Program Tanımları

Kuruluş

Ortodonti doktora programı eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 1994 yılında açılmış olup Şubat 1995 tarihinde eğitime başlanmıştır. Ortodonti alanında eğitim ve bilimsel araştırmalar 2 profesör, 2 doçent 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve bir uzman olmak üzere 8 kişi ile devam etmektedir. Doktora programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile koordineli olarak yürütülmektedir.


Kazanılan Derece

Ortodonti doktora programı eğitimi sonrasında mezun olan öğrencilere bilim doktoru ünvanı verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) ve yapancı dil (YDS) sınavlarından yeterli puanları almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ortodonti doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle
gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili
yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ortodonti doktora eğitiminin ilk 4 dönemi teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler 5. dönemlerinin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmektedir. Doktora yeterlilik sınavından sonra ise yine 4 dönem sürecek doktora tez çalışması yapmakla yükümlüdürler.
Anabilim dalının programlarında mevcut olan derslerden yönetmeliklere göre yeterli ders ve kredi almak ve başarılı olmak ayrıca Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programının hazırlanmasındaki temel amaç, ortodontik anomalileri tanımlayabilen, anomalilerin oluşmasını engelleyebilen, oluşmuş anomalileri tedavi edebilen ve bunun idamesini sağlayabilen ortodontistler yetiştirmektir.
Ortodonti Anabilim Dalının amacı ise alanında son teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilen, bu uygulamaları eğitim programına dahil ederek sürekli yenileyebilen ve ülke çapında alanına yön verebilen özellikli bir bölüm olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Doktora programından şimdiye kadar 22 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlar ile Anabilim Dalı sürekli iletişim halindedir ve Ortodonti Anabilim Dalının mevcut akademik kadrosu içerisinde kendi mezunları da bulunmaktadır. Diğer mezunlarımız ise genel olarak serbest olarak kendi alanlarında çalışmalarının sürdürmektedir.

Anabilim Dalı Akademik Kadrosunda bulunan mezunlarımız: Doç. Dr. Mete Özer, Yrd. Doç. Dr. A. Alper ÖZ, Öğretim Gör. Sabahat Yazıcıoğlu

Ahu CEZAYİRLİ
Mete ÖZER
Benan OĞUZ
Semin ÇAMAŞUVİ
Melih Yücel SUERİ
Ülkü ÜNAL
Nursel ARICI
Demet Katar SEVİLMİŞ
Ali Bahadır HOR
Mehmet BAYRAM
Nuri Selçuk KARAHAN
Kemal Devrim İŞÇİ
Fethiye ÇAKMAK
Banu ARAS
Çağrı DİNÇYÜREK
Melis KALKAVAN
Sabahat YAZICIOĞLU
Abdullah Alper ÖZ
Nurhat ÖZKALAYCI
Burçin İPEK
Fuat TOKALAK
Canan ÇOLAK

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora diploması alanlar akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi bu ünvanla kamu veya özel sektöre ait hastahanelerde çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alınan doktora dersleri için bir ara sınav ve bir final sınavı zorunludur. Aday bu sınavlardan geçer not almalıdır. Ayrıca derslerin bitimini takip eden sömestr sonunda bir yeterlilik sınavına girip geçerli not almak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora dersleri alınıp başarılı olunduktan sonra çalıştığı konuda bir doktora tezi hazırlar ve bunu juri önünde savunur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı
Telefon: 0362 312 19 19 (3025)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Selim ARICI

