Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 1982 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları M.Sc. programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Histoloji_Embriyoloji yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı histoloji ve embriyolojinin özel alanlarında eğitim sağlar. Program Histoloji ve Embriyoloji alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda rutin mikroskobik kalitatif çalışmaların yanı sıra, esas olarak modern stereolojik metotlar ve immünohistokimyasal yöntemler kullanılarak nörotoksisite, periferik sinir rejenerasyonu çalışmaları yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Süleyman KAPLAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2265

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin ışık mikroskopi laboratuvarı, Stereolojik Analiz Laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır.
Anabilim dalımızdaki laboratuvarlarda rutin histolojik takip ve stereolojik analiz işlemlerinin yanısıra immunohistokimyasal boyamalar, elektron mikroskobik doku takibi işlemleri, doku biyokimyası değerlendirmeleri, elektromanyetik alan uygulamaları ve elektrofizyolojik testler yapılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67223 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67224 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67225 İnsan gelişiminin aşamalarını açıklar, gelişim anomalilerinin hangi aşamalarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozukluklar ile ilişkili olduğunu tanımlar.
4 67226 İnsan organizmasındaki hücre, doku ve sistemlerin temel histolojik özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 67227 Bilimin temel kavramlarını ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİS601 Hücre 2 2 0 3 7.5
HİS602 Histoloji Doku Takip Teknikleri 2 2 0 3 7.5
HİS603 Sindirim Sistemi Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS604 Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS605 Genel Embriyoloji 3 0 0 3 7.5
HİS606 Dişi ve Erkek Genital Sistem Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS607 Dolaşım-Solunum Sistemleri Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS608 Özel Embriyoloji 3 0 0 3 7.5
HİS609 Doku Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS611 Stereolojiye Giriş 2 1 0 3 7.5
HİS612 Periferik Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS613 Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İHİS601 The Cell 2 2 0 3 7.5
İHİS602 Tissue Processing Techniques 2 2 0 3 7.5
İHİS603 Digestive System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS604 Oral Histology and Embryology 2 1 0 3 7.5
İHİS605 General Embryology 3 0 0 3 7.5
İHİS606 Male and Female Genital System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS607 Circulatory and Respiratory System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS608 Special Embryology 3 0 0 3 7.5
İHİS609 Histology of Tissues 2 2 0 3 7.5
İHİS610 Stereology Entry 2 1 0 3 7.5
İHİS611 Peripheral Nervous System Histology 2 1 0 3 7.5
İHİS612 The Central Nervous System Histology 2 1 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİS601 Hücre 2 2 0 3 7.5
HİS602 Histoloji Doku Takip Teknikleri 2 2 0 3 7.5
HİS603 Sindirim Sistemi Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS604 Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS605 Genel Embriyoloji 3 0 0 3 7.5
HİS606 Dişi ve Erkek Genital Sistem Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS607 Dolaşım-Solunum Sistemleri Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS608 Özel Embriyoloji 3 0 0 3 7.5
HİS609 Doku Histolojisi 2 2 0 3 7.5
HİS611 Stereolojiye Giriş 2 1 0 3 7.5
HİS612 Periferik Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS613 Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3 7.5
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İHİS601 The Cell 2 2 0 3 7.5
İHİS602 Tissue Processing Techniques 2 2 0 3 7.5
İHİS603 Digestive System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS604 Oral Histology and Embryology 2 1 0 3 7.5
İHİS605 General Embryology 3 0 0 3 7.5
İHİS606 Male and Female Genital System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS607 Circulatory and Respiratory System Histology 2 2 0 3 7.5
İHİS608 Special Embryology 3 0 0 3 7.5
İHİS609 Histology of Tissues 2 2 0 3 7.5
İHİS610 Stereology Entry 2 1 0 3 7.5
İHİS611 Peripheral Nervous System Histology 2 1 0 3 7.5
İHİS612 The Central Nervous System Histology 2 1 0 3 7.5