Program Tanımları

Kuruluş

Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluş yılı olan 1992 yılından itibaren, fiziki ve akademik alt yapının yetersizliği nedeniyle lisans ve doktora proğramları ile klinik-preklinik eğitimi ve hasta tedavisiyle ilgili faaliyetlerini Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı bünyesinde bilim dalı olarak yürüten Endodonti, 07.05.2009 tarihli Anabilim Dalı Akademik Kurulu gerekçeli kararı ile Fakülte Kurulu, 08.12.2009 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 06/01/2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunun kararı sonrasında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı , Endodonti Anabilim Dalı ve Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı olarak iki Anabilim Dalı haline dönüşmüş, bu haliyle Dekanlığımızın 08.02.2010 tarih ve 0201 nolu yazısı ile Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Hikmet Aydemir atanmış, Endodonti Anabilim Dalı olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.
Diş Hekimliği Bünyesinde Anabilim Dalı Haline Dönüşen Endodonti’nin, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsün nezdinde de Endodonti Anabilim Dalına dönüştürülmesi ile ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurul gerekçeli kararı, Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu kararı ve Üniversitemiz Senato kararı sonrası 25/08/2011 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunun bu konu hakkındaki uygun görüş kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endodonti Anabilim Dalının kurulması gerçekleştirilmiş, bu konudaki Rektörlük makamının 22.09.2011 tarih ve 07255 sayılı yazısı Enstitümüz tarafından Anabilim Dalımıza bildirilmiştir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beş yıllık diş hekimliği eğitimi sonrası doktora programına başvurulur. TOEFL, UDS ve eşdeğer kabul gören yabancı dil sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Doktora Eğitim Yönetmeliğine göre başvurular kabul edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END701 Pulpal ve Periapikal Dokuların Anatomisi, Fizyolojisi ve Histolojisi 3 0 0 3 6
END702 Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi / Fizyopatolojis 3 0 0 3 6
END703 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 3 0 0 3 6
END704 Endodontik Hastalıkların Teşhis ve Tedavi Planlamaları 2 2 0 3 6
END705 Endodontik Tedavilerde Kullanılan Materyaller, Alet ve Cihazlar 3 0 0 3 6
END706 Acil Endodontik Tedaviler, Lokal Anestezi, Genel Anestezi ve Sedasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
END707 Pulpal ve Periapikal Doku HastalıklarIIn Etiyolojisi, Teşhis ve Tedavisi 2 2 0 3 6
END708 Endodontik Cerrahi Tedaviler 2 2 0 3 6
END709 Diş Travmalarının Tanı ve Tedavileri 2 2 0 3 6
END710 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu 2 2 0 3 6
END711 Endodontik Tedavi Hata ve Komplikasyonları (Önlenmesi Düzeltilmesi) Başarının Değerlendirilmesi Retreament 2 2 0 3 6
END712 Endodontide İlaç Kullanımı Sistemik Hastalıklarda Endodontik Tedavi Esasları 3 0 0 3 6
END713 Rezorpsiyonlar ve Tedavileri 2 2 0 3 6
END714 Vital ve Vital Olmayan Dişlerin Pulpa Tedavileri 2 2 0 3 6
END715 Endodontik Radyoğrafi Teknikleri 3 0 0 3 6
END716 Endodontik Tedavili Dişlerin Renklenmeleri, Beyazlatma 2 2 0 3 6
END717 Endo-Perio Lezyonlar 3 0 0 3 6
END718 Endodonti İle Diş Hekimliğinin Diğer Disiplinleri Arasındaki İlişki 3 0 0 3 6
END719 Orofasiyal ve Dental Ağrıların Ayırıcı Tanıları Flare -Ups 3 0 0 3 6
END721 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
END722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
END723 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END701 Pulpal ve Periapikal Dokuların Anatomisi, Fizyolojisi ve Histolojisi 3 0 0 3 6
END702 Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi / Fizyopatolojis 3 0 0 3 6
END703 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 3 0 0 3 6
END704 Endodontik Hastalıkların Teşhis ve Tedavi Planlamaları 2 2 0 3 6
END705 Endodontik Tedavilerde Kullanılan Materyaller, Alet ve Cihazlar 3 0 0 3 6
END706 Acil Endodontik Tedaviler, Lokal Anestezi, Genel Anestezi ve Sedasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
END707 Pulpal ve Periapikal Doku HastalıklarIIn Etiyolojisi, Teşhis ve Tedavisi 2 2 0 3 6
END708 Endodontik Cerrahi Tedaviler 2 2 0 3 6
END709 Diş Travmalarının Tanı ve Tedavileri 2 2 0 3 6
END710 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu 2 2 0 3 6
END711 Endodontik Tedavi Hata ve Komplikasyonları (Önlenmesi Düzeltilmesi) Başarının Değerlendirilmesi Retreament 2 2 0 3 6
END712 Endodontide İlaç Kullanımı Sistemik Hastalıklarda Endodontik Tedavi Esasları 3 0 0 3 6
END713 Rezorpsiyonlar ve Tedavileri 2 2 0 3 6
END714 Vital ve Vital Olmayan Dişlerin Pulpa Tedavileri 2 2 0 3 6
END715 Endodontik Radyoğrafi Teknikleri 3 0 0 3 6
END716 Endodontik Tedavili Dişlerin Renklenmeleri, Beyazlatma 2 2 0 3 6
END717 Endo-Perio Lezyonlar 3 0 0 3 6
END718 Endodonti İle Diş Hekimliğinin Diğer Disiplinleri Arasındaki İlişki 3 0 0 3 6
END719 Orofasiyal ve Dental Ağrıların Ayırıcı Tanıları Flare -Ups 3 0 0 3 6
END721 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
END722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
END723 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6