Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programına öğrenci almaya 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı) İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE Telefon: 0362 312 1919-1072 Faks: - E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFİM702 Matrix Methods in Structural Analysis 3 0 0 3 7.5
EFİM705 Reinforced Concrete Liquid Tanks 3 0 0 3 7.5
EFİM706 Introduction to Composıte Materials Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFİM708 Fracture Mechanics of Concrete and Size Effect 3 0 0 3 7.5
EFİM713 Suspended Bridges 3 0 0 3 7.5
EFİM718 Geotechnical Earthquake Engineering 3 0 0 3 7.5
EFİM722 System Identification in Structural Dynamics 3 0 0 3 7.5
EFİM724 Structure Dynamics of the Seismic Isolated Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM726 Reservoir Theory 3 0 0 3 7.5
EFİM729 Soil İmprovement 3 0 0 3 7.5
EFİM730 Nonlinear Finite Elements Method 3 0 0 3 7.5
FİM704 Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM705 Betonarme Sıvı Depoları 3 0 0 3 7.5
FİM706 Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş 3 0 0 3 7.5
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 3 0 0 3 7.5
FIM709 Hasar Mekaniği ve Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
FİM710 İleri Esnek Yol Üstyapıları 3 0 0 3 7.5
FİM711 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3 7.5
FİM712 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 3 0 0 3 7.5
FİM713 Asma Köprüler 3 0 0 3 7.5
FİM714 İnşaatta Birleşik Malzeme Kullanımı 3 0 0 3 7.5
FİM715 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkileri 3 0 0 3 7.5
FİM716 Doğrusal Olmayan Malzemeli Yapıların Çözümlenmesi 3 0 0 3 7.5
FİM717 Mühendislik Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM719 İleri Zemin Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM721 Köprü Hidroliği ve Hidrodinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 3 0 0 3 7.5
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FİM724 Sismik Yalıtımlı Yapıların Yapı Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM725 Hidromekanik 3 0 0 3 7.5
FİM726 Hazne Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM728 Doğrusal Olmayan Kırılma Mekaniği 3 0 0 3 7.5
FİM729 Zemin İyileştirme 3 0 0 3 7.5
FİM730 Sonlu Elemanlar Yazılımı İle Analiz ve Tasarım 3 0 0 3 7.5
FİM731 Kuraklık Analizi 3 0 0 3 7.5
FİM732 Hidrolojide İstatistik ve Stokastik Modeller 3 0 0 3 7.5
FİM733 Ulaştırma Planlaması II 3 0 0 3 7.5
FİM734 İstasyonlar, Garlar ve Terminallerin Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM735 Raylı Sistemlerin Tasarım ve İşletimi 3 0 0 3 7.5
FİM736 Liman İşletimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFİM702 Matrix Methods in Structural Analysis 3 0 0 3 7.5
EFİM705 Reinforced Concrete Liquid Tanks 3 0 0 3 7.5
EFİM706 Introduction to Composıte Materials Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFİM708 Fracture Mechanics of Concrete and Size Effect 3 0 0 3 7.5
EFİM713 Suspended Bridges 3 0 0 3 7.5
EFİM718 Geotechnical Earthquake Engineering 3 0 0 3 7.5
EFİM722 System Identification in Structural Dynamics 3 0 0 3 7.5
EFİM724 Structure Dynamics of the Seismic Isolated Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM726 Reservoir Theory 3 0 0 3 7.5
EFİM729 Soil İmprovement 3 0 0 3 7.5
EFİM730 Nonlinear Finite Elements Method 3 0 0 3 7.5
FİM704 Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM705 Betonarme Sıvı Depoları 3 0 0 3 7.5
FİM706 Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş 3 0 0 3 7.5
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 3 0 0 3 7.5
FIM709 Hasar Mekaniği ve Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
FİM710 İleri Esnek Yol Üstyapıları 3 0 0 3 7.5
FİM711 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3 7.5
FİM712 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 3 0 0 3 7.5
FİM713 Asma Köprüler 3 0 0 3 7.5
FİM714 İnşaatta Birleşik Malzeme Kullanımı 3 0 0 3 7.5
FİM715 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkileri 3 0 0 3 7.5
FİM716 Doğrusal Olmayan Malzemeli Yapıların Çözümlenmesi 3 0 0 3 7.5
FİM717 Mühendislik Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM719 İleri Zemin Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM720 Sulama Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FİM721 Köprü Hidroliği ve Hidrodinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 3 0 0 3 7.5
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FİM724 Sismik Yalıtımlı Yapıların Yapı Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM725 Hidromekanik 3 0 0 3 7.5
FİM726 Hazne Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM728 Doğrusal Olmayan Kırılma Mekaniği 3 0 0 3 7.5
FİM729 Zemin İyileştirme 3 0 0 3 7.5
FİM730 Sonlu Elemanlar Yazılımı İle Analiz ve Tasarım 3 0 0 3 7.5
FİM731 Kuraklık Analizi 3 0 0 3 7.5
FİM732 Hidrolojide İstatistik ve Stokastik Modeller 3 0 0 3 7.5
FİM733 Ulaştırma Planlaması II 3 0 0 3 7.5
FİM734 İstasyonlar, Garlar ve Terminallerin Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM735 Raylı Sistemlerin Tasarım ve İşletimi 3 0 0 3 7.5
FİM736 Liman İşletimi 3 0 0 3 7.5