Program Tanımları

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, bu alanda kaliteli araştırma yapmak isteyenlere ileri düzeyde beceriler kazandırmak için kurulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı 2008-2009 yılında eğitim Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Mezunlar lisans eğitiminde elde ettikleri temel ve ileri seviye bilgileri karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini çözmek için kullanabileceklerdir. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki İki veya daha fazla alanda ileri seviye konularda bilgi sahibi olacak ve en az bir alanda da uzmanlaşacaklardır. Mezunlar mühendislikte mesleki ilerleme için hazırlanacaklardır. Alanlarındaki yeni bilgiyi belirlemek ve anlamak ve bu bilgiyi çok disiplinli şartlar da dahil olmak üzere uygun bağlamlarda uygulayabilmek için kalıcı öğrenme yeteneğine sahip olacaklardır. Mezunlar önemli araştırma ve geliştirme projelerine girişebilme ve sonuçlarını açık ve net bir biçimde belgeleme becerisine sahip olacaklardır.

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği ya da yakın alanlarda Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren adaylar lisansüstü programlara kabul edilmezler. Diğer gerekli şartlar başvuru döneminden önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulur.Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim politikası hızla gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun dersler ve laboratuvar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bölümümüz, nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen altyapı projeleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmektedir.

Hızla gelişen ve yaygınlaşan uygulamaları ile Bilgisayar Mühendisliği toplum yaşamının her alanına girmekte ve yaşamımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programının temel amacı, geleceğin lider araştırmacı ve yöneticileri olacak olan öğrencilerimizin bilgi birikimini yeni ve ileri konularla zenginleştirmek, onları araştırmaya teşvik etmek, farklı uygulama alanları için çözümler bulunmasına yönelik olarak öğrencilerimize değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, lisansüstü programlarımızın diğer bir öncelikli hedefi de yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası dergilerde yayınlanması yoluyla üniversitemizin ve özellikle bölümümüzün bilime katkısını arttırmaktır.

Bilgisayar mühendisliğinin yeni ve ileri konularına yönelik olarak öğrencilerimize bilgi birikimi kazandırmayı ve bu alanlarda araştırma alt yapılarını zenginleştirmeyi hedeflediğimizden dolayı, alanımızda olan gelişmelere paralel olarak lisansüstü programlarımız uygun şekilde güncellenmektedir.

Araştırma konularından bazıları şu şekildedir: Yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama - çok çekirdekli hesaplama, mikroişlemci tasarımı ve gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü işleme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, optimizasyon, oyun teorisi, mobil programlama, kripto ve sibergüvenlik .

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Dileyen mezunlarımız, çalışma hayatının yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde doktora ve sonrası akademik çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,YDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, küçük sınav, ödev sonuçları ile laboratuvar başarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, OMÜ lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,55139/ Kurupelit SAMSUN Tel: 0 362 312 1919-1085

e-posta: info@bil.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde temel programlama, temel elektrik elektronik, gömülü sistem programlama, veri tabanı yönetim sistemleri, mikro işlemciler, bilgisayar ağları, FPGA, görüntü işleme, sayısal tasarım, paralel programlama, mobil programlama ve siber güvenlik laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlardaki bilgisayarlarda Windows, MacOS ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuvarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuvar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Güncel literatürü takip etmek için elektronik veri tabanlarına erişim mevcuttur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2018 itibarı ile 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BM602 Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BM603 Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
BM604 Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 7.5
BM605 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
BM607 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BM608 İki Boyutlu Sayısal Filtreler 3 0 0 3 7.5
BM609 Bilgi Sistemleri Organizasyonu 3 0 0 3 7.5
BM611 Doğrusal Sistem Teorisi I 3 0 0 3 7.5
BM612 Doğrusal Olmayan Sistemler 3 0 0 3 7.5
BM613 Akıllı Kontrol 3 0 0 3 7.5
BM614 Robotik 3 0 0 3 7.5
BM615 Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
BM616 Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Ağ Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BM617 Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 7.5
BM618 Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
BM620 Bilgisayarla Grafikte İleri Konular 3 0 0 3 7.5
BM621 Doğrusal Sistem Teorisi II 3 0 0 3 7.5
BM622 Kriptografi Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 7.5
BM623 Sonlu Cisim Aritmetiği 3 0 0 3 7.5
BM624 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
BM625 Sayılar Teorisi ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BM626 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
BM631 Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 3 0 0 3 7.5
BM632 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplama Yöntemi 3 0 0 3 7.5
BM633 Doğal Dil İşleme 3 0 0 3 7.5
BM634 Tasarım Desenleri 3 0 0 3 7.5
BM635 Büyük Veri Analizi ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BM636 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BM639 Telsiz Duyarga Ağları 3 0 0 3 7.5
BM640 Bilgisayar Ağ İletişimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BM602 Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BM603 Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
BM604 Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 7.5
BM605 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
BM607 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BM608 İki Boyutlu Sayısal Filtreler 3 0 0 3 7.5
BM609 Bilgi Sistemleri Organizasyonu 3 0 0 3 7.5
BM611 Doğrusal Sistem Teorisi I 3 0 0 3 7.5
BM612 Doğrusal Olmayan Sistemler 3 0 0 3 7.5
BM613 Akıllı Kontrol 3 0 0 3 7.5
BM614 Robotik 3 0 0 3 7.5
BM615 Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
BM616 Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Ağ Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BM617 Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 7.5
BM618 Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
BM620 Bilgisayarla Grafikte İleri Konular 3 0 0 3 7.5
BM621 Doğrusal Sistem Teorisi II 3 0 0 3 7.5
BM622 Kriptografi Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 7.5
BM623 Sonlu Cisim Aritmetiği 3 0 0 3 7.5
BM624 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
BM625 Sayılar Teorisi ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BM626 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
BM631 Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 3 0 0 3 7.5
BM632 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplama Yöntemi 3 0 0 3 7.5
BM633 Doğal Dil İşleme 3 0 0 3 7.5
BM634 Tasarım Desenleri 3 0 0 3 7.5
BM635 Büyük Veri Analizi ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BM636 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BM639 Telsiz Duyarga Ağları 3 0 0 3 7.5
BM640 Bilgisayar Ağ İletişimi 3 0 0 3 7.5