Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı 1993-1994 yılında iki araştırma görevlisi ile çocuk hasta tedavisine başlamıştır. 2005 yılında Pedodonti Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır. Bölümümüzün akademik kadrosu 4 Doçent, 4 yardımcı doçent, 1 uzman, 5 doktora öğrencisi, 3 uzmanlık öğrencisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beş yıllık Diş Hekimliği fakültelerinin mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Pedodonti Doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı Pedodonti özel alanında eğitim sağlar. Program Pedodonti alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem klinik hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler. Ayrıca farklı devlet kurumları ve özel muayenehanelerde çalışma imkanları bulabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar geçerlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Alp Erdin KOYUTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2784

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda 15 ünit, bu alanda kullanılan materyaller ve cihazlar bulunmaktadır. Bu alandaki öğrenciler Üniversitemiz ve Fakültemizdeki araştırma laboratuvarlarından multidisipliner bir anlayışla rutin olarak faydalanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67262 Çocuk ve genç erişkinlerde davranış yönlendirme tekniklerini uygulayarak tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilecek bilgiye sahip olmalı
2 67261 Çoculara yönelik koruyucu uygulamaları, tüm tedavileri gerçekleştirebilme ve acil durumlara (travmatik dental yaralanmalar, bukkal selülit gibi) müdahale edebilme
3 67264 Çocuk ve genç erişkinlerde tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilmeli
4 67267 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu kazanımları en doğru şekilde hastalara uygulayabilmeli
5 67263 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
6 67265 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, sempozyum, kongre ve toplantılara katılır ve mesleki bilgilerini sürekli günceller.
7 67266 Çocuklarda tüm dental hizmetleri sunabilme ve hastane diş hekimliği hizmetini yürütebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
TEZ Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 2 0 0 2 6
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 2 0 0 2 6
PED703 Çocuk Hastalarda Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme 1 6 0 4 6
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 3 0 0 3 6
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 2 0 0 2 6
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 3 0 0 3 6
PED707 Pedodontide Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları 1 6 0 4 6
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 2 0 0 2 6
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 2 0 0 2 6
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 3 0 0 3 6
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 1 6 0 4 6
PED712 Süt ve Sürekli Dişlerde Travma Sonucu Oluşan Diş ve Destek Doku Yaralanmaları 2 2 0 3 6
PED713 Süt ve Genç Daimi Dişlerin Endodontik Tedavi Prensipleri 2 6 0 5 6
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 1 6 0 4 6
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 2 0 0 2 6
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 2 0 0 2 6
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 2 2 0 3 6
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 4 0 0 4 6
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 4 0 0 4 6
PED722 Pedodonti ve Etik 4 0 0 4 6
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 4 0 0 4 6
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 4 0 0 4 6
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 4 0 0 4 6
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 4 0 0 4 6
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 4 0 0 4 6
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 4 0 0 4 6
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 4 0 0 4 6
PED731 Pedodontide Profilaksi 4 0 0 4 6
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 4 0 0 4 6
PED733 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 2 0 0 2 6
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 2 0 0 2 6
PED703 Çocuk Hastalarda Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme 1 6 0 4 6
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 3 0 0 3 6
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 2 0 0 2 6
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 3 0 0 3 6
PED707 Pedodontide Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları 1 6 0 4 6
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 2 0 0 2 6
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 2 0 0 2 6
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 3 0 0 3 6
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 1 6 0 4 6
PED712 Süt ve Sürekli Dişlerde Travma Sonucu Oluşan Diş ve Destek Doku Yaralanmaları 2 2 0 3 6
PED713 Süt ve Genç Daimi Dişlerin Endodontik Tedavi Prensipleri 2 6 0 5 6
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 1 6 0 4 6
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 2 0 0 2 6
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 2 0 0 2 6
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 2 2 0 3 6
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 4 0 0 4 6
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 4 0 0 4 6
PED722 Pedodonti ve Etik 4 0 0 4 6
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 4 0 0 4 6
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 4 0 0 4 6
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 4 0 0 4 6
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 4 0 0 4 6
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 4 0 0 4 6
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 4 0 0 4 6
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 4 0 0 4 6
PED731 Pedodontide Profilaksi 4 0 0 4 6
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 4 0 0 4 6
PED733 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6