Program Tanımları

Kuruluş

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 1983 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşu ile birlikte hem yüksek lisans hem de doktora eğitim programları devam etmektedir.

Kazanılan Derece

……………… alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Doktora programının amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programında, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon, Dondurma Teknolojisi, Et Teknolojisinde Üretim Hataları, Nişasta Teknolojisi, Alkol Kimyası ve Teknolojisi, Aroma ve Baharat Maddeleri, Gıda Bulaşanları, Fermantasyon Mikrobiyolojisi , Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları, Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi, Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi, Fonksiyonel Gıdalar , Karbonhidrat Kimyası, Gıda Üretiminde Starter, Süt Mikrobiyolojisi , Süt Kimyası, Protein Saflaştırma, Yenilebilir, Filmler ve Kaplamalar , Gıda ve Genetik Mühendisliği , Öğütme Teknolojisi , Gıda İşlemede Yeni İngrediyenler, Elektroforez Teknikleri , Eritme Peynir Teknolojisi , Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar, Aroma Biyoteknolojisi, Fermentasyon Kinetiği, Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi, Endüstriyel Mikrobiyoloji, İleri Isı Transferi, Gıda Hidrokolloidleri, Modifiye Yağlar Teknolojisi, Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi dersleri verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 – 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66965 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak Gıda Mühendisliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
2 66966 Gıda Mühendisliği Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
3 66967 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 3 0 0 3 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
GMB710 Fermantasyon Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB713 Fonksiyonel Gıdalar. 2 0 0 2 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 7.5
GMB715 Gıda Üretiminde Starter. 2 0 0 2 7.5
GMB719 Süt Kimyası 2 2 0 3 7.5
GMB719 Yenilebilir Film Kaplamalar 2 0 0 2 7.5
GMB719 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. 2 0 0 2 7.5
GMB721 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB724 Gıda İşlemede Yeni İngrediyenler 3 0 0 3 7.5
GMB724 Eritme Peynir Teknolojisi* 2 0 0 2 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
GMB726 Aroma Biyoteknolojisi. 2 0 0 2 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB737 Gıda Emülsiyonları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB701 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 3 0 0 3 7.5
GMB708 Aroma ve Baharat Maddeleri 2 0 0 2 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
GMB712 Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi 2 0 0 2 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 7.5
GMB720 Protein Saflaştırması 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB737 Gıda Emülsiyonları 3 0 0 3 7.5