Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı 1983 yılında kurulmuştur. Bölüm halen 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibariyle 5 doktora öğrencisi mevcuttur. Anabilim dalında bugüne dek 2 öğrenci doktora eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.
Anabilim Dalındaki Akademik elemanlar;
Prof.Dr.S. Sırrı Bilge
Dr.Öğr.Üyesi Osman Kukula
Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erdal

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp veya Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren
program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını
b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayanlar yeterli kabul edilir.

Program Profili

Eğitim dili Türkçe'dir.Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de yer almaktadır. Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. . Uygulamalı laboratuvar dersleri anabilim dalımız araştırma laboratuvarında yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde akademik kariyer
İlaç Sektörü
Sağlık Bakanlığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav
Final sınavı

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Bu aşamaları başarılı ile tamamlayan öğrenci mezun edilir

Mezuniyet Koşulları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne bakınız

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. S. Sırrı Bilge
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Samsun

Bölüm Olanakları

İzole doku laboratuvarı
Moleküler Farmakoloji laboratuvarı
Davranış Farmakolojisi laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi 3 0 0 3 6
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar 2 2 0 3 6
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 2 0 0 2 6
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 2 2 0 3 6
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 2 2 0 3 6
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 2 2 0 3 6
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 2 2 0 3 6
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 2 2 0 3 6
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 2 2 0 3 6
FAR727 Farmakokinetik 2 2 0 3 6
FAR728 Farmakodinami 2 2 0 3 6
FAR729 Endokrin Farmakoloji 2 2 0 3 6
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 2 2 0 2 6
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 2 2 0 3 6
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları 2 2 0 3 6
FAR733 Fitoterapi 2 2 0 3 6
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 2 2 0 3 6
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 2 2 0 3 6
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 2 2 0 3 6
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi 3 0 0 3 6
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar 2 2 0 3 6
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 2 0 0 2 6
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 2 2 0 3 6
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 2 2 0 3 6
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 2 2 0 3 6
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 2 2 0 3 6
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 2 2 0 3 6
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 2 2 0 3 6
FAR727 Farmakokinetik 2 2 0 3 6
FAR728 Farmakodinami 2 2 0 3 6
FAR729 Endokrin Farmakoloji 2 2 0 3 6
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 2 2 0 2 6
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 2 2 0 3 6
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları 2 2 0 3 6
FAR733 Fitoterapi 2 2 0 3 6
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 2 2 0 3 6
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 2 2 0 3 6
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 2 2 0 3 6
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6