Program Tanımları

Kuruluş

Haziran 1999

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına , Dişhekimliği Fakültesini bitirmiş ve enstitünün istediği sınav şartlarını sağlamış öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

Program Profili

İlk 2 yıl Yeterlilik için gerekli olan teorik ve pratik eğitim, sonraki 2 yıl doktora tez çalışması ve savunması.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktorasını tamamlayan öğrenciler; - Dişhekimliği Fakültelerinin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dallarında akademisyen olarak çalışabilirler. - Muayenehanelerinde serbest hekim olarak çalışabilirler. - Kamu kuruluşlarında mesleklerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde, yeterlilik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Pratik değerlendirmeler Diş Hastalıkları ve Tedavisi kliniğinde, doktora öğrencisinin eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Bilinç BULUCU, OMÜ. Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Kurupelit 55139, SAMSUN
Tel: 0 362 3121919/ 4128, e-mail: bbulucu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Hastaların klinik tedavilerinin yapıldığı tedavi kliniği, - Fantom laboratuarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67254 Dişte madde kaybına neden olan faktörleri bilmek ve tedavisi için gereken tüm restoratif tedavileri uygulamak.
2 67253 Restoratif bilgiyi tanı ve tedavide uygulamak
3 67248 Tanı ve tedavi kararını vermek ve ihtiyaç durumunda başka alanlara yönlendirebilmek
4 67249 Hayat boyu güncel gelişmeleri öğrenmek
5 67250 Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
6 67251 Branşı ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek
7 67252 Güncel yaklaşımları klinik uygulamalarla pratiğe yansıtmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Seçmeli Ders Grupları (SDG)