Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Anatomi yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı anatominin özel alanlarında eğitim sağlar. Program Anatomi alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar Devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.
Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genelde bir Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet EMİRZEOĞLU;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun
Tel:+90 (362) 312 19 19 /2261
Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67037 Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
2 67038 Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
3 67039 Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
4 67042 Yüksek lisans süresince girisimcilik yeteneğini ve yönlerini arttırma
5 67040 Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
6 67041 Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
7 67043 Çeşitli öğrenme ve çalışma ortamlarında projelerde diğerleriyle etkili işbirliği sergileyin.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 3 0 0 3 6
ANA603 Diseksiyon 2 2 0 3 6
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 2 1 0 3 6
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA606 Duyu Organları 2 2 0 3 6
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 2 0 0 2 6
ANA608 Lenfatik Sistem 2 0 0 2 6
ANA609 Anatomide Araştırma Teknikleri 1 1 0 2 6
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 2 1 0 3 6
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 6
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İANA601 The Anatomy of Movement System 2 2 0 3 6
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 3 0 0 3 6
İANA603 The Dissection 2 2 0 3 6
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 2 1 0 3 6
İANA605 The Anatomy of Digestive System 2 2 0 3 6
İANA606 The Sensory Organs 2 2 0 3 6
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 2 0 0 2 6
İANA608 The Lymphatic System 2 0 0 2 6
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 2 1 0 3 6
İANA610 Functional Anatomy 2 1 0 3 6
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 2 2 0 3 6
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 2 2 0 3 6
İANA615 The Image Analysis Techniques 2 2 0 3 6
İANA616 Research Methods and Ethic 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 3 0 0 3 6
ANA603 Diseksiyon 2 2 0 3 6
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 2 1 0 3 6
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA606 Duyu Organları 2 2 0 3 6
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 2 0 0 2 6
ANA608 Lenfatik Sistem 2 0 0 2 6
ANA609 Anatomide Araştırma Teknikleri 1 1 0 2 6
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 2 1 0 3 6
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 2 2 0 3 6
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 6
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İANA601 The Anatomy of Movement System 2 2 0 3 6
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 3 0 0 3 6
İANA603 The Dissection 2 2 0 3 6
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 2 1 0 3 6
İANA605 The Anatomy of Digestive System 2 2 0 3 6
İANA606 The Sensory Organs 2 2 0 3 6
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 2 0 0 2 6
İANA608 The Lymphatic System 2 0 0 2 6
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 2 1 0 3 6
İANA610 Functional Anatomy 2 1 0 3 6
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 2 2 0 3 6
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 2 2 0 3 6
İANA615 The Image Analysis Techniques 2 2 0 3 6
İANA616 Research Methods and Ethic 3 0 0 3 6