Program Tanımları

Kuruluş

Periodontoloji doktora programı, 1994-1995 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde açılmış ve eğitime başlanmıştır. Periodontoloji alanında lisansüstü eğitim 4 profesör ve 3 doçent ile verilmektedir.

Kazanılan Derece

Periodontoloji doktora eğitimi sonrasında mezun olan öğrencilere "bilim doktoru" ünvanı verilmektedir.

Derecenin Düzeyi

"Dr.", "Ph.D."

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak
2- "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş" ve "yabancı dil" sınavlarından yeterli puanları almış olmak
3- Üniversitemizin belirlediği asgari mezuniyet notuna sahip olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Periodontoloji doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili
Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitimin ilk 4 dönemi teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler 5. dönemin sonunda "doktora yeterlilik" sınavına girmektedir. Doktora yeterlilik sınavından sonra ise 4 dönem sürecek "doktora tez çalışması" yapmakla yükümlüdürler.
Anabilim Dalı'nın programlarında mevcut olan derslerden yönetmeliklere göre yeterli ders ve kredi almak ve başarılı olmak. Yine, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Bu programdaki eğitim Periodontoloji, Dental İmplantoloji ve Toplum Ağız-Diş Sağlığı ile ilgili ileri düzeyde teorik bilgi, klinik tecrübe ve bilimsel/akademik yeterlilik sağlayacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız:
1- Periodontoloji ve Periodontoloji ile ilgili Bilim veya Anabilim Dalları kapsamında akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.
2- Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında/hastanelerde mesleklerini icraa edebilmektedir.
3- Kendilerine veya başkalarına ait kuruluşlarda serbest çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora diploması alanlar akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi, bu ünvanla kamu veya özel sektöre ait kurumlarda/hastanelerde yönetici olarak da çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alınan doktora dersleri için bir ara sınav ve bir final sınavı zorunludur. Öğrenciler bu sınavlardan geçer not almalıdır. Ayrıca, derslerin bitimini takip eden sömestr sonunda bir "yeterlilik" sınavına girip geçerli not almak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora dersleri alınıp başarılı olunduktan sonra bir "doktora tezi" hazırlanır ve bu juri önünde savunulur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı
55139, Samsun

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu
E-posta: umursa@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı bünyesinde 24 ünitli bir klinik ve 3 ünitli bir lokal ameliyathane tam donanımlı olarak mevcuttur. Ayrıca, küçük bir araştıma laboratuvarı ve dental lazer uygulama bölümü de vardır. Her türlü bilimsel araştırma ve klinik çalışmaya uygun bir ortam bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79309 1. Sağlıklı periodonsiyumun biyolojisini bilmek 2. Periodontal hastalıkların etiyopatogenezi, sınıflandırılması ve epidemiyolojisini bilmek 3. Periodontal hastalıklarda tanı yöntemlerini, tedavi planlamasını ve prognoz tayinini bilmek 4. Bütün periodontal tedavi yöntemlerini bilmek ve yeterli düzeyde uygulayabilmek 5. Toplum ağız-diş sağlığı uygulamalarını bilmek 6. Yeterli düzeyde bilimsel araştırma metodolojisi ve biyoistatistik bilmek 7. Dental implant uygulamalarını bilmek 8. Sağlıklı ve hastalıklı periimplant dokuların biyolojisini bilmek, ve, periimplant hastalıkları ve durumları bilmek 9. Dental lazer uygulamalarını ve periodontal tedavilerde kullanımını bilmek 10. Bütüncül dental tedavi yaklaşımlarını bilmek
2 79310 1. Her türlü periodontal tedaviyi yapabilmek 2. Dental implant uygulayabilmek ve peri-implant hastalıkları tedavi edebilmek 3. Toplum ağız-diş uygulamalarını doğru ve yeterli düzeyde kullanabilmek 4. Dental lazerleri kullanabilmek 5. Bütüncül dental tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmek 6. Bilimsel araştırma planlayabilmek ve biyoistatistiği yeterli düzeyde kullanabilmek
3 79311 1. Her türlü periodontal tedaviyi yapabilmek 2. Dental implant uygulayabilmek ve peri-implant hastalıkları tedavi edebilmek 3. Toplum ağız-diş uygulamalarını doğru ve yeterli düzeyde kullanabilmek 4. Dental lazerleri kullanabilmek 5. Bütüncül dental tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmek 6. Bilimsel araştırma planlayabilmek ve biyoistatistiği yeterli düzeyde kullanabilmek
4 79312 1. Her türlü periodontal tedaviyi yapabilmek 2. Dental implant uygulayabilmek ve peri-implant hastalıkları tedavi edebilmek 3. Toplum ağız-diş uygulamalarını doğru ve yeterli düzeyde kullanabilmek 4. Dental lazerleri kullanabilmek 5. Bütüncül dental tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmek 6. Bilimsel araştırma planlayabilmek ve biyoistatistiği yeterli düzeyde kullanabilmek
5 79313 İş yaşantısında karşılaşılan sorunlar üzerine ilgili birimlerin talep ettikleri bilimsel görüş, meslek politikaları ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olması
6 79314 Gerek mesleki, gerekse toplumda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derneklerin ihtiyaç duydukları konularda hem toplumun ve hem de diğer meslek mensuplarının gereksinimi karşılayacak alt yapıya sahip olması

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PER712 Periodontal İmmünoloji 4 0 0 4 6
PER714 Periodontal Radyoloji 4 0 0 4 6
PER720 Periodontal Farmakoloji 3 0 0 3 6
PER721 Periodontal Hastalıkların Patogenezi ve Patolojisi 2 2 0 3 6
PER723 Periodontal Doku Mühendisliği 4 0 0 4 6
PER724 Periodontal Hastalıklar 2 2 0 3 6
PER735 Periodontal Dokuların Biyokimyası 3 0 0 3 6
PER736 Periodontal Dokuların Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 6
PER737 Diş Hekimliğinde Bilgisayar 3 0 0 3 6
PER739 Dental İmplantoloji 2 2 0 3 6
PER743 Periodontal Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Planlaması 2 0 0 2 6
PER744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PER712 Periodontal İmmünoloji 4 0 0 4 6
PER714 Periodontal Radyoloji 4 0 0 4 6
PER720 Periodontal Farmakoloji 3 0 0 3 6
PER721 Periodontal Hastalıkların Patogenezi ve Patolojisi 2 2 0 3 6
PER723 Periodontal Doku Mühendisliği 4 0 0 4 6
PER724 Periodontal Hastalıklar 2 2 0 3 6
PER735 Periodontal Dokuların Biyokimyası 3 0 0 3 6
PER736 Periodontal Dokuların Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 6
PER737 Diş Hekimliğinde Bilgisayar 3 0 0 3 6
PER739 Dental İmplantoloji 2 2 0 3 6
PER743 Periodontal Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Planlaması 2 0 0 2 6
PER744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6