Program Tanımları

Kuruluş

Zootekni Bölümü, 1982 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, ve araştırma birimi niteliğindedir. Zootekni Bölümünde halen 12 öğretim üyesi 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1988 yılından itibaren Lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdüren Zootekni Anabilim Dalından çok sayıda Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Mezunlar Akademik alanda, Kamuda ve Özel Sektörde yaygın çalışma ortamı bulmaktadır.
Hayansal üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili yetiştirme, besleme, sürü yönetimi ve veri değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmektedir. Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan Ziraat Mühendisleri dışında Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları, Gıda Mühendisliği programını tamamlayanlar ve Veteriner Fakültesi mezunları Zootekni Yüksek Lisans Programlarına alınmaktadır.
Araştırma, laboratuar ve uygulama alanları ile yetkinlik kazanmış olan anabilim dalında yapılan tezler Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulabilmektedir. Ayrıca Ülke ve Bölge sorunlarına dönük araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesine gayret edilmektedir. Son yıllarda yapılan değişikliklerle program daha esnek hale getirilmiş, Erasmus öğrencileri Yüksek Lisans çalışmalarına alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Ziraat Yüksek Mühendisi, Uzman Zooteknist

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fen Bilimleri Enstitü müdürlüklerine yapılır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Zootekni Ana Bilim Dalı Tezli yüksek lisans programına başvuru için en az 55 ALES puanına sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programımıza öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Alan dışı Lisans Bölümleri Fen Fakültesi Kimya, İsatistik ve Biyoloji mezunlarıdır. Veteriner Fakültesi Mezunları için hazırlık programı uygulanmaz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Zootekni Bölümü Lisans mezunları doğrudan yüksek lisans programımıza başvurabilirler. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Bazı alanlar için bu Anabilim Dalı Kurul Karaı ile uygulnmayabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin hayvansal üretim, evcil hayvanların bakım, besleme ve yönetimi, genetik, istatistik, hayvan ıslahı ve bilgisayar kullanım alanlarında yeterli olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler 21.04.2013 tarih ve 28625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Yüksek Lisans programına alınan öğrencilerin her yıl Anabilim Dalı kurulunca belirlediği 9 kredi saatlik 3 dersi almaları zorunludur. Bu dersler dışında Danışmanlarla belirlenecek ve çalışacağı alanlara göre değişik derslerin alınması zorunludur. Öğrenciler en az 2 yarıyılda Enstitü Ynetmeliğinde öngörülen sayı ve kredide ders almak ve bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Derslerin tamamlanmasıyla öğrencilerin en fazla 4 yarıyılda tamamlayacakları uygulamalı bir tez çalışması verilir. Çalışmanın tamamlanması ve sunumu ile Ziraat Yüksek Mühendisi Ünvanı ile mezun olunur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler uzman Zooteknistler olarak mesleklerini yürüteceklerdir. Kamuda bu mezunlar doğrudan Araştırma Enstitülerince tercih edilmektedir. Ayrıca Sığırcılık, Tavukçuluk ve Diğer Hayvancılık İşletmelerinde yaygın istihdam mümkündür. Özellikle projeye dayalı iş yapan Özel Sektör kuruluşlarında aranan elemanlar niteliğindedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Zootekni Doktora Programına ve diğer doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2.5 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Zootekni Alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 55139 Atakum/SAMSUN
Tel: 03623121919-1160
Fax: 03624576034
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr Güray ERENER

