Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3 Mart 1983 gün ve 17976 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalları oluşturulmuştur. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 1985 yılında Doktora öğrenimine başlamıştır.
Kazanılan Derece

Tarla Bitkileri alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Tarla Bitkileri alanında yüksek lisans ve doktora derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, tarla bitkileri alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin ziraat fakültelerinde akademisyen, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde araştırıcı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda, çevre ile ilgili dallarında Dr. olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı, 0.362.3121919/1365
Kurupelit/Samsun

Bölüm Olanakları

Bölüm İmkanları: Projeksiyon sistemli Seminer Salonu ve Kütüphane, 16 çalışma ofisi, Bitki Analiz, Tohumluk, Biyoteknoloji-Doku Kültürü Laboratuarları, NIR çalışma odası, bir uygulama laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66857 Yüksek Lisans seviyesinde kazandığı yeterliliklere ek olarak, Tarla Bitkileri alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahiptir.
2 66858 Kamu ve Özel Sektörün ihtiyaçlarına göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilir. Proje önerisi sunabilir, çalışmaları tasarlar, yürütür ve elde edilen verileri değerlendirerek yorumlar.
3 66859 Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilir, bağımsız araştırma yapabilir, bilimsel olayları derinlemesine irdeleyerek yorumlayabilir
4 66863 Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası çalışabilir
5 66860 Farklı bilgileri bir arada değerlendirerek, karmaşık sorunların analizini ve sentezini yapabilir, bunların çözümüne katkıda bulunabilir.
6 66861 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66862 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgileri takip eder ve kendisini sürekli yeniler. Bu gelişmeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB701 Advanced Plant Breeding 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 3 0 0 3 7.5
TAB710 Tarla Deneme Teknığı 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 2 2 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 2 2 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB701 Advanced Plant Breeding 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 3 0 0 3 7.5
TAB710 Tarla Deneme Teknığı 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 2 2 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 2 2 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5