Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2000-2001 öğretim yılında başlamış olup ilk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bazı öğrenciler Doktora Programlarına devam etmekte, diğerleri ise çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1072
Faks: -
E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr
Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 3 0 0 3 7.5
EFİM607 Plates and Shells 3 0 0 3 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 3 0 0 3 7.5
EFİM617 Earthquake Engineering 3 0 0 3 7.5
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFİM624 Concrete Quality Control 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations 3 0 0 3 7.5
EFİM632 Cabled Systems 3 0 0 3 7.5
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 3 0 0 3 7.5
EFİM651 Sediment Transport 3 0 0 3 7.5
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 3 0 0 3 7.5
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM658 Design of Composite Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM659 Structural Dynamics 3 0 0 3 7.5
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 3 0 0 3 7.5
FİM601 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3 7.5
fim604 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 3 0 0 3 7.5
fim605 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 3 0 0 3 7.5
fim606 Zemin-Yapı Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
FİM607 Plaklar ve Kabuklar 3 0 0 3 7.5
FİM608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM609 Yapıların Stabilite Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM610 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3 0 0 3 7.5
FİM611 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FİM612 İntegral Dönüşüm Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FİM613 Öngerilmeli Beton 3 0 0 3 7.5
FİM615 Zemin Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM616 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 0 3 7.5
FİM617 Deprem Mühendisliği I 3 0 0 3 7.5
FİM618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3 0 0 3 7.5
FİM620 Yapı Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM621 İleri Zemin Mekaniği 3 0 0 3 7.5
FİM622 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 3 0 0 3 7.5
FİM624 Beton Kalite Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FİM625 Betonarme Silolar 3 0 0 3 7.5
FİM626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FİM628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 3 0 0 3 7.5
FİM629 Yüzeysel Temeller 3 0 0 3 7.5
FİM630 İleri Hidroloji 3 0 0 3 7.5
FİM632 Kablolu Sistemler 3 0 0 3 7.5
FİM633 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FİM634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 0 3 7.5
FİM635 Beton Yollar 3 0 0 3 7.5
FİM636 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3 7.5
FİM637 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 3 0 0 3 7.5
FİM638 Tünel Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM639 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FİM640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 3 0 0 3 7.5
FİM643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 3 0 0 3 7.5
FİM645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 7.5
FİM646 İleri Zemin Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FİM647 Zemin Davranışı 3 0 0 3 7.5
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FİM651 Sediment Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FİM653 Hidrolojik Modeller 3 0 0 3 7.5
FİM655 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM658 Kompozit Yapıların Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 3 0 0 3 7.5
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 3 0 0 3 7.5
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 3 0 0 3 7.5
EFİM607 Plates and Shells 3 0 0 3 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 3 0 0 3 7.5
EFİM617 Earthquake Engineering 3 0 0 3 7.5
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFİM624 Concrete Quality Control 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations 3 0 0 3 7.5
EFİM632 Cabled Systems 3 0 0 3 7.5
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 3 0 0 3 7.5
EFİM651 Sediment Transport 3 0 0 3 7.5
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 3 0 0 3 7.5
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM658 Design of Composite Structures 3 0 0 3 7.5
EFİM659 Structural Dynamics 3 0 0 3 7.5
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 3 0 0 3 7.5
FİM601 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3 7.5
fim604 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 3 0 0 3 7.5
fim605 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 3 0 0 3 7.5
fim606 Zemin-Yapı Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
FİM607 Plaklar ve Kabuklar 3 0 0 3 7.5
FİM608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM609 Yapıların Stabilite Teorisi 3 0 0 3 7.5
FİM610 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3 0 0 3 7.5
FİM611 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FİM612 İntegral Dönüşüm Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FİM613 Öngerilmeli Beton 3 0 0 3 7.5
FİM615 Zemin Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM616 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 0 3 7.5
FİM617 Deprem Mühendisliği I 3 0 0 3 7.5
FİM618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3 0 0 3 7.5
FİM620 Yapı Dinamiği 3 0 0 3 7.5
FİM621 İleri Zemin Mekaniği 3 0 0 3 7.5
FİM622 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 3 0 0 3 7.5
FİM624 Beton Kalite Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FİM625 Betonarme Silolar 3 0 0 3 7.5
FİM626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FİM628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 3 0 0 3 7.5
FİM629 Yüzeysel Temeller 3 0 0 3 7.5
FİM630 İleri Hidroloji 3 0 0 3 7.5
FİM632 Kablolu Sistemler 3 0 0 3 7.5
FİM633 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FİM634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 0 3 7.5
FİM635 Beton Yollar 3 0 0 3 7.5
FİM636 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3 7.5
FİM637 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 3 0 0 3 7.5
FİM638 Tünel Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM639 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FİM640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 3 0 0 3 7.5
FİM643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 3 0 0 3 7.5
FİM645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 7.5
FİM646 İleri Zemin Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FİM647 Zemin Davranışı 3 0 0 3 7.5
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FİM651 Sediment Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FİM653 Hidrolojik Modeller 3 0 0 3 7.5
FİM655 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM658 Kompozit Yapıların Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 3 0 0 3 7.5
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 3 0 0 3 7.5
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 3 0 0 3 7.5
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 3 0 0 3 7.5