Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tarımsal yapılar ve sulama, drenaj, arazi toplulaştırma vb. alanlarında yeterlililik ve yetkinlik oluşturma

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumları, araştırma enstitüleri, müteahhit firmalar, proje ofisleri vb birimlerde çalışmak, sulama, drenaj, toplulaştırma, tarımsal inşaat alanlarında proje ofisleri kurmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Ölçme, sulama, malzeme laboratuvarları, Bilgisayar destekli uygulama laboratuvarı, Uzaktan algılama ve CBS laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78619 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 78620 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 78621 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 78622 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 78623 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 78624 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 78625 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 3 0 0 3 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 2 2 0 3 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 2 2 0 3 7.5
TYS601 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 3 0 0 3 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 2 2 0 3 7.5
TYS603 Kültür Bıtkılerının Sulanması 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TYS605 Grafıksel Analız 3 0 0 3 7.5
TYS606 Bitkisel Üretim Yapıları 2 2 0 3 7.5
TYS607 Hayvansal Üretım Yapıları I 3 0 0 3 7.5
TYS608 Hayvansal Üretım Yapıları II 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi 3 0 0 3 7.5
TYS610 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TYS611 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 3 0 0 3 7.5
TYS612 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TYS613 Su Getırme ve Kanalızasyon 3 0 0 3 7.5
TYS614 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TYS615 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 2 0 0 2 7.5
TYS616 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 3 0 0 3 7.5
TYS617 Seralarda Enerji Dengesi 2 0 0 2 7.5
TYS618 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 2 0 0 2 7.5
TYS619 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 3 0 0 3 7.5
TYS620 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 3 0 0 3 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 2 0 0 2 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 3 0 0 3 7.5
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 3 0 0 3 7.5
TYS624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 3 0 0 3 7.5
TYS625 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
TYS626 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 2 2 0 3 7.5
TYS627 Uzaktan Algılamaya Giriş 3 0 0 3 7.5
TYS628 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 3 0 0 3 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 2 2 0 3 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 2 2 0 3 7.5
TYS601 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 3 0 0 3 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 2 2 0 3 7.5
TYS603 Kültür Bıtkılerının Sulanması 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemlerinin Planlanması 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TYS605 Grafıksel Analız 3 0 0 3 7.5
TYS606 Bitkisel Üretim Yapıları 2 2 0 3 7.5
TYS607 Hayvansal Üretım Yapıları I 3 0 0 3 7.5
TYS608 Hayvansal Üretım Yapıları II 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi ve Sulama Programlama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi 3 0 0 3 7.5
TYS610 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TYS611 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 3 0 0 3 7.5
TYS612 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TYS613 Su Getırme ve Kanalızasyon 3 0 0 3 7.5
TYS614 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TYS615 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 2 0 0 2 7.5
TYS616 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 3 0 0 3 7.5
TYS617 Seralarda Enerji Dengesi 2 0 0 2 7.5
TYS618 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 2 0 0 2 7.5
TYS619 Seralarda Modelleme 3 0 0 3 7.5
TYS619 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 3 0 0 3 7.5
TYS620 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi 3 0 0 3 7.5
TYS620 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 3 0 0 3 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 2 0 0 2 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 3 0 0 3 7.5
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 3 0 0 3 7.5
TYS624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 3 0 0 3 7.5
TYS625 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
TYS626 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 2 2 0 3 7.5
TYS627 Uzaktan Algılamaya Giriş 3 0 0 3 7.5
TYS628 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5