Program Tanımları

Kuruluş

Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ile “Tarım Politikası ve Yayım” adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümünde halen 5 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans yaptırarak ülkemizin gereksinme duyduğu uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini belirtmektir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir. Günümüzde kamudan ziyade özel sektöre yönelik olarak Ziraat Mühendisleri yetiştirilmelidir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında Ziraat Mühendisliği eğitiminde özellikle girişimcilik, işletmecilik ve yöneticilik vasıflarının öğrencilere kazandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu vasıflar ise Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından verilen dersler sayesinde kazanılmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, teknik konuların yanı sıra sosyal nitelikli konulara da yer verdiğinden öğrencilerini daha fazla düşünmeye, konuşmaya, fikir üretmeye, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını geliştirmeye yönelik olarak katılımcılık ilkesi doğrultusunda aktif eğitim sunmaktadır. Kalkınmanın odak noktası olan insanın gelişimine böylesine önem veren Tarım Ekonomisi bölümü öğretim elemanları öğrencilere sadece bilgileri aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve nasıl kullanacaklarını öğretmektedirler.

Kazanılan Derece

Doktoralı Tarım Ekonomisti, Doktoralı Ziraat Mühendisi. Tarım ekonomisi alanında verilen konularda ileri düzeyde teorik bilgi ve araştırma yapabilme yeteneği kazandırılır. Öğrencinin kendi başına araştırma planlaması ve yürütebilmesi mümkün olur. Ayrıca lisans ve lisans üstü ders verebilecek kapasitesi olur.

Derecenin Düzeyi

Tarım Ekonomisi Alanında Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Tezli doktora programına başvuru için Eşit Ağırlıktan en az 55 ALES puanına ve yabancı dilden 55 puana sahip olmak gerekmektedir. Doktora programımıza öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Tarım Ekonomisi Doktora programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tarım Ekonomisi Bölümü Yüksek Lisans mezunları doğrudan doktora programımıza başvurabilirler. Tarım Ekonomisi Doktora programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarım Ekonomisi Doktora programına kayıt yaptıracak öğrencilerin mikro ve makro ekonomi teorisi, matematik, istatistik ve temel bilgisayar konularında yeterli olmaları beklenmektedir. Doktora programına kayıt yaptıracak öğrenciler 21.04.2013 tarih ve 28625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Tarım Ekonomisi Doktora Programı 8 yarıyılı kapsayan dört yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 18 doktora dersi içinden seçilen en az 8 tanesinin alınması, bir seminer hazırlanıp sunulması, doktora yeterlik sınavının başarılması ve doktora tezinin hazırlanması gerekmektedir. Program gerçek dünyada karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılabilecek ekonomik analiz ve sayısal yöntemlere odaklanmıştır. Doktora programında üzerinde durulacak tipik konular aşağıdaki gibidir: * Tarım İşletmeciliği * Tarım Politikası* Tarımsal Yayım ve Bilgi Sitemleri * Sürdürülebilirlik *Çevre Ekonomisi *Doğal Kaynaklar Ekonomisi *Ekonometri *Tarımsal Değer Biçme *Tarımda Risk ve Belirsizlik * Gıda Güvenliği * Gıda Güvencesi * Tarım Politikası Reformu * Kırsal Kalkınma Programa dahil olan öğrenciler seçmeli 18 ders arasından seçeceği dersleri alabilecektir. Bu sayede öğrenciler kendi kariyer planlamalarını yapabileceklerdir. Program Yapısı: 1 ve 2. Yaryılı: 8 seçilmiş ders (istenilmesi halinde daha fazla alınabilir) *Yatırım değerlendirme ve Mali Kararların Alınması, *Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, *İşletme Ekonomisi, *Zaman Serisi Analizleri, *Tarımda Etkinlik Analizleri, *Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar, *Gıda ve Tarım Politikası Analizleri, *Uluslararası Tarım Ticareti Analizleri, *Bölgesel Ekonomik Kalkınma Planlaması, *Sosyal Network Analizleri, *Kırsal Kadın Girişimciliği, *Organik Tarım Ekonomisi, *Kırsal Yoksulluk ve Mikro Kredi, *Kırsal Alanda Uzaktan Eğitim Uygulamaları, *Kırsal Yayım Yaklaşımları, *Tarım Ekonomisinde Veri Toplama, Analizi ve Rapor Hazırlanması. 3. Yarıyıl: Seminer ve Doktora Yeterlik Sınavı ve 4-8. Yarıyıllar: Doktora Tezi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Ekonomisi Doktora Programını tamamlayan öğrenciler uzman tarım ekonomisti olarak mesleklerini yürüteceklerdir. Uzman tarım ekonomistleri tarıma dayalı sanayi, finansman, politika, doğal kaynaklar ekonomisi, kırsal kalkınma, taşınmaz geliştirme ve kamu ilişkileri gibi birçok alanda iş imkanı bulabileceklerdir. Program mezunları akademisyen, işletme yöneticisi, politika analisti, pazarlama yöneticisi, ilaç, gübre ve yem firmalarında satış temsilcisi, taşınmaz kontrolörü, piyasa analisti, planlama danışmanı, broker, değerleme uzmanı, firmalarda uzman tarım ekonomisti, özel danışman, yayımcı ve ticaretçi olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarım Ekonomisi Doktora programını tamamlayan öğrenciler hayat boyu öğrenme felsefesine sahip olacaklarından kısa süreli eğitim programları ile doktora sonrası araştırmalara katılabilir ve bağımsız olarak veya işbriliği halinde araştırmalar yapabileceklerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.


Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 70 ile tamamlayan, bir seminer sunan, doktora yeterlik sınavını başaran ve doktora tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Tarım Ekonomisi Alanında Doktora derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. İsmet BOZ, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1293, E-Posta: vceyhan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Verilen Hizmetler-Tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi -Tarımsal kıymet takdiri ve bilirkişi raporu hazırlama -Tarımsal üretim maliyeti araştırmaları -Kırsal kalkınma projeleri hazırlama -Tarımsal yayım programları hazırlama-Pazar ve pazarlama araştırmaları -Tarım politikası analizleri-İstatistik konularında danışmanlık Bölüm İmkanları-Seminer Salonu-Kütüphane-7 Adet Masaüstü Bilgisayar -1 Adet Diz Üstü Bilgisayar-5 Adet Yazıcı-Projeksiyon, Tepegöz, Scaner, Video Kamera-İnternet -Telefon, Faks

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66744 Bilimsel ve mesleki etik kurallarını bilir ve bunlara uyar.
2 66745 Tarım ekonomisi alanında güncel bilgileri sistematik bir yaklaşım ve özgün bir düşünce/araştırmalarla değerlendirir, derinleştirir, geliştirir, ve bu bilgileri kullanır.
3 66746 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemleri geliştirir.
4 66747 Tarım ekonomisi ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlama becerisine sahip olur.
5 66748 Bir yabancı dili kullanarak meslektaşlarıyla ulusalar arası yazılı, sözlü, ve görsel iletişim kurar.
6 66755 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
7 66749 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde bunları değiştirir.
8 66751 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
9 66750 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66754 Tarım ekonomisiyle ilişkili disiplinler arasıdaki etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
11 66753 Tarım Ekonomisi alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veyauygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu bağımsız veya ekip üyesi olarak araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
12 66752 Tarım ekonomisi ile ilgili çalışmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 2 2 0 3 7.5
TEB708. Gıda ve Tarım Politikalarının Analizi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 2 2 0 3 7.5
TEB720 Tarımda Makro Ekonomik Analizler 3 0 0 3 7.5