Program Tanımları

Kuruluş

Şubat 1995

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların, Dişhekimliği Fakültesi mezunu olması gerekir.
Mezunlarının en az 55 temel tıp puanına veya en az 55 sayısal ALES puanına,
Doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın çoğu çeşitli fakültelerde öğretim üyesi olarak devam etmektedirler özelde çalışan 4 kişidir. Kalanlar, Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Emel Bulut
euzun@omu.edu.tr
03623121919-8202
AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut SÜMER
msumer@omu.edu.tr
03623121919-8161

Bölüm Olanakları

1 adet genel anestezi ve 1 adet lokal anestezi uygulayabileceğimiz ameliyathanemiz ve 1 adet kliniğimiz bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67244 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67243 Sistemik hastalıkların diş hekimliği açısından önemini açıklayabilmeli
3 67245 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller
4 67229 Lokal anesteziyi diş hekimliğinde kullanabilmeli
5 67230 Oroantral fistülü teşhis edebilmeli, tedavilerini yapabilmeli
6 67231 Tükrük bezi hastalıklarını teşhis edebilmeli
7 67232 Çene kistlerini teşhis ve tedavi edebilmeli
8 67233 Odontojenik enfeksiyonları teşhis ve tedavi edebilmeli
9 67234 Preprotetik cerrahi prensiplerini uygulayabilmeli
10 67235 Travma hastalarının kırıklarını teşhis edebilmeli ve akut tedavisini yapabilmeli
11 67236 Laser uygulaması bilmeli
12 67237 Ortognatik ve distraksiyon uygulamaları yapabilmeli
13 67238 Çene kemiklerine implant uygulaması yapabilmeli
14 67239 Eklem hastalıklarının etiyolojisini teşhis edebilmeli ve tedavisini yapabilmeli
15 67240 Elektrocerrahi ve criocerrahi yapabilmeli
16 67241 Uyku apnesi teşhis edebilmeli
17 67242 Premedikasyon endikasyonu teşhis edebilmeli
18 67246 Çene cerrahisi alanı ile ilgili hastalıkları tanır, tedavi eder veya başka birime sevk eder
20 67247 özel klinikte veya kamu kuruluşunda çalışabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 3 0 0 3 6
ADÇ703 Minör Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 3 0 0 3 6
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 3 0 0 3 6
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 3 0 0 3 6
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 3 0 0 3 6
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 3 0 0 3 6
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 3 0 0 3 6
ADÇ715 Dental Anestezi 3 0 0 3 6
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 3 0 0 3 6
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ718 Dental İmplantoloji 3 0 0 3 6
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 3 0 0 3 6
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ723 Oral Patoloji 3 0 0 3 6
ADÇ724 Oral Kanserler 3 0 0 3 6
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 3 0 0 3 6
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 3 0 0 3 6
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ADÇ731 Maksillofasiyal Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 3 0 0 3 6
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 3 0 0 3 6
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 3 0 0 3 6
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 3 0 0 3 6
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 3 0 0 3 6
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 3 0 0 3 6
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 3 0 0 3 6
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 3 0 0 3 6
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 3 0 0 3 6
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 3 0 0 3 6
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 0 2 0 1 6
ADÇ747 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 3 0 0 3 6
ADÇ703 Minör Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 3 0 0 3 6
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 3 0 0 3 6
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 3 0 0 3 6
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 3 0 0 3 6
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 3 0 0 3 6
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 3 0 0 3 6
ADÇ715 Dental Anestezi 3 0 0 3 6
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 3 0 0 3 6
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ718 Dental İmplantoloji 3 0 0 3 6
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 3 0 0 3 6
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ723 Oral Patoloji 3 0 0 3 6
ADÇ724 Oral Kanserler 3 0 0 3 6
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 3 0 0 3 6
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 3 0 0 3 6
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 3 0 0 3 6
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ADÇ731 Maksillofasiyal Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi 3 0 0 3 6
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 3 0 0 3 6
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 3 0 0 3 6
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 3 0 0 3 6
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 3 0 0 3 6
ADÇ736 Diş Hekimliği İmmünolojisi 3 0 0 3 6
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 3 0 0 3 6
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 3 0 0 3 6
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 3 0 0 3 6
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 3 0 0 3 6
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 3 0 0 3 6
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 3 0 0 3 6
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 3 0 0 3 6
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 3 0 0 3 6
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 0 2 0 1 6
ADÇ747 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6