Program Tanımları

Kuruluş

2009 ylında kurulan bölümde, devamlı sayısı artan değişik alanlarda çalışan 7 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, Lisans üstü eğitimde danışmanlığı yapılan 8 öğrenci bulunmakta (bu sayı ilk mezunların verileceği 2013 yılı sonbaharında 20 ye çıkması beklenmektedir), 2 araştırma laboratuarı bir adet multidisiplin laboratuarında eğitim verilmektedir.

Yüksek Lisans yanında 2014 yılı içerisinde Türkçe Eğitim veren bölüm 2013 güz yarıyılından sonra, Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi içeren Doktora programının da açılması planlanmaktadır. Çalışma Konuları Tarım alanında yetiştirme teknikleri ile yapılan iyileştirmeler her geçen gün yükselen teknoloji ile daha çok makinalaşmaya doğru bir seyir göstermiştir.

Yetiştirme imkanlarının iyileştirilmesi konuyu doğrudan doğruya ürünleri geliştirilmesine doğru yönlendirmiştir. Ürünlerin geliştirilmesi ise Yüksek teknolojik bir alt yapı ihtiyacı göstermektedir. İşte tam bu noktada Tarımsal Biyoteknoloji gündeme gelmektedir. Bilim ve teknoloji ağırlıklı çalışma yapılan bölümde; marka, patent tescil için hedeflenen projelerde tohum ıslahı, tohum kaplama teknolojisi(nano), hayvan ıslahı, mikrobiyolojik ajanlar, enzim üretimi, sterilizasyon, GDO testi, Bioplastik, Biodiesel ve Bioethanol,Gıda katkı maddeleri üretimi, ilaç sanayi hammadde üretimi, hastalık ve ebeveyn test kitleri, DNA testleri gibi konularda uzman araştırmacılar yer almaktadır.

Bölüm elemanlarının 200 den fazla eseri bulunmaktadır. Bölümün yurt içi ve dışından birçok ziyaretçisi bulunmaktadır. Bölüm İmkanları Laboratuar ağırlıklı çalışma olan bölümde 1 adet öğrenci uygulama laboratuvarı yanında 2 adet laboratuvarda doku kültürü, DNA testleri, DNA analizleri, enzim üretimi, mikrobiyolojik testler, embiryo üretimi, protein testleri gibi çalışma imkanları sunulmaktadır. Ayrıca tohum üretimi için sera ve tarla deneme alanlarından yararlanılmaktadır.

Staj İmkanları ve İşbirlikleri Bölüm öğrencileri staj yapmak üzere il kontrol laboratuvarları, ilaç üretimi yapan firma laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuarlar, özel firma laboratuvarları, kamu laboratuarları, tohum firmaları, biyoteknoloji firmaları laboratuvarları gibi alanlarda proje hazırlama, analiz etme, sonuç değerlendirme eğitimleri için katılabilirler. Bölüm elemanları, SANAYİ-ÜNİVERSİTE işbirlikleri şeklinde SANTEZ, TEYDEB, KOSGEB ortaklıklarında projelere açıktır. Bu kapsamda proje hazırlama, girişimcilik, proje yürütme ve analiz etme yetisinde ortak TEKNOLOJİK çalışmalar teşvik edilmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-Tohum Islah Şirketleri
-Süs bitkileri üreten firmalar (doku kültürü)
-Mikrobiyolojik ürün üreten firmalar
-Tarımsal İlaç üreten firmalar
-Beşeri ilaç firmaları
-Endüstriyel üretim yapan biyoteknolojik firmalar
-Devlet kurumları
-Devlet laboratuvarları
-Her türlü laboratuvar (biyodizel, biyoethanol, enzim, DNA testleri vs)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Samsun 55139

http://ziraat.omu.edu.tr/tarimsal-biyoteknoloji-bolumu/36/
Tel +90 362 3121919
Sekreter . 1357
Anabilim Dalı Başkanı. 1361

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 adet öğrenci laboratuvarı, 3 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
Laboratuvarlarda, doku kültürü, gen transferi, DNA uygulamaları, protein uygulamaları, mikrobiyolojik uygulamalar yapılmaktadır.
Öğrenci sayısına göre 35 kişilik öğrenci grupları 20 kişilik laboratuvarlarda uygulamaları yapabilmektedir. Bölümde ayrıca 2 OYP programında olmak üzere toplam 8 adet yurt içi 3 adet yurt dışından öğrenci bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT609 Cloning Methods 2 0 0 2 7.5
ETBT612 Sterilization 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 3 0 0 3 7.5
ETBT626 Protein Purity Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TBT621 Moleküler Gelişme Biyolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETBT601 Biotechnology in Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT612 Sterilization 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 3 0 0 3 7.5
ETBT626 Protein Purity Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 3 0 0 3 7.5