Program Tanımları

Kuruluş

Zootekni Bölümü, 1982 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, ve araştırma birimi niteliğindedir. Zootekni Bölümünde halen 12 öğretim üyesi 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1988 yılından itibaren Yüksek Lisans ve 1992 yılında Doktora eğitimini sürdüren Zootekni Anabilim Dalından çok sayıda Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Mezunlar Akademik alanda, Kamuda ve Özel Sektörde yaygın çalışma ortamı bulmaktadır. Hayansal üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili yetiştirme, besleme, sürü yönetimi ve veri değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmektedir. Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar Doktora Programlarına alınmaktadır. Araştırma, laboratuar ve uygulama alanları ile yetkinlik kazanmış olan anabilim dalında yapılan tezler Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulabilmektedir. Ayrıca Ülke ve Bölge sorunlarına dönük araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesine gayret edilmektedir. Son yıllarda yapılan değişikliklerle program daha esnek hale getirilmiş, Erasmus ve Diğer Ülkelerden gelecek öğrencilere doktora programında kontenjan açılmıştır.

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru, Zooteknist

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğrenci kabul etme koşullarına uygun olarak, önceden ilan edilen alanlarda Doktora öğrencileri alınır. Doktora öğrencileri alınırken Anabilim Dalı imkanları ile öğretim üye sayıları ve mevcut öğrenci sayıları dikkate alınır. Son yıllarda Alan dışı ve Yurt dışı öğrencilerin alınması için kontenjanlar koyulmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Zootekni Bölümü Yüksek Lisnasları Doktora programlarına başvurabileceği gibi uygun olan diğer alanlardan da Doktora programına giriş mümkündür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Yüksek Doktora programına kayıt yaptıracak öğrencilerin genel ve özel zootekni konuları, hayvansal üretim, evcil hayvanların bakım, besleme ve yönetimi, genetik, istatistik, hayvan ıslahı ve bilgisayar kullanım alanlarında yeterli olmaları beklenmektedir. Bu bilgilere ilave olarak tamamamen belirli bir konuya odaklanmış, Bilimsel bir yenilik veya sorun çözmeye dönük bir tez çalışması hazırlayan, bilimsel araştırma becerisi kazanmış elemanlar yetiştirilir. Doktora programına kayıt yaptıracak öğrenciler 21.04.2013 tarih ve 28625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Doktora programına alınan öğrencilerin Danışmanlarla belirlenecek ve çalışacağı alanlara göre değişik derslerin alınması zorunludur. Öğrenciler en az 2 yarıyılda Enstitü Yönetmeliğinde öngörülen sayı ve kredide ders almak ve bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Derslerin tamamlanmasıyla öğrencilerin Doktora Yeterlilik sınavına alınmasıyla tez çalışmaları başlatılır. Doktora tez çalışmaları bilime katkılar sağlayacak, sorun çözmeye dönük bir konuda en az 4 yarıyılda tamamlanacak bir araştırmadır. Tez çalışmaları boyunca Anabilim Dalı Kurulunca oluşturulacak bir Tez izleme komitesi kurulur. Tez izleme komitesi 6 aylık periyodlar halinde tez çalışmalarını izler, Tez danışmanı ve yürütücüye önerilerde bulunur. Gerekirse tezi yönlendirir. Çalışmanın tamamlanması sunumu ve Jüri tarafından kabulü ile öğrenci Bilim Doktoru ünvanını alır. Bu ünvan Akademik hayatın en önemli basamağıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Doktora Programını tamamlayan öğrenciler uzman Zooteknistler olarak mesleklerini yürütürler. Üniversitelerde akademik hayata geçebildikleri gibi Kamuda bu mezunlar doğrudan Araştırma Enstitülerince tercih edilmektedir. Ayrıca Sığırcılık, Tavukçuluk ve Diğer Hayvancılık İşletmelerinde yaygın istihdam mümkündür. Özellikle projeye dayalı iş yapan Özel Sektör kuruluşlarında aranan elemanlar niteliğindedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü oktora Programını tamamlayan öğrenciler, Akademik çalışmalar için temel ünvanı almış olurlar. Bu ünvanla Üniversitelerde Öğretim Üyesi kadrosuna atanabilirler. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Araştırma, Eğitim ve Yayım birimlerinde çalışma yapabilirler. Uluslararası ve Ulusal projelerde görev alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2.5 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan, Doktora Yeterlilik sınavını geçen, bilimsel yeterlilikte bir tez hazırlayıp sunan ve savunan savunan öğrenciler Zootekni alanından bilim doktoru ünvanı alırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919-1157 Fax: 03624576034 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr Musa SARICA

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalında Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Balarası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan brimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilm Dalında Üretim Oragizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirlmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır. Anabilim Dalında değişik dönemlerde yürütülmüş ve yürütülmekte olan Uluslararası, Ulusal ve Üniversite ile Özel Sektör tarafından desteklenen çok sayıda proje üretilmiştir. Bu, araştırma deneyiminin artmasını sağlamıştır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66905 Zootekni alanında ileri derecede bilgi ve beceriye sahip olur.
2 66906 Belirli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur.
3 66910 Öğretme yeteneği gelişir.
4 66907 Proje planlar, yürütür ve analiz eder.
5 66912 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerileri gelişir.
6 66909 Akademik bilgi ve beceri düzeyine ulaşır.
7 66908 Zootekni Alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma, bilgi paylaşımında bulunma gibi konularda yetkinliğe kavuşur.
8 66911 Akademik derecede ingilizce bilgi düzeyine kavuşur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZOT701 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT702 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 0 0 3 7.5
ZOT703 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
ZOT704 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 3 0 0 3 7.5
ZOT705 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT706 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 2 0 0 2 7.5
ZOT707 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 3 0 0 3 7.5
ZOT708 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 2 2 0 3 7.5
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ZOT712 Enerji Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT713 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 1 2 0 2 7.5
ZOT715 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 2 2 0 3 7.5
ZOT716 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 1 2 0 2 7.5
ZOT717 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT718 Keçilerin Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT719 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 3 0 0 3 7.5
ZOT722 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 2 1 0 3 7.5
ZOT723 Sığırlarda Karkas Değerlendirme 2 2 0 3 7.5
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT729 Yem Hijyeni 3 0 0 3 7.5
ZOT730 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 2 0 0 2 7.5
ZOT731 Protein Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT735 Gebelik ve Doğum Bilgisi 2 0 0 2 7.5
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 2 0 0 2 7.5
ZOT738 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ZOT740 Kanatlı Hayvan Refahı 3 0 0 3 7.5
ZOT745 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 1 2 0 2 7.5
ZOT748 Organik Hayvan Besleme 3 0 0 3 7.5
ZOT751 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 1 2 0 2 7.5
ZOT752 Çok Değişkenli İstatistik 3 0 0 3 7.5
ZOT753 R İle İstatistik Programlama ve Analiz. 4 0 0 4 7.5
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
ZOT755 Bioinformatik 3 0 0 3 7.5
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3 7.5
ZOT757 Permütasyon Testleri 3 0 0 3 7.5
ZOT759 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT761 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 2 2 0 3 7.5
ZOT762 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ZOT763 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ZOT765 Üreme Besleme İlişkisi 3 0 0 3 7.5
ZOT766 Üreme Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZOT701 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT702 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 0 0 3 7.5
ZOT703 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 3 0 0 3 7.5
ZOT704 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 3 0 0 3 7.5
ZOT705 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT706 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 2 0 0 2 7.5
ZOT707 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 3 0 0 3 7.5
ZOT708 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 2 2 0 3 7.5
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ZOT712 Enerji Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT713 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 1 2 0 2 7.5
ZOT715 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 2 2 0 3 7.5
ZOT716 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 1 2 0 2 7.5
ZOT717 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT718 Keçilerin Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT719 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 3 0 0 3 7.5
ZOT722 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 2 1 0 3 7.5
ZOT723 Sığırlarda Karkas Değerlendirme 2 2 0 3 7.5
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT729 Yem Hijyeni 3 0 0 3 7.5
ZOT730 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 2 0 0 2 7.5
ZOT731 Protein Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
ZOT735 Gebelik ve Doğum Bilgisi 2 0 0 2 7.5
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 2 0 0 2 7.5
ZOT738 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ZOT739 Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Dengesi ve Mineral Dengesi 3 0 0 3 7.5
ZOT740 Kanatlı Hayvan Refahı 3 0 0 3 7.5
ZOT745 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 1 2 0 2 7.5
ZOT748 Organik Hayvan Besleme 3 0 0 3 7.5
ZOT751 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 1 2 0 2 7.5
ZOT752 Çok Değişkenli İstatistik 3 0 0 3 7.5
ZOT753 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
ZOT755 Bioinformatik 3 0 0 3 7.5
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3 7.5
ZOT757 Permütasyon Testleri 3 0 0 3 7.5
ZOT759 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5
ZOT761 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 2 2 0 3 7.5
ZOT762 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ZOT763 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ZOT765 Üreme Besleme İlişkisi 3 0 0 3 7.5
ZOT766 Üreme Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5