Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 1983 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları M.Sc. programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

bbi Biyoloji yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora (Ph.D.) programı Tıbbi Biyoloji ve Genetik özel alanlarında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü, sitogenetik, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), restriksiyon fragment analizi polimorfizmi, metilasyona spesifik PCR yöntemleri uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

The candidates who graduate successfully: under the condition that gets passing note from Academic and Personal and Graduate Education Entrance Exam (ALES) and English proficiency exam (KPDS, UDS and YDS) and receiving passing note form the departmental oral exam can receive education in Doctorate program.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hasan BAĞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-3520

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67190 Genetik ve tıbbi biyoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarına bağlanabilme.
2 67191 Hastalıklarla ilgili soru sorabilme; cevapları aramak için hipotez oluşturabilme; bu hipotezleri test etmek için araştırma projeleri yazabilme; ve başarıyla tamamlamak.
3 67192 Genetik ve biyoloji alanındaki makale ve kitapları okuyup anlayabilme. Genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında kullanılan terminolojiyi bilme ve kullanma.
4 67197 Bilim adamı olmanın sorumluluklarını bilir. Bilimi ve bilimsel düşünceyi ilerletmek ve yaymak için çok çalışır. Gerçeği söylemek ve bilimi savunmak söz konusu olduğunda toplumla karşı karşıya gelebilir.
6 67193 Hastalıklarla ilgili soru sorabilen; cevapları aramak için hipotez oluşturmak; bu hipotezleri test etmek için araştırma projeleri yazmak; ve başarıyla tamamlamak
7 67194 Karar verme, problem çözme, eleştirel ve ustaca düşünme gibi yüksek öğrenim merkezlerinden / bilincinden yararlanarak genetik ve tıbbi biyoloji alanlarıyla ilgili yeni bir yaklaşım veya yöntem ortaya koyma becerisi.
8 67195 Genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtarak içinde yaşadığı bilgiye dayalı bir toplum olma sürecine katkıda bulunma ve yaşatma becerisi.
9 67196 Canlıların hem moleküler hem de hücresel düzeyde temel ortak özelliklerini bilir. Türlerin ortak bir atadan nasıl evrimleştiğini bilir ve açıklayabilir. Evrimin, bilimsel ilerlemenin ve bilimin merkezinde olduğunu kabul eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA692 Anatomi II 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 3 0 0 3 6
FAR692 Farmakoloji II 1 0 0 1 6
FİZ692 Genel Fizyoloji-II 2 2 0 3 6
HİS692 Genel Histoloji ve Embriyoloji 2 1 0 3 6
İTBG701 Medical Cytogenetics 3 0 0 3 6
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 2 2 0 3 6
İTBG703 Molecular Biology 3 0 0 3 6
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 3 0 0 3 6
İTBG705 Metabolic Diseases 3 0 0 3 6
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 3 0 0 3 6
İTBG708 Advanced Medical Genetics 3 0 0 3 6
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 3 0 0 3 6
İTBG710 Bioinformatics 3 0 0 3 6
İTBG711 Cell Biology 3 0 0 3 6
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 3 0 0 3 6
İTBG714 Cancer Cytogenetics 3 0 0 3 6
İTBG715 Special Issues in Genetics 3 0 0 3 6
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 3 0 0 3 6
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 3 0 0 3 6
İTBG718 Genetic Epidemiology 3 0 0 3 6
İTBG719 Developmental Epidemiology 3 0 0 3 6
İTBG720 DNA Repair 3 0 0 3 6
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 3 0 0 3 6
İTBG722 Signal Tranduction 3 0 0 3 6
İTBG723 Aging and Apopitosis 3 0 0 3 6
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 3 0 0 3 6
İTBG725 Genetic Conselling 3 0 0 3 6
İTBG726 Teratology 3 0 0 3 6
İTBG727 Biological Evolution 3 0 0 3 6
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 3 0 0 3 6
İTBG729 Genomic Imprinting 3 0 0 3 6
İTBG730 Seminar III 0 4 0 0 6
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 1 3 0 3 6
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 1 3 0 3 6
İTBG733 Stem Cell 3 0 0 3 6
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 3 0 0 3 6
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 3 0 0 3 6
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 3 0 0 3 6
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 6
TBG703 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3 6
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 3 0 0 3 6
TBG705 Metabolik Hastalıklar 3 0 0 3 6
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 3 0 0 3 6
TBG708 İleri Tıbbi Genetik 3 0 0 3 6
