Program Tanımları

Kuruluş

1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, lisansüstü seviyesinde öğrenci almaya başlamıştır. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Eylül 2020 'ye kadar 208 adet yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. 2020 yılı itibariyle anabilim dalında 90 adet yüksek lisans öğrencisi ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisansa kabul ve kayıt koşulu olarak, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan
aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS 'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Çevre Mühendisiliği Anablim dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre Mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği, temiz üretim problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisansı tamamlayan öğrenciler, Belediyelerde, İl Bank, Devler Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korumasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli ( ALES, YDS) sınavlarında aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 65 olması gerekir. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin
yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100 lük sistemde en az 65 alarak başarıyla tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Çevre Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum \ SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirebilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79159 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79160 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79161 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79162 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79163 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79164 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79165 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79166 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79167 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79168 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79169 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79170 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM604 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM624 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM604 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM624 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 3 0 0 3 7.5