Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Anabilim Dalımız 2003 yılında kurulmuş olup, 1 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent öğretim üyesi ile halen lisans ve lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmakoloji ve Toksikoloji alanında bilim doktoru ünvanı kazanılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/) göre kabul edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.
(d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farmakoloji-Toksikoloji (Veteriner) doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/) göre
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Doktora (PhD) programı farmakoloji ve toksikolojinin özel alanlarında eğitim sağlar. Program Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen çalışmalar arasında:
Pestisid ve diğer toksik maddelerin toksikoloji ve risk değerlendirme çalışmaları
Hayvansal gıdalarda ilaç ve toksik madde kalıntılarının araştırmaları
Pestisid kalite ve stabilite analizleri
Veteriner ilaçların farmakolojik ve kimyasal farmakokinetik ve biyoeşdeğerlilik çalışmaları
Gaz (GC) ve likit (HPLC) kromatografide metot geliştirme
Yemlerin toksikolojik araştırmaları
Spektrofotometrik araştırmalar
Bitkilerden aktif maddelerin ekstraksiyonu, saflaştırılması ve kalitatif-kantitatif analizi
İzole organ banyosu uygulamaları bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlaç ve kimya endüstrisi, çevre analiz laboratuvarları, gıda kontrol laboratuvarları, veteriner araştırma enstitüleri ve hıfzıssıhha enstitülerinde farmakolog-toksikolog olarak çalışmak; yurt içi ve yurt dışında veteriner, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğretim üyesi olmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/) ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.
Ders değerlendirme esasları
MADDE 24 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.
(4) Başarı notu yüksek lisansta 65, doktora/sanatta yeterlikte ise 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.
(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Dersten muafiyet, kredisiz dersler ve başarısız olunan dersler için aşağıdaki notlar kullanılır.
a)
Not Derecesi
M Muaf. Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden muaf olmaları durumunda verilir.
G Geçer. Kredisiz dersler için verilir.
K Kalır. Kredisiz derslerde başarısız.
E Mazeretli, geçmez.
F1 Başarısız. Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
F2 Başarısız. Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi. Ders geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.
F3 Başarısız. Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünlemeye kalır.
F4 Başarısız. Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Tekrar almak zorunda.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar geçerlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
55139 Kurupelit, SAMSUN
Telefon: 03623121919-2816

Bölüm Olanakları

Örnek hazırlama laboratuvarı
Laboratuvar farmakolojik ve toksikolojik analizlerden önce yapılması gereken örnek hazırlama aşaması için iyi donanımlıdır.
Bu laboratuvarda, ultra saf su cihazı, kuru hava sterilizatörü, 3 adet etüv, derin dondurucu (-18°C), katı-faz ekstraksiyon sistemi, santrifüj, soğutmalı santrifüj, 2 adet dijital otomatik pipet, çeker ocak, 2