Program Tanımları

Kuruluş

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün de bulunduğu Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Odyoloji Yüksek Lisans Programı 2006-2007 Bahar döneminde ilk öğrencilerini almıştır, halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Odyoloji Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans programlarını tamamlamış ( Psikoloji, Fizik Tedavi, İşitme Engelliler Özel Eğitimi, Biomedikal Mühendisliği lisans mezunları ve tıp fakültesi mezunu ) veya dört yıllık Odyoloji bölümü mezunu olan adaylar programa başvurabilirler.
Adaylar, Odyoloji Yüksek Lisans Programına yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği uyarınca kabul edileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farklı üniversitelerin lisans programından mezun olan ve Odyoloji Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar için ders muafiyeti yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program yirmi bir (21) krediden az olmamak üzere öncelikle zorunlu derslerin alınması, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili

Odyoloji Yüksek Lisans Programı bilimsel hazırlık programı hariç dört (4) yarıyıldan oluşur. İlk yarıyılda öğrencilerden sadece derslere devamları istenir. İkinci yarıyılda haftada üç (3) gün klinikte olmaları istenir. Son iki yarıyılda ise tüm hafta boyunca klinikte kalmaları gereklidir. İlk yarıyıl sonu tez danışmanı, ikinci yarıyıl sonu tez önerisi belirlenir ve dördüncü yarıyıl sonunda öğrencinin mezun olması beklenir. Öğrencilerin gerekli durumlarda dönem dondurma yada dört (4) yarıyıl uzatma hakkı vardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, üniversitelerin KBB bölümlerinde, işitme cihazı ve işitme implantları merkezlerinde, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinde iş bulma imkanlarına sahiptir. Ayrıca akademisyen olarak ilerleme şansı vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programı sonrası aynı alanda Üniversitemizde "Doktora" programı yoktur. ancak başka üniversitelerdeki doktora programlarına başvuru yapılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dönem içi bir, dönem sonu bir sınav notu verilir. kredisiz seminer dersleri için başarılı/başarısız olarak değerlendirme yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Program yirmi bir (21) krediden az olmamak üzere öncelikle zorunlu derslerin alınması, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Recep Ünal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KBB AD ve Odyoloji Yüksek Lisans Programı Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü

312 1919 / 2357 (sekreterlik) 2504 ( ofis)

Bölüm Olanakları

Yüksek Lisans Programının devamı için bölümüm derslik, enstrüman ve klinik donanımı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67141 Odyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67148 İşitme ile ilgili bozuklukları tanımlar
3 67142 Odyoloji bilim alanında hasta değerlendirme, tanılama, yönlendirme ve rehabilitasyon becerilerine sahip olur
4 67149 Odyoloji bilim alanında gerekli ekipmanı kullanabilme becerisine sahip olur
5 67153 İşitme probleminin doğasını ve lokalizasyonunu tanımlar
6 67154 İşitme kaybı için çözümler ve rehabilitasyon araştırır
7 67152 Araştırma projelerini oluşturur, sürdürür ve analiz eder
8 67143 Literatür takip etmeyi öğrenir
9 67144 Diğer profesyonel meslektaşları ile bilgi ve beceri paylaşımı yapabilir
10 67145 İşitme alanındaki diğer disiplinlerle ve diğer Odyoloji merkezleri ile etkili işbirliği gösterir
11 67147 Farkli bilimsel platformlarda İşitme bilimini temsil edebilir
12 67151 İşitme alanındaki diğer disiplinler ile etkili işbirliği gösterir
13 67146 Araştırma projelerini oluşturur, sürdürür ve analiz eder
14 67150 Kendini geliştirebilmek için literatür ve diğer bilimsel kaynakları takip eder

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODY601 Embriyoloji ve Anatomi (İşitme, Denge ve Konuşma) 3 0 0 3 6
ODY602 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları I 2 2 0 3 6
ODY603 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ODY604 Enstrümantasyon, Ölçme ve Değerlendirme (Odyometre, Era, Oae, İmmitance, Rem) 2 2 0 3 6
ODY605 İşitme Kayıpları 3 0 0 3 6
ODY606 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları II 2 2 0 3 6
ODY607 Odyolojik İnceleme I (Davranış Testleri) 2 2 0 3 6
ODY608 İmmittansmetrik İncelemeler 2 2 0 3 6
ODY610 Klinik Çalışma I 0 4 0 0 6
ODY611 Odyolojik İnceleme II (Elektrofizyolojik Ölçümler) 2 2 0 3 6
ODY612 Odyologlar İçin Dil ve Ses Bozuklukları 3 0 0 3 6
ODY613 İşitme Cihazları I Takılabilen Cihazlar 2 2 0 3 6
ODY614 Odyolojide Konsültasyon -Liyazon 3 0 0 3 6
ODY615 Klinik Çalışma II 0 4 0 0 6
ODY617 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon 2 2 0 3 6
ODY618 İşitme Cihazları II (İmplante Edilenler) 2 2 0 3 6
ODY619 Vestibuler Sistem Değerlendirme 2 2 0 3 6
ODY620 Odyolojide Spesifik Alanlar : Endüstriyel ve Deneysel Odyoloji 3 0 0 3 6
ODY621 Klinik Çalışma III 0 4 0 2 6
ODY622 Seminer II 0 2 0 0 6
ODY623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODY601 Embriyoloji ve Anatomi (İşitme, Denge ve Konuşma) 3 0 0 3 6
ODY602 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları I 2 2 0 3 6
ODY603 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi 3 0 0 3 6
ODY604 Enstrümantasyon, Ölçme ve Değerlendirme (Odyometre, Era, Oae, İmmitance, Rem) 2 2 0 3 6
ODY605 İşitme Kayıpları 3 0 0 3 6
ODY606 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları II 2 2 0 3 6
ODY607 Odyolojik İnceleme I (Davranış Testleri) 2 2 0 3 6
ODY608 İmmittansmetrik İncelemeler 2 2 0 3 6
ODY610 Klinik Çalışma I 0 4 0 0 6
ODY611 Odyolojik İnceleme II (Elektrofizyolojik Ölçümler) 2 2 0 3 6
ODY612 Odyologlar İçin Dil ve Ses Bozuklukları 3 0 0 3 6
ODY613 İşitme Cihazları I Takılabilen Cihazlar 2 2 0 3 6
ODY614 Odyolojide Konsültasyon -Liyazon 3 0 0 3 6
ODY615 Klinik Çalışma II 0 4 0 0 6
ODY617 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon 2 2 0 3 6
ODY618 İşitme Cihazları II (İmplante Edilenler) 2 2 0 3 6
ODY619 Vestibuler Sistem Değerlendirme 2 2 0 3 6
ODY620 Odyolojide Spesifik Alanlar : Endüstriyel ve Deneysel Odyoloji 3 0 0 3 6
ODY621 Klinik Çalışma III 0 4 0 2 6
ODY622 Seminer II 0 2 0 0 6
ODY623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6