Program Tanımları

Kuruluş

Her yıl 50 yeni öğrencinin kabul edildiği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin on bölümünden birisidir. Çağdaş bir Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi dört yıldır. 2013 yılı itibariyle Bölüm'de yaklaşık 180 öğrenci bulunmakta, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2008 yılında 31 öğrenci alınmıştır. İlk mezunlarını 2012 yılında veren Bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Bölümde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği anabilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş malzeme bilimi ve mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Metalik, Seramik ve Polimer Malzemeler gibi dersleri içerir. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere malzeme bilimi ve mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 60 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar. Dördüncü yılda alınan Bitirme Projesi, Araştırma ve Geliştirme' ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik alanının eski çağlardan beri faaliyette olan malzeme bilimi ve mühendisliği alanı çok geniş bir alana hitap eden tüm malzeme teknolojilerini içine almaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makina mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme bilimi ve mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük ileri teknoloji malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi görevini yüklenmiştir. İnsanlık tarihini taş devrinden tunç devrine, oradan da demir devrine ulaştıran “metalürji sanatı”, bu bölümün temelini oluşturmaktadır. Bugün temel bilimlere dayalı ve çağdaş medeniyetin kuruluş ve gelişmesine büyük katkıları olan malzeme bilimi ve mühendisliği mesleği adı altında bilimsel ve teknolojik bakımdan geniş bir alanı kapsar hale gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada imalat ve kimya endüstrilerinin büyümesi ve üstün özellikli malzeme ihtiyacının artması ile birlikte malzeme bilimi ve mühendisliği alanının önemi de artmıştır. Otomotivden beyaz eşyaya, uzay teknolojileri ve havacılıktan petrol endüstrisine, tıbbi cihazlar ve biyomedikal malzemelerden plastiklere, imalat sanayisinden kimya endüstrisine kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Makine parçalarını oluşturan malzemeler ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Başak MESCİ Tel :+90 362 312 19 19 E-mail: basakm@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Hale hazır toplamda 240 m2 olmak üzere 80 öğrenci kapasiteli üç bölümde oluşan bir laboratuarımız mevcuttur. Bu laboratuarlarda şu cihazlar bulunmaktadır. Malzeme numune hazırlama da kullanılmak üzere bakalite alma, zımparalama ve parlatma cihazları ile metallografik kesme cihazı. Mikroyapı çalışmalarında kullanılmak üzere optik mikroskop. Metalik, seramik ve polimer gibi tüm malzemeler için mikroyapı incelemesi yapılabilmektedir. Çökelti halinde ki malzemelerin karıştıralarak hazırlanmasında kullanılan Sentrifuj cihazı. Maksimum 1300°C ye çıkabilen bir adet fırın. Tane boyutu ayarlaması için elek cihazı. Seramik malzemelerin öğütülmesinde kullanılan halkalı titreşimli öğütücü. Sıcaklık ve karışım etkisi ile homojen sıvı hazırlamak için kullanılan çalkalamalı inkübatör. Bilyalı değirmen, seramik malzemelerin öğütülmesinde kullanılmaktadır. Betonun su geçirimliliği ölçümünde kullanılan geçirgenlik test cihazı. Polimerik malzemelerin dökümü ve çözücü buharlaştırma işlemlerinde kullanılan vakum etüvü. Sterilizasyon, ısıtma, kurutma ve ısıl işlem için etüv. Malzemelerin ısıl geçirgenliklerinin ölçümünde kullanılan ısıl iletkenlik tayin cihazı. Malzemeleri sıcak ortamda homojen bir şekilde karıştırmak için ısıtıcılı manyatik karıştırıcı ve dijital ısıtıcılı manyetik karıştırıcı. Ultrasonik banyo. Malzemelerin kütle ölçümlerinde kullanılmak üzere hassas ve kaba teraziler. Soğutucu, vakum pompası ve pH metre.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Seçmeli Ders Grupları (SDG)