Bölüm Olanakları

Ortodonti Anabilim Dalı Bünyesinde 22 unitli bir adet klinik, hertürlü ortodontik apareyin yapılabileceği bir adet Laboratuar, bir sterilizasyon ünitesi ve bir arşiv yer almaktadır. Ayrıca ortodontik tanı ve tedavi amacı ile gerekli ekipmanlarda anabilim dalı bünyesinde mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67260 Kraniofasial anomalilerin gelişimini,, vücudun, karaniofasial yapıların ve çenelerin normal gelişimi, dişlerin gelişimini ve normal okluzyonun oluşumu tanımlar.
2 67255 Ortodontik anomalilere tanı koyar ve tedavi eder.
3 67256 Ortodontik tedavi gerektiren anomalileri gerektiğinde tek başına gerektiğinde ise ilgili diğer alanlara beraber tedavi eder
4 67257 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
5 67258 Alanı ile ilgili diğer bilim dalları ve diğer ortodontisler ile sürekli iletişim halinde olur
6 67259 Ortodontik anomalilerin oluş nedenleri bilir önleyici, koruyucu ve meydana gelmiş anomaliyi düzeltecek tedavileri yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İORT707 Functional Jaw Orthopedics 2 2 0 3 6
ORT705 Standart Edgewise Sabit Ortodontik Tedavi Tekniği 2 2 0 3 6
ORT706 Preventif ve İnterseptif Ortodontik Tedaviler 2 2 0 3 6
ORT707 Fonksiyonel Çene Ortopedisi 2 2 0 3 6
ORT708 Ağız Dışı ve Fonksiyonel Aparey Kombinasyonu 2 2 0 3 6
ORT709 Ortodontik Tedavide Eksraoral Apareyler 2 2 0 3 6
ORT710 Biyomekanik 2 2 0 3 6
ORT713 Retansiyon 2 2 0 3 6
ORT714 Relaps ve Rebound 2 0 0 2 6
ORT715 Damak - Dudak Yarıkları 2 0 0 2 6
ORT716 Erişkin Ortodontisi 2 0 0 2 6
ORT718 Ortognatik Cerrahi 3 0 0 3 6
ORT719 Ortodontik Tedavilerin İatrojenik Etkileri 2 0 0 2 6
ORT720 Straightwire Tedavi Tekniği 2 2 0 3 6
ORT721 Ortodontide Geçici Ankıraj Uygulamaları 2 2 0 3 6
ORT722 Gömülü Dişlerde Tedavi Yaklaşımları 2 2 0 3 6
ORT723 Ortodontik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
ORT724 Ortodonti ve Oral Hijyen 2 0 0 2 6
ORT725 Ortodontide Tanı Tanı Metodları ve Tedavi Planlaması 3 0 0 3 6
ORT726 Kraniofasiyal Büyüme ve Gelişim 3 0 0 3 6
ORT727 Kanıta Dayalı Ortodonti 3 0 0 3 6
ORT728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İORT707 Functional Jaw Orthopedics 2 2 0 3 6
ORT705 Standart Edgewise Sabit Ortodontik Tedavi Tekniği 2 2 0 3 6
ORT706 Preventif ve İnterseptif Ortodontik Tedaviler 2 2 0 3 6
ORT707 Fonksiyonel Çene Ortopedisi 2 2 0 3 6
ORT708 Ağız Dışı ve Fonksiyonel Aparey Kombinasyonu 2 2 0 3 6
ORT709 Ortodontik Tedavide Eksraoral Apareyler 2 2 0 3 6
ORT710 Biyomekanik 2 2 0 3 6
ORT713 Retansiyon 2 2 0 3 6
ORT714 Relaps ve Rebound 2 0 0 2 6
ORT715 Damak - Dudak Yarıkları 2 0 0 2 6
ORT716 Erişkin Ortodontisi 2 0 0 2 6
ORT718 Ortognatik Cerrahi 3 0 0 3 6
ORT719 Ortodontik Tedavilerin İatrojenik Etkileri 2 0 0 2 6
ORT720 Straightwire Tedavi Tekniği 2 2 0 3 6
ORT721 Ortodontide Geçici Ankıraj Uygulamaları 2 2 0 3 6
ORT722 Gömülü Dişlerde Tedavi Yaklaşımları 2 2 0 3 6
ORT723 Ortodontik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
ORT724 Ortodonti ve Oral Hijyen 2 0 0 2 6
ORT725 Ortodontide Tanı Tanı Metodları ve Tedavi Planlaması 3 0 0 3 6
ORT726 Kraniofasiyal Büyüme ve Gelişim 3 0 0 3 6
ORT727 Kanıta Dayalı Ortodonti 3 0 0 3 6
ORT728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6