Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır..

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makina Mühendisliği alanında yüksek lisans (yüksek makina mühendisi, Yük. Müh.) derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılarken diğer taraftan araştırma faaliyetleriyle ülkemiz bilim üretimine de katkı sağlamaktadır. Bilginin üretilmesi kadar bu bilginin pratik uygulanabilirliğinin tescili olan patent üretimi için AR-GE desteği vermek de bölümün başlıca hedeflediği amaçlarındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Naci KURGAN, OMU Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Tel: +90(362)312 1919-1541 naci.kurgan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mekanik Test Laboratuvarı,
Malzeme ve Isıl İşlem Laboratuvarı,
Talaşlı İmalat ve Kaynak Teknolojileri Laboratuvarı,
Ölçme ve Akışkan Güç Kontrol Laboratuvarı,
Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Enerji Laboratuvarı,
Motorlar ve Makine Teorisi Laboratuvarı,
Makine Mühendisliği Temel Araştırma Laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MMB601 İleri Termodinamik 4 0 0 4 7.5
MMB602 İleri Akışkanlar Mekaniği 4 0 0 4 7.5
MMB603 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
MMB604 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
MMB605 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 2 2 0 3 7.5
MMB606 Turbo Makinaları 2 2 0 3 7.5
MMB607 İleri Gaz Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB608 Taşınım Isı Transferi 3 0 0 3 7.5
MMB609 Yanma Teknolojisi* 3 0 0 3 7.5
MMB610 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB611 Türbülans Modelleme* 3 0 0 3 7.5
MMB612 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 3 0 0 3 7.5
MMB613 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 3 0 0 3 7.5
MMB614 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
MMB615 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 3 0 0 3 7.5
MMB616 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
MMB617 Güneş Enerjisi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MMB618 Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
MMB619 Isı Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MMB620 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
MMB621 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB623 Hidrolik Makinaları 3 0 0 3 7.5
MMB624 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
MMB625 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 3 0 0 3 7.5
MMB626 Temiz Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MMB627 Aerodinamik 3 0 0 3 7.5
MMB628 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB629 Mekanik Metalürji 3 0 0 3 7.5
MMB630 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB631 Kaynak Metalürjisi 3 0 0 3 7.5
MMB632 Bakım Planlanması 3 0 0 3 7.5
MMB633 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 3 0 0 3 7.5
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 3 0 0 3 7.5
MMB635 Bilgisayar Destekli Mekanik II 3 0 0 3 7.5
MMB636 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 3 0 0 3 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 33 0 0 3 7.5
MMB638 Hasar Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
MMB639 Modern Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB640 Optimal Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB641 Makine Tasarımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MMB642 İleri Mukavemet 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MMB601 İleri Termodinamik 4 0 0 4 7.5
MMB602 İleri Akışkanlar Mekaniği 4 0 0 4 7.5
MMB603 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
MMB604 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
MMB605 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 2 2 0 3 7.5
MMB606 Turbo Makinaları 2 2 0 3 7.5
MMB607 İleri Gaz Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB608 Taşınım Isı Transferi 3 0 0 3 7.5
MMB609 Yanma Teknolojisi* 3 0 0 3 7.5
MMB610 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB611 Türbülans Modelleme* 3 0 0 3 7.5
MMB612 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 3 0 0 3 7.5
MMB613 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 3 0 0 3 7.5
MMB614 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
MMB615 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 3 0 0 3 7.5
MMB616 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
MMB617 Güneş Enerjisi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MMB618 Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
MMB619 Isı Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MMB620 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
MMB621 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB623 Hidrolik Makinaları 3 0 0 3 7.5
MMB624 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
MMB625 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 3 0 0 3 7.5
MMB626 Temiz Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MMB627 Aerodinamik 3 0 0 3 7.5
MMB628 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB629 Mekanik Metalürji 3 0 0 3 7.5
MMB630 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB631 Kaynak Metalürjisi 3 0 0 3 7.5
MMB632 Bakım Planlanması 3 0 0 3 7.5
MMB633 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 3 0 0 3 7.5
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 3 0 0 3 7.5
MMB635 Bilgisayar Destekli Mekanik II 3 0 0 3 7.5
MMB636 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 3 0 0 3 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 33 0 0 3 7.5
MMB638 Hasar Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
MMB639 Modern Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB640 Optimal Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB641 Makine Tasarımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MMB642 İleri Mukavemet 3 0 0 3 7.5