Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3 Mart 1983 gün ve 17976 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalları oluşturulmuştur.
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 1983 yılında Yüksek Lisans Öğrenimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tarla Bitkileri alanında yüksek lisans ve doktora derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, tarla bitkileri alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin ziraat fakültelerinde akademisyen, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde araştırıcı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda, çevre ile ilgili dallarında yüksek mühendis olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı, 0.362.3121919/1365
Kurupelit/Samsun

Bölüm Olanakları

Bölüm İmkanları: Projeksiyon sistemli Seminer Salonu ve Kütüphane, 16 çalışma ofisi, Bitki Analiz, Tohumluk, Biyoteknoloji-Doku Kültürü Laboratuarları, NIR çalışma odası, bir uygulama laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB601 Natural Gen Sources 1 2 0 2 7.5
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 2 0 0 2 7.5
ETAB604 Plant Biotechnology 2 2 0 3 7.5
ETAB605. Crop Rotation Techniques in Field Areas 3 0 0 3 7.5
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 3 0 0 3 7.5
ETAB610 Intercropping Systems 3 0 0 3 7.5
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 3 0 0 3 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 2 2 0 3 7.5
ETAB623. Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 3 0 0 3 7.5
ETAB631. New Natural Fodder Sources 3 0 0 3 7.5
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 3 0 0 3 7.5
ETAB638 Establishment of Lawn 2 2 0 3 7.5
ETAB639. Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 3 0 0 3 7.5
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 3 0 0 3 7.5
ETAB660 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB603 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB604 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Teknığı 2 0 0 2 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB606 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 2 2 0 3 7.5
TAB607 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 3 0 0 3 7.5
TAB608 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 3 0 0 3 7.5
TAB609 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TAB610 Karışık Ekım Sıstemlerı 2 0 0 2 7.5
TAB610 Karışık Ekim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB612 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 3 0 0 3 7.5
TAB613 İyı Tarım Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TAB614 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 2 2 0 3 7.5
TAB615 Yenı Kültür Bıtkılerı 2 0 0 2 7.5
TAB616 Tarımsal Denemelerın İstatıstıksel Değerlendırılmesı 3 0 0 3 7.5
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 2 2 0 3 7.5
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 3 0 0 3 7.5
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 2 2 0 3 7.5
TAB619 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB620 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 2 2 0 3 7.5
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 2 2 0 3 7.5
TAB622 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB623 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TAB624 Sıtolojı ve Sıtogenetık 2 2 0 3 7.5
TAB625 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 2 2 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 0 3 7.5
TAB628 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 2 2 0 3 7.5
TAB629 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB630 Yem Bıtkılerınde Eşeysiz Çoğalma 3 0 0 3 7.5
TAB631 Yenı Doğal Yem Kaynakları 2 2 0 3 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır Mer'anın Hukuki Nitelikleri 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 3 0 0 3 7.5
TAB634 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
TAB635 Çayır Meraların Gübrelenmesi 3 0 0 3 7.5
TAB636 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 2 2 0 3 7.5
TAB637 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 2 2 0 3 7.5
TAB638 Yeşil Alan Tesisi 2 2 0 3 7.5
TAB639 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 3 0 0 3 7.5
TAB640 Uçucu Yağ ve Alkaloid İçeren Bitkiler 2 0 0 2 7.5
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 3 0 0 3 7.5
TAB641 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB642 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB643 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 2 2 0 3 7.5
TAB644 Bağımlılık ve Stimulan Etki Gösteren Bitkiler 2 2 0 3 7.5
TAB645 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 0 3 7.5
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB647 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 3 0 0 3 7.5
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklık Tane Baklagıllerde Verım ve Kalıte Unsurları 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 3 0 0 3 7.5
TAB651 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 3 0 0 3 7.5
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 3 0 0 3 7.5
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 2 2 0 3 7.5
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 3 0 0 3 7.5
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB655 Kaba Yem Üretimi 2 2 0 3 7.5
TAB656 Hububat Tarımı 2 2 0 3 7.5
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 2 2 0 3 7.5
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 3 0 0 3 7.5
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB601 Natural Gen Sources 1 2 0 2 7.5
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 2 0 0 2 7.5
ETAB604 Plant Biotechnology 2 2 0 3 7.5
ETAB605 Crop Rotation Techniques in Field Areas 2 0 0 2 7.5
ETAB605. Crop Rotation Techniques in Field Areas 3 0 0 3 7.5
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 3 0 0 3 7.5
ETAB610 Intercropping Systems 3 0 0 3 7.5
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 3 0 0 3 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 2 2 0 3 7.5
ETAB623 Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 2 2 0 3 7.5
ETAB623. Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 3 0 0 3 7.5
ETAB631 New Natural Fodder Sources 2 0 0 2 7.5
ETAB631. New Natural Fodder Sources 3 0 0 3 7.5
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 3 0 0 3 7.5
ETAB638 Establishment of Lawn 2 2 0 3 7.5
ETAB639 Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 2 0 0 2 7.5
ETAB639. Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 3 0 0 3 7.5
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 3 0 0 3 7.5
ETAB660 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB603 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB604 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB606 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 2 2 0 3 7.5
TAB607 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 3 0 0 3 7.5
TAB608 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 3 0 0 3 7.5
TAB609 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 3 0 0 3 7.5
TAB610 Karışık Ekim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB612 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 3 0 0 3 7.5
TAB613 İyı Tarım Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TAB614 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 2 2 0 3 7.5
TAB615 Yenı Kültür Bıtkılerı 2 0 0 2 7.5
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 2 2 0 3 7.5
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 3 0 0 3 7.5
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 2 2 0 3 7.5
TAB619 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB620 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 2 2 0 3 7.5
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 2 2 0 3 7.5
TAB622 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB623 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TAB624 Sıtolojı ve Sıtogenetık 2 2 0 3 7.5
TAB625 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 2 2 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 0 3 7.5
TAB627 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2 7.5
TAB628 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 2 2 0 3 7.5
TAB629 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB630 Yem Bıtkılerınde Eşeysiz Çoğalma 3 0 0 3 7.5
TAB631 Yenı Doğal Yem Kaynakları 2 2 0 3 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 3 0 0 3 7.5
TAB634 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
TAB635 Çayır Meraların Gübrelenmesi 3 0 0 3 7.5
TAB636 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 2 2 0 3 7.5
TAB637 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 2 2 0 3 7.5
TAB638 Yeşil Alan Tesisi 2 2 0 3 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 3 0 0 3 7.5
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 3 0 0 3 7.5
TAB641 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB642 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TAB643 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 2 2 0 3 7.5
TAB644 Bağımlılık ve Stimulan Etki Gösteren Bitkiler 2 2 0 3 7.5
TAB645 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 0 3 7.5
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB647 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 3 0 0 3 7.5
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 3 0 0 3 7.5
TAB651 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 3 0 0 3 7.5
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 3 0 0 3 7.5
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 2 2 0 3 7.5
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 3 0 0 3 7.5
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 3 0 0 3 7.5
TAB655 Kaba Yem Üretimi 2 2 0 3 7.5
TAB656 Hububat Tarımı 2 2 0 3 7.5
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 2 2 0 3 7.5
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 3 0 0 3 7.5
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5