Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Nematoloji, Akaroloji ve Genel Entomoloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarının çalışma konularını kapsamaktadır. Bitki koruma bölümünde halen 12 Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki koruma alanında yüksek lisans derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin bu etmenlerden korunması ve mücadele yöntemleri ile kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, Bitki koruma alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri , Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi), Tohum üretim şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Celal TUNCER, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1077

Bölüm Olanakları

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Derin Dondurucu 3- İnkübatör 4- Böcek koleksiyon ve taşıma aparatları 5- Stereo ve ışık mikroskobu 6- Etüv 7- Çeşitli böcek yakalama tuzakları 8- Çeşitli cam malzemeler 9- Çeşitli kimyasallar 10- Zararlı toplama ve taşıma aparatları 11- Çeşitli laboratuar aletleri MİKOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Buzdolabı 3- Stero Mikroskop 4- Kameralı (DP-20 ) Işık Mikroskop 5- Otoklav 6- Etüv 7- Steril Kabin 8- Saf Su Cihazı 9- Termal Cycler 10- Elektrik Güç Kaynağı 11- Yatay Elektroforesis 12- Çalkalayıcı 13- Işık Mikroskobu 14- Vorteks 15- Isıtmalı Karıştırıcı 16- Analitik Terazi (0,0000) 17- Çeşitli cam malzemeler 18- Çeşitli kimyasallar 19- Çeşitli laboratuar aletleri HERBOLOJİ LABORATUVARI 1- Santrifüj 2- Su Banyosu 3- İnkübatör 4- Etüv 5- Otoklov 6- Derin Dondurucu (-28) 7- Buzdolabı 8- Çalkalayıcı 9- Elektroforesis (yatay) 10-Elektroforesis 11-Elektroforesis Güç Kaynağı 12-pH metre 13-Vorteks 14-Hassas Terazi (0,000) 15-Stereo ve ışık mikroskobu 16- Çeşitli laboratuar ekipmanları AKAROLOJİ LABORATUVARI 1- Fotoğ. Mak. Ataçmanlı Stereo Mikroskop 2- Buzdolabı 3- Berlese hunisi 4- Akar fırçalama makinesi 5- Nem ölçer 6- Faz kontrastlı, çizim tüplü mikroskop 7- Stereo ve ışık mikroskopları 8- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar 9- etüv VİROLOJİ LABORATUVARI 1- Etüv 2- Santrifüj 3- Vorteks 4- pH metre 5- Su Banyosu 6- Saf Su Cihazı 7- Ultra Derin Dondurucu (-80) 8- Dikey Derin Dondurucu 9- Yatay Derin Dondurucu 10- Buzdolabı 11-Hassas Terazi (0,00) 12-Elisa Okuyucu 13-Termal Cycler 14-Elektroforesis (küçük) 15-Elektroforesis (orta) 16-Mikrodalga Fırın 17-UV Cihazı 18-NonoPhotometar 19-Masaüstü PC 20-Jel Görüntüleyici 21-Elektroforesis Güç Kaynağı NEMOTOLOJİ LABORATUVARI 1- Dikey Derin Dondurucu 2- Stereo Mikroskop 3- Mini Protean Tetra System Elektorafores 4- Elektrikli Güç Kaynağı 5- Isı Tablası 6- Hassas Terazi ( 0.00 ) 7- Steril Kabin 8 -Buzdolabı 9- İnkübator 10- Etüv 11- Kameralı Stereo mikroskop 12- Işık Mikroskobu Kameralı BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 1- UV Işık 2- Buzdolabı 3- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar GENEL: 2 adet 6 bölmeli cam sera 2 adet iklim odası 1 adet screen house

