Program Tanımları

Kuruluş

1-Anabilim Dalının Kuruluş ve Gelişimi:
Diş Hekimliği Fakültesinin 1993 tarihinde eğitim-öğretime başlaması ile birlikte Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı, Diş Hastalıları ve Tedavisi Anabilim Dalı’na bağlı bir bilim dalı olarak kurulmuştur. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı 05.01.2000 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile kurulmuştur. Prof. Dr. Peruze Çelenk 21.02.2000 tarihinde anabilim dalı başkanı olarak atanmıştır. OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim dalı doktora programı açılması YÖK genel kurulunun 10.10.2000 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalının ismi, 2010 yılında YÖK Yürütme Kurulu kararıyla Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir.
Anabilim dalımızda eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar iki profesör, bir doçent ve iki yardımcı doçentten ibaret öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece


Bu programı tamamlayan adaylar, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında "bilim doktoru" unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt KoşullarıBu programa dahil olabilmek için 5 yıllık eğitim süresi olan Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak gerekir. Ayrıca aday TOEFL yada ÜDS gibi bir İngilizce yeterlik belgesine sahip olmalıdır. Gerekli hallerde bu sınavlar OMÜ tarafından da yapılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçişle gelen öğrenciler, ilgili fakülte/enstitünün onaylamış olması koşuluyla bazı derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programı tamamlayabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik ders almış olmaları, alanıyla ilgili 1 seminer sunmaları gerekir. Başarı notu 100 üzerinden 75'tir. Ders ve kredilerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına alınır. Adaylar alanıyla ilgili doktora tezini tamamladıktan sonra sınava alınırlar.

Program Profili

Bu programda Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında teorik ve pratik bilgiler verilir. Eğitim, teorik derslerin yanısıra klinik çalışmalardan ibarettir. Eğitim sırasında temel bilgiler ile ileri teorik ve pratik bilgiler verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı bitirenler üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilirler. Bunun dışında özel hastane yada devlet hastanelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bunlarla ilgili hususlar Ondokuzmayıs Üniversitesi ve diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuzmayıs Üniversitesi için geçerli ölçme ve değerlendirme kuralları uygulanır. Her ders için en az 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılması zorunludur. Başarı notu 100 üzerinden 75 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuzmayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Peruze Çelenk
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Samsun
Tel:03623121919/3014
pcelenk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Anabilim dalı kliniğinde 7 diş üniti, 4 dental röntgen cihazı ve 2 panoramik röntgen cihazı bulunmaktadır. Üniversitenin araştırma laboratuvarlarından yararlanmak mümkündür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODR701 Anamnez ve Muayene Bulgularının Değerlendirlmesi 4 0 0 4 6
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 4 4 0 6 6
ODR703 Tedavi Planlaması 4 0 0 4 6
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 5 0 0 5 6
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 0 2 0 1 6
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıklar 2 2 0 3 6
ODR708 Radyolojik Temel Bilgiler 4 0 0 4 6
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 4 2 0 5 6
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 4 0 0 4 6
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 3 0 0 3 6
ODR715 Çene Kistleri ve Tümörleri 4 0 0 4 6
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 3 0 0 3 6
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 4 2 0 5 6
ODR718 Radyasyon Zararları ve Radyasyondan Korunma 3 0 0 3 6
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR723 Seminer Ill 0 4 0 0 6
ODR724 Seminer IV 0 4 0 0 6
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 3 0 0 3 6
ODR726 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 3 0 0 3 6
ODR728 İmplant Radyolojisi 3 0 0 3 6
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
ODR730 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODR701 Anamnez ve Muayene Bulgularının Değerlendirlmesi 4 0 0 4 6
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 4 4 0 6 6
ODR703 Tedavi Planlaması 4 0 0 4 6
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 5 0 0 5 6
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 0 2 0 1 6
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıklar 2 2 0 3 6
ODR708 Radyolojik Temel Bilgiler 4 0 0 4 6
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 4 2 0 5 6
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 4 0 0 4 6
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 3 0 0 3 6
ODR715 Çene Kistleri ve Tümörleri 4 0 0 4 6
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 3 0 0 3 6
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 4 2 0 5 6
ODR718 Radyasyon Zararları ve Radyasyondan Korunma 3 0 0 3 6
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
ODR723 Seminer Ill 0 4 0 0 6
ODR724 Seminer IV 0 4 0 0 6
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 3 0 0 3 6
ODR726 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 3 0 0 3 6
ODR728 İmplant Radyolojisi 3 0 0 3 6
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
ODR730 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6