 2- Santrifüj 3- Vorteks 4- pH metre 5- Su Banyosu 6- Saf Su Cihazı 7- Ultra Derin Dondurucu (-80) 8- Dikey Derin Dondurucu 9- Yatay Derin Dondurucu 10- Buzdolabı 11-Hassas Terazi (0,00) 12-Elisa Okuyucu 13-Termal Cycler 14-Elektroforesis (küçük) 15-Elektroforesis (orta) 16-Mikrodalga Fırın 17-UV Cihazı 18-NonoPhotometar 19-Masaüstü PC 20-Jel Görüntüleyici 21-Elektroforesis Güç Kaynağı NEMOTOLOJİ LABORATUVARI 1- Dikey Derin Dondurucu 2- Stereo Mikroskop 3- Mini Protean Tetra System Elektorafores 4- Elektrikli Güç Kaynağı 5- Isı Tablası 6- Hassas Terazi ( 0.00 ) 7- Steril Kabin 8 -Buzdolabı 9- İnkübator 10- Etüv 11- Kameralı Stereo mikroskop 12- Işık Mikroskobu Kameralı BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 1- UV Işık 2- Buzdolabı 3- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar GENEL: 2 adet 6 bölmeli cam sera 2 adet iklim odası 1 adet screen house

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66664 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66665 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66666 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66667 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66668 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66669 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66670 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66671 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66672 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66673 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66674 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66675 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66676 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66677 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66678 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66679 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66680 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66681 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66682 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66683 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66684 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66685 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66686 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66687 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66688 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66689 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66690 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66691 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66692 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
000 Seminer 0 0 0 0 6
ZBK701 Moleküler Bitki Virolojisi 3 0 0 3 6
ZBK702 Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenme Ekofizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK703 Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 6
ZBK704 Bakteri Konukçu Bitki İlişkisi 2 0 0 2 6
ZBK705 Fungus Taksonomisi II 2 2 0 3 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 3 0 0 3 6
ZBK707 Böcek Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK708 Tarımsal Akaroloji 2 2 0 3 6
ZBK709 Nematotların Ekolojisi 2 0 0 2 6
ZBK710 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri II 2 2 0 3 6
ZBK711 Yabancı Otların Biyolojisi ve Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK712 Entomolojinin Sistematik Esasları 3 0 0 3 6
ZBK713 Mikrobiyal Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK714 Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkiler 2 0 0 2 6
ZBK715 Böcek Populasyon Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK716 Yabancı Otlarla Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK717 Entomopatojen Nematodlar ve Zararlıların Biyolojik Savaşımında Kullanılmaları 3 0 0 3 6
ZBK718 Entomolojide Biyoteknolojik Çalışmalar 3 0 0 3 6
ZBK719 Mikotoksinler 2 0 0 2 6
ZBK720 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar ve Mücadelesi 3 0 0 3 6
ZBK721 Akarların Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK723 Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü 2 0 0 2 6
ZBK724 Bitki Paraziti Nematodlar İle Müc. Day. 2 0 0 2 6
ZBK725 Zararlılarla Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK726 Nematolojide Moleküler Teknikler 2 2 0 3 6
ZBK727 Vektörler İle Taşınan Virüsler 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZBK701 Moleküler Bitki Virolojisi 3 0 0 3 6
ZBK702 Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenme Ekofizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK703 Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 6
ZBK704 Bakteri Konukçu Bitki İlişkisi 2 0 0 2 6
ZBK705 Fungus Taksonomisi II 2 2 0 3 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 3 0 0 3 6
ZBK707 Böcek Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK708 Tarımsal Akaroloji 2 2 0 3 6
ZBK709 Nematotların Ekolojisi 2 0 0 2 6
ZBK710 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri II 2 2 0 3 6
ZBK711 Yabancı Otların Biyolojisi ve Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK712 Entomolojinin Sistematik Esasları 3 0 0 3 6
ZBK713 Mikrobiyal Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK714 Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkiler 2 0 0 2 6
ZBK715 Böcek Populasyon Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK716 Yabancı Otlarla Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK717 Entomopatojen Nematodlar ve Zararlıların Biyolojik Savaşımında Kullanılmaları 3 0 0 3 6
ZBK718 Entomolojide Biyoteknolojik Çalışmalar 3 0 0 3 6
ZBK719 Mikotoksinler 2 0 0 2 6
ZBK720 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar ve Mücadelesi 3 0 0 3 6
ZBK721 Akarların Ekolojisi 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK723 Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü 2 0 0 2 6
ZBK724 Bitki Paraziti Nematodlar İle Müc. Day. 2 0 0 2 6
ZBK725 Zararlılarla Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK726 Nematolojide Moleküler Teknikler 2 2 0 3 6
ZBK727 Vektörler İle Taşınan Virüsler 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6