Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1979-1980 öğretim yılında kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayanlar Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Altı yıllık Tıp Eğitimi veya dört yıllık Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya,Biyoloji ve Moleküler Biyoloji bölümü mezunları bu programa başvurabilirler.Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS,YDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim ve Öğretim önetmeliğine göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıbbi biyokimya Yüksek lisans programına doğrudan kaydolan yada yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Yüksek Lisans(M.Sc.) programı Tıbbi Biyokimya alanında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyokimya alanında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Anabilim Dalımızda birçok araştırma projesi yürütülmekte olup sonuçları ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim Üyesi ihtiyacı bulunan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdülkerim BEDİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2537

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra Spektrofotometrik Analizler, HPLC Analizleri, Likid Kromatografi Kapiller Elektroforez, Jel Elektroforezi, Moleküler Çalışmalar, Hücre Kültür Çalışmaları, Comet Analizi, RIA, ELİSA, İzoelektrik Fokuslama ve santrifüjleme yapılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67065 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 67066 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 67072 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 67074 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 67070 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 67068 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 67067 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 67069 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 67071 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 67073 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3 6
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4 6
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4 6
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2 6
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2 6
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2 6
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2 6
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2 6
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3 6
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4 6
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4 6
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2 6
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2 6
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2 6
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2 6
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2 6
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6