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerini (fungus, virüs, bakteri vs.) izole edebilir, teşhis ve tanısına yönelik bulgulara ulaşabilir.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otları ve parazitik bitkileri morfolojik, biyolojik ve moleküler yöntemler ile teşhis edebilir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Bitki hastalık etmenleri, nematodlar, böcekler, akarlar, yabancı otlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif yöntemler ile mücadele edebilir.
30 66733 Bitkilerin abiyotik ve biyotik problemleri hakkında yorum yapabilir ve onları tanıyabilir
31 66734 Araştırma verilerini toplayabilir, analiz edebilir.
32 66735 Lisansüstü tez yazabilir ve araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-5 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EZBK625 Laboratory Methods Used Plant Pathogen Fungi 2 2 0 3 6
ZBK601 Paraziter Olmayan Hastalıklar 2 0 0 2 6
ZBK602 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 2 0 0 2 6
ZBK603 Yabancı Ot Sistematiği I 2 2 0 3 6
ZBK604 Yabancı Ot Sistematiği II 2 2 0 3 6
ZBK605 Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar 3 0 0 3 6
ZBK606 Herbisitlerin Uygulama Esasları 2 0 0 2 6
ZBK607 Tohum Patolojisi 2 2 0 3 6
ZBK608 Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3 6
ZBK609 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 2 2 0 3 6
ZBK610 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 3 0 0 3 6
ZBK611 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar 2 2 0 3 6
ZBK612 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 2 2 0 3 6
ZBK613 Böcek Toksikolojisi 2 2 0 3 6
ZBK614 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
ZBK615 Biyolojik Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK616 Akarolojiye Giriş 2 2 0 3 6
ZBK617 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 2 2 0 3 6
ZBK618 Nematolojiye Giriş 2 0 0 2 6
ZBK619 Böcek Taksonomisi I 3 0 0 3 6
ZBK620 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 3 0 0 3 6
ZBK621 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 2 2 0 3 6
ZBK622 Uygulamalı Akaroloji 2 2 0 3 6
ZBK623 İnsektisitler 2 0 0 2 6
ZBK624 Böcek Taksonomisi II 2 0 0 2 6
ZBK625 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
ZBK626 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 2 0 0 2 6
ZBK627 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 2 0 0 2 6
ZBK628 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 2 0 0 2 6
ZBK629 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 2 2 0 3 6
ZBK630 Parazit Yabancı Otlar 2 0 0 2 6
ZBK631 Toprak Kökenli Bakteriler 2 0 0 2 6
ZBK632 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 2 0 0 2 6
ZBK633 Nematolojide Yeni Gelişmeler I 3 0 0 3 6
ZBK634 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 3 0 0 3 6
ZBK635 Depolarda Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK636 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 3 0 0 3 6
ZBK637 Probit Analizi 3 0 0 3 6
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 0 0 3 6
ZBK639 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 2 2 0 3 6
ZBK640 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 3 0 0 3 6
ZBK641 Bitki Fungus İlişkisi 3 0 0 3 6
ZBK642 Pestisit Kullanım Teknikleri 2 0 0 2 6
ZBK643 Tarımsal Karantina 3 0 0 3 6
ZBK644 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü 2 0 0 2 6
ZBK645 Süs Bitkileri Virüs Hastalıkları 2 2 0 3 6
ZBK646 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 2 2 0 3 6
ZBK647 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK648 Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Duyarlılık 3 0 0 3 6
ZBK649 Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar 2 2 0 3 6
ZBK651 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 3 0 0 3 6
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
ZBK654 Adli Akaroloji 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EZBK603 Systematics of Weeds 2 2 0 3 6
EZBK629 Diagnostic Methods Used for Plant Pathogenic Viruses 2 2 0 3 6
EZBK637 Probit Analysis 3 0 0 3 6
EZBK652 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 6
ZBK601 Paraziter Olmayan Hastalıklar 2 0 0 2 6
ZBK602 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 2 0 0 2 6
ZBK603 Yabancı Ot Sistematiği I 2 2 0 3 6
ZBK604 Yabancı Ot Sistematiği II 2 2 0 3 6
ZBK605 Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar 3 0 0 3 6
ZBK606 Herbisitlerin Uygulama Esasları 2 0 0 2 6
ZBK607 Tohum Patolojisi 2 2 0 3 6
ZBK608 Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3 6
ZBK609 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 2 2 0 3 6
ZBK610 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 3 0 0 3 6
ZBK611 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar 2 2 0 3 6
ZBK612 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 2 2 0 3 6
ZBK613 Böcek Toksikolojisi 2 2 0 3 6
ZBK614 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
ZBK615 Biyolojik Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK616 Akarolojiye Giriş 2 2 0 3 6
ZBK617 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 2 2 0 3 6
ZBK618 Nematolojiye Giriş 2 0 0 2 6
ZBK619 Böcek Taksonomisi I 3 0 0 3 6
ZBK620 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 3 0 0 3 6
ZBK621 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 2 2 0 3 6
ZBK622 Uygulamalı Akaroloji 2 2 0 3 6
ZBK623 İnsektisitler 2 0 0 2 6
ZBK624 Böcek Taksonomisi II 2 0 0 2 6
ZBK625 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
ZBK626 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 2 0 0 2 6
ZBK627 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 2 0 0 2 6
ZBK628 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 2 0 0 2 6
ZBK629 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 2 2 0 3 6
ZBK630 Parazit Yabancı Otlar 2 0 0 2 6
ZBK631 Toprak Kökenli Bakteriler 2 0 0 2 6
ZBK632 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 2 0 0 2 6
ZBK633 Nematolojide Yeni Gelişmeler I 3 0 0 3 6
ZBK634 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 3 0 0 3 6
ZBK635 Depolarda Entegre Mücadele 3 0 0 3 6
ZBK636 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 3 0 0 3 6
ZBK637 Probit Analizi 3 0 0 3 6
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 0 0 3 6
ZBK639 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 2 2 0 3 6
ZBK640 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 3 0 0 3 6
ZBK641 Bitki Fungus İlişkisi 3 0 0 3 6
ZBK642 Pestisit Kullanım Teknikleri 2 0 0 2 6
ZBK643 Tarımsal Karantina 3 0 0 3 6
ZBK644 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü 2 0 0 2 6
ZBK645 Süs Bitkileri Virüs Hastalıkları 2 2 0 3 6
ZBK646 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 2 2 0 3 6
ZBK647 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
ZBK648 Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Duyarlılık 3 0 0 3 6
ZBK649 Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar 2 2 0 3 6
ZBK651 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 3 0 0 3 6
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
ZBK654 Adli Akaroloji 2 2 0 3 6