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalında Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Balarası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan brimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilm Dalında Üretim Oragizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirlmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZOT601 Hayvansal Üretim Planlaması 2 0 0 2 6
ZOT602 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah 3 0 0 3 6
ZOT603 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 1 2 0 2 6
ZOT607 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 2 0 0 2 6
ZOT608 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT609 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 2 0 0 2 6
ZOT610 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 1 2 0 2 6
ZOT611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 3 0 0 3 6
ZOT612 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 3 0 0 3 6
ZOT613 Koyun, Kuzu Besiciliği 3 0 0 3 6
ZOT614 Arı Ekolojisi 2 2 0 3 6
ZOT615 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
ZOT616 Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
ZOT617 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 6
ZOT618 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
ZOT619 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 2 0 0 2 6
ZOT620 Bal Arısı Islah Yöntemleri 2 0 0 2 6
ZOT621 Rumen Metabolizması 3 0 0 3 6
ZOT622 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 1 2 0 2 6
ZOT623 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT624 Yem Katkı Maddeleri 2 0 0 2 6
ZOT625 Silaj Yapım Tekniği 2 2 0 3 6
ZOT626 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2 6
ZOT627 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT628 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 2 0 0 2 6
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 1 2 0 2 6
ZOT630 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT631 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 2 2 0 3 6
ZOT632 Ot Kurutma 2 2 0 3 6
ZOT634 Tavukçulukta İşletme Planlaması 2 0 0 2 6
ZOT635 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 2 2 0 3 6
ZOT636 Hindi Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 3 0 0 3 6
ZOT638 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 3 0 0 3 6
ZOT639 Yapay Tohumlama 2 0 0 2 6
ZOT642 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT643 Yem İşleme Metotları 3 0 0 3 6
ZOT645 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 0 3 6
ZOT647 Hayvan Beslemede Lipidler 3 0 0 3 6
ZOT648 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 3 0 0 3 6
ZOT649 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 2 2 0 3 6
ZOT650 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
ZOT652 Üremede Enzimler 2 0 0 2 6
ZOT657 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 3 0 0 3 6
ZOT658 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 2 2 0 3 6
ZOT659 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 2 2 0 3 6
ZOT660 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 2 0 0 2 6
ZOT661 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
ZOT662 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 2 0 0 2 6
ZOT663 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 6
ZOT665 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 1 2 0 2 6
ZOT669 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 2 2 0 3 6
ZOT670 Manda Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
ZOT671 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 2 0 0 2 6
ZOT672 Hayvan Beslemede Amino Asitler 2 0 0 2 6
ZOT674 Regresyon ve Korelasyon Analizi 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
ZOT677 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 6
ZOT678 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 3 0 0 3 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT681 Haylaj Yapım Tekniği 2 0 0 2 6
ZOT682 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 3 0 0 3 6
ZOT683 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 2 2 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 3 0 0 3 6
ZOT691 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3 6
ZOT692 Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 2 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZOT601 Hayvansal Üretim Planlaması 2 0 0 2 6
ZOT603 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 1 2 0 2 6
ZOT607 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 2 0 0 2 6
ZOT608 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT609 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 2 0 0 2 6
ZOT610 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 1 2 0 2 6
ZOT611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 3 0 0 3 6
ZOT612 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 3 0 0 3 6
ZOT614 Arı Ekolojisi 2 2 0 3 6
ZOT615 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
ZOT616 Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
ZOT617 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 6
ZOT618 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
ZOT619 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 2 0 0 2 6
ZOT620 Bal Arısı Islah Yöntemleri 2 0 0 2 6
ZOT621 Rumen Metabolizması 3 0 0 3 6
ZOT622 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 1 2 0 2 6
ZOT623 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT624 Yem Katkı Maddeleri 2 0 0 2 6
ZOT625 Silaj Yapım Tekniği 2 2 0 3 6
ZOT626 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2 6
ZOT627 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT628 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 2 0 0 2 6
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 1 2 0 2 6
ZOT630 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT631 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 2 2 0 3 6
ZOT632 Ot Kurutma 2 2 0 3 6
ZOT634 Tavukçulukta İşletme Planlaması 2 0 0 2 6
ZOT635 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 2 2 0 3 6
ZOT636 Hindi Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 3 0 0 3 6
ZOT638 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 3 0 0 3 6
ZOT639 Yapay Tohumlama 2 0 0 2 6
ZOT642 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3 6
ZOT643 Yem İşleme Metotları 3 0 0 3 6
ZOT645 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 0 3 6
ZOT647 Hayvan Beslemede Lipidler 3 0 0 3 6
ZOT648 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 3 0 0 3 6
ZOT649 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 2 2 0 3 6
ZOT650 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
ZOT652 Üremede Enzimler 2 0 0 2 6
ZOT657 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 3 0 0 3 6
ZOT658 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 2 2 0 3 6
ZOT659 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 2 2 0 3 6
ZOT660 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 2 0 0 2 6
ZOT661 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
ZOT662 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 2 0 0 2 6
ZOT663 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 6
ZOT665 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 1 2 0 2 6
ZOT669 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 2 2 0 3 6
ZOT670 Manda Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
ZOT671 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 2 0 0 2 6
ZOT672 Hayvan Beslemede Amino Asitler 2 0 0 2 6
ZOT673 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 2 0 0 2 6
ZOT674 Regresyon ve Korelasyon Analizi 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
ZOT677 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 6
ZOT678 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 3 0 0 3 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 3 0 0 3 6
ZOT681 Haylaj Yapım Tekniği 2 0 0 2 6
ZOT682 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 3 0 0 3 6
ZOT683 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 2 2 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 3 0 0 3 6
ZOT691 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3 6
ZOT692 Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 2 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 6