Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, doktora seviyesinde öğrenci almaya başlamıştır. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Eylül 2020 'ye kadar 90 adet doktora çalışması tamamlanmıştır. 2020 yılı itibariyle anabilim dalında 29 adet doktora öğrencisi ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz Doktora derecesi almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına gerek vardır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların ise bir yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,
b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Çevre Mühendisiliği Anablim dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre Mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği, temiz üretim problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin akademik hayata hazırlanması, iyi bir araştırmacı gözüyle çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisansı tamamlayan öğrenciler, Belediyelerde, İl Bank, Devler Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korumasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir. Kariyer hedefleyen öğrencilerimiz ise doktora programına devam ederek üniversitelerde akademik personel olarak eğitim hayatına devam edebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini başarı ile bitiren öğrencilerimiz uygun şartları taşıması durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalarına devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki gibidir:
a) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrencilerin girdiği sınavdır.
Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum \ SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirebilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFCM701 Physicochemical Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM703 Industrial Waste Management 3 0 0 3 7.5
EFCM705 Biological Treatment Processes 3 0 0 3 7.5
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment 3 0 0 3 7.5
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II 3 0 0 3 7.5
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II 3 0 0 3 7.5
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils 3 0 0 3 7.5
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology 3 0 0 3 7.5
EFCM721 Pollution Prevention Techniques 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques 3 0 0 3 7.5
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım 3 0 0 3 7.5
FÇM702 Su Arıtımında İleri Teknikler 3 0 0 3 7.5
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 3 0 0 3 7.5
FÇM704 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM705 Biyolojik Arıtım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM706 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM708 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM710 Çamur Arıtım Teknikleri. 3 0 0 3 7.5
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM712 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM714 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM715 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM716 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 3 0 0 3 7.5
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM720 Biyoremidasyon 3 0 0 3 7.5
FÇM721 Kirlilik Önleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM722 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM723 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM724 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM725 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM726 Sucul Toksikolojinin Esasları 3 0 0 3 7.5
FÇM727 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM728 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 3 0 0 3 7.5
FÇM730 Mikrokirleticiler ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM734 Ekolojik Nano Teknoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM735 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları 3 0 0 3 7.5
FÇM736 Madencilik ve Çevre 3 0 0 3 7.5
FÇM737 Düzenli Depolama Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM738 Kompostlaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM739 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFCM701 Physicochemical Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM703 Industrial Waste Management 3 0 0 3 7.5
EFCM705 Biological Treatment Processes 3 0 0 3 7.5
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment 3 0 0 3 7.5
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment 3 0 0 3 0
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II 3 0 0 3 7.5
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II 3 0 0 3 7.5
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils 3 0 0 3 7.5
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology 3 0 0 3 7.5
EFCM721 Pollution Prevention Techniques 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques 3 0 0 3 7.5
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım 3 0 0 3 7.5
FÇM702 Su Arıtımında İleri Teknikler 3 0 0 3 7.5
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 3 0 0 3 7.5
FÇM704 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM705 Biyolojik Arıtım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM706 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM707 Enstrümental Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM708 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM710 Çamur Arıtım Teknikleri. 3 0 0 3 7.5
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM712 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM714 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM715 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM716 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 3 0 0 3 7.5
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM720 Biyoremidasyon 3 0 0 3 7.5
FÇM721 Kirlilik Önleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM722 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM723 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM724 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM725 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM726 Sucul Toksikolojinin Esasları 3 0 0 3 7.5
FÇM727 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM728 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 3 0 0 3 7.5
FÇM730 Mikrokirleticiler ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM734 Ekolojik Nano Teknoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM735 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları 3 0 0 3 7.5
FÇM736 Madencilik ve Çevre 3 0 0 3 7.5
FÇM737 Düzenli Depolama Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM738 Kompostlaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM739 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri 3 0 0 3 7.5