Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3 Mart 1983 gün ve 17976 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalları oluşturulmuştur. Tarım Makinaları Anabilim Dalı 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına ve yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.2. lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunda belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Program Profili

Tarım Makinaları Bölümünde yürütülmekte olan Yüksek Lisans Programının temel amacı ; Tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması için bilgi üretilmesi ve yayılması, ülke sorunlarının çözümüne esas oluşturacak araştırmaların planlanması ve yürütülmesi bu sorunların çözümüne yardım edecek mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Bölümümüz de; bireysel, özel ve kamu sektörü ile ortak projeler üretilmekte ve yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin ziraat fakültelerinde akademisyen, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde araştırıcı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda, çevre ile ilgili dallarında yüksek mühendis olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri dönem sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin arasınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri arasınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

Ders Değerlendirme Esasları
(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır. (2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. (3) Başarı notu yüksek lisansta 65 olması gerekir. (4) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

(1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için; a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının, b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının, c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda
kaydedilmiş kopyasının, ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

DOÇ. DR. TANER YILDIZ
OMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
55139 ATAKUM SAMSUN
TEL: +90 (362) 321 19 19
FAX: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Olanakları

LABORATUVAR VE ATÖLYE DURUMU
1. Tarım Makinaları Atölyesi I
2. Ölçme Cihazları Laboratuarı
3. Mekanik Ölçme Labotuvarı
4. Su Çıkartma Makinaları Laboratuarı
5. Malzeme Laboratuarı
6. Enerji Teknolojileri Laboratuarı
7. Makina Elemanları ve Mekanizma Laboratuarı

LABORATUVARDAKİ CİHAZLAR VE DENEME ÜNİTELERİ
1. Kumpas
2. Mikrometre
3. Multimetre
4. AVOmetre
5. Anemometre
6. Dijital termometre
7. Termohigrometre (dijital)
8. Komparatör
9. Barometre
10. Penetrometre
11. Torkmetre
12. Kuvvet ölçer
13. Akü test cihazı
14. Dijital hassas terazi
15. Mekanik takometre
16. Osiloskop
17. Kurutma fırını
18. Frekans değiştirici
19. Bilgisayar destekli biyolojik malzeme deney düzeneği
20. Bilgisayar destekli kurutma düzeneği
21. Brinell sertlik ölçme cihazı
22. Tahıl ekim makinesı deneme düzeni
23. Tahıl harmanlama düzeni (Batör deney düzeni)
24. Tarım arabası deneme pisti
25. Düz yüzeyli güneş kolektörleri test ünitesi
26. Toprak kanalı

ATÖLYEDEKİ MAKİNA ve ALETLET
1. Biçerdöver
2. Traktör
3. Traktör Kesiti
4. Silaj Makinası
5. Balya Makinası
6. Fide Dikim Makinası
7. Pnömatik Hassas Ekim Makinası
8. Üniversal Ekim Makinası
9. Çayır Biçme Makinası (Tamburlu Çayır Biçme Makinası, Parmaklı Tip Çayır Biçme Makinası)
10. Çeşitli Harman Makinaları
11. Toprak İşleme Aletleri
12. Fındık Toplama Makinası Prototipi

BÖLÜMDE KULLANILAN BİLGİSAYAR ve DONANIMLAR
1. Bilgisayar
2. Yazıcı-Tarayıcı
3. Fotokopi makinesi
4. Projeksiyon cihazı
5. Video kamera
6. Tepegöz

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 2 2 0 3 6
TMB607 Kurutma Tekniği 3 0 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 2 2 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 3 0 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 2 2 0 3 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 3 0 0 3 6
TMB624 Tarımda İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 2 2 0 3 6
TMB607 Kurutma Tekniği 3 0 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 2 2 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 3 0 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 2 2 0 3 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 3 0 0 3 6
TMB624 Tarımda İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 3 0 0 3 6