Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında bilimsel ve akademik işbirliği ve etkileşim yoluyla güçlü taraflarını bir araya getirerek yürütülmek üzere Biyoistatistik Anabilim Dalında en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretime imkân vermek üzere ortak yüksek lisans ve doktora programları açılmasını amaçlar.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanmaktadır.
Lisansüstü Eğitim sadece Biyoistatistik Bilim dalında yaptırılmaktadır. Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesinde ayrı bir Bilim dalı olduğu için bu konuda özel bir protokolümüz bulunmamaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar Biyoistatistik uzmanı unvanını almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

LES:50(yeni yönetmelik geçerli), GRE:650, GMAT:475, Yabancı Dil: C1 düzeyi.
(ortak hazırlık programında OMÜ veya HÜ den hangisinin koşulları yüksek ise o koşul geçerlidir)


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1.Sağlık Bilimleri ile ilgili Fakültelerden mezun olanlar, TIP HAZIRLIK sınıfı okumazlar.
2.Sağlık Bilimleri dışındaki diğer fakültelerden mezun olanlar 1 yıl TIP HAZIRLIK sınıfı okurlar (Bu kural OMÜ yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır)
3.Lisans Mezuniyetleri istatistik olmayanlar 1 yıl İstatistik Bilimsel Hazırlık sınıfına kaydolurlar. Örneğin Biyoloji Mezunu bir öğrenci 1 yıl Tıp Hazırlık, 1 Yıl İstatistik Hazırlık okuduktan sonra ancak Yüksek Lisansa (2 yıl) başlayabilir.
4.Lisans Mezuniyeti istatistik olanlar sadece 1 yıl Tıp Hazırlık Sınıfını okurlar.
5. Beş yıllık fakültelerden mezun olanlar özel duruma sahiptir (bakınız: Doktora programı)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hazırlık sınıfları hariç, Eğitim yılı ( 2 yıl ( 4 yarıyıl) ) + 1 yıl (2 yarıyıl) sonucunda ( Lisans Mezuniyete göre farklılık arz etmektedir)değerlendirme yapılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyoistatistik Anabilim Dalından Yüksek lisans derecesi ile mezun olan bir kimse kendi alanı ile ilgili veya istatistiğin diğer alt bilim dallarında (Biyometri, Psikometri, Sosyometri vb) daha ileri düzeyde kariyer çalışması yapma olanağına sahip olabildiği gibi, diğer araştırma kurumlarında istatistik danışman olarak görev alma olanağı da elde edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansını Biyoistatistikte tamamlayanlar, doktora programlarına yönetmelik ve yönergede belirtilen koşulları sağlayarak geçebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

10. Öğrencilerin Değerlendirme Yöntemleri:
• Yazılı ve sözlü sınavlar. Bilgisayar başında uygulamalı sınavlar.
• Seminer sunumları

Heriki sağlık Bilimleri Enstitüsünün koşullarından hangisi daha yüksek ise o kuşul geçerlidir)
Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama
hesaplanmasında son not geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez ya da
sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders
ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez ya da
sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders
ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Yüksel BEK

AKTS/DS Koordinatörü:
YRD.DOÇ.DR. LEMAN TOMAK

BİYOİSTATİSTİK A.D.
OMÜ TIP FAKÜLTESİ
SAMSUN

TEL: 312 19 19 - 2672
MAİL: lemant@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Üniversite öğrencilerinin ortak kullanım alanları (İnternet kafe, Bilgisayar Laboratuarları vb) olanakların hepsini kullanma fırsatı vardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA691 Anatomi I 2 2 0 3 6
ANA692 Anatomi II 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 3 0 0 3 6
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3 6
BİS602 Regresyon Analizi 3 0 0 3 6
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 0 3 6
BİS604 Linear Modeller 3 0 0 3 6
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analiz 3 0 0 3 6
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 3 0 0 3 6
BİS607 Denemelerin Planlanması ve Analiz 3 0 0 3 6
BİS608 Halk Sağlığı 4 0 0 4 6
BİS609 Mınıtab ve Spss İstatistik Paket Programlarda Veri Analizi 2 2 0 3 6
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 2 2 0 3 6
BİS611 Görüntülü Sunu Materyali Hazırlama 0 4 0 2 6
BİS612 Epidemiyoloji 4 0 0 4 6
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 2 2 0 3 6
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA691 Anatomi I 2 2 0 3 6
ANA692 Anatomi II 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 3 0 0 3 6
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3 6
BİS602 Regresyon Analizi 3 0 0 3 6
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 0 3 6
BİS604 Linear Modeller 3 0 0 3 6
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analiz 3 0 0 3 6
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 3 0 0 3 6
BİS607 Denemelerin Planlanması ve Analiz 3 0 0 3 6
BİS608 Halk Sağlığı 4 0 0 4 6
BİS609 Mınıtab ve Spss İstatistik Paket Programlarda Veri Analizi 2 2 0 3 6
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 2 2 0 3 6
BİS611 Görüntülü Sunu Materyali Hazırlama 0 4 0 2 6
BİS612 Epidemiyoloji 4 0 0 4 6
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 2 2 0 3 6
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6