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 3 0 0 3 6
TBG710 Biyoinformatik 3 0 0 3 6
TBG711 Hücre Biyolojisi 3 0 0 3 6
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 3 0 0 3 6
TBG714 Kanser Sitogenetiği 3 0 0 3 6
TBG715 Genetikte Özel Konular 3 0 0 3 6
TBG716 Prenetal Sitogenetik 3 0 0 3 6
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 3 0 0 3 6
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 3 0 0 3 6
TBG719 Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 6
TBG720 DNA Onarımı 3 0 0 3 6
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 3 0 0 3 6
TBG722 Sinyal Aktarımı 3 0 0 3 6
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 3 0 0 3 6
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 3 0 0 3 6
TBG725 Genetik Danışma 3 0 0 3 6
TBG726 Teratoloji 3 0 0 3 6
TBG727 Biyolojik Evrim 3 0 0 3 6
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 3 0 0 3 6
TBG729 Genomik İmprinting 3 0 0 3 6
TBG730 Seminer III 0 4 0 0 6
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 1 3 0 3 6
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 1 3 0 3 6
TBG733 Kök Hücre 3 0 0 3 6
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 3 0 0 3 6
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 3 0 0 3 6
TBG736 Epigenetik 3 0 0 3 6
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 3 0 0 3 6
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 3 0 0 3 6
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İTBG701 Medical Cytogenetics 3 0 0 3 0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 2 2 0 3 0
İTBG703 Molecular Biology 3 0 0 3 0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 3 0 0 3 0
İTBG705 Metabolic Diseases 3 0 0 3 0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 3 0 0 3 0
İTBG708 Advanced Medical Genetics 3 0 0 3 0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 3 0 0 3 0
İTBG710 Bioinformatics 3 0 0 3 0
İTBG711 Cell Biology 3 0 0 3 0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 3 0 0 3 0
İTBG714 Cancer Cytogenetics 3 0 0 3 0
İTBG715 Special Issues in Genetics 3 0 0 3 0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 3 0 0 3 0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 3 0 0 3 0
İTBG718 Genetic Epidemiology 3 0 0 3 6
İTBG719 Developmental Epidemiology 3 0 0 3 6
İTBG720 DNA Repair 3 0 0 3 6
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 3 0 0 3 6
İTBG722 Signal Tranduction 3 0 0 3 6
İTBG723 Aging and Apopitosis 3 0 0 3 6
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 3 0 0 3 6
İTBG725 Genetic Conselling 3 0 0 3 6
İTBG726 Teratology 3 0 0 3 6
İTBG727 Biological Evolution 3 0 0 3 6
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 3 0 0 3 6
İTBG729 Genomic Imprinting 3 0 0 3 6
İTBG730 Seminar III 0 4 0 0 6
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 1 3 0 3 6
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 1 3 0 3 6
İTBG733 Stem Cell 3 0 0 3 6
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 3 0 0 3 6
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 3 0 0 3 6
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 3 0 0 3 6
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 6
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 3 0 0 3 6
TBG705 Metabolik Hastalıklar 3 0 0 3 6
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 3 0 0 3 6
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 3 0 0 3 6
TBG710 Biyoinformatik 3 0 0 3 6
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 3 0 0 3 6
TBG714 Kanser Sitogenetiği 3 0 0 3 6
TBG715 Genetikte Özel Konular 3 0 0 3 6
TBG716 Prenetal Sitogenetik 3 0 0 3 6
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 3 0 0 3 6
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 3 0 0 3 6
TBG719 Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 6
TBG720 DNA Onarımı 3 0 0 3 6
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 3 0 0 3 6
TBG722 Sinyal Aktarımı 3 0 0 3 6
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 3 0 0 3 6
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 3 0 0 3 6
TBG725 Genetik Danışma 3 0 0 3 6
TBG726 Teratoloji 3 0 0 3 6
TBG727 Biyolojik Evrim 3 0 0 3 6
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 3 0 0 3 6
TBG729 Genomik İmprinting 3 0 0 3 6
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 1 3 0 3 6
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 1 3 0 3 6
TBG733 Kök Hücre 3 0 0 3 6
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 3 0 0 3 6
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 3 0 0 3 6
TBG736 Epigenetik 3 0 0 3 6
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 3 0 0 3 6
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 3 0 0 3 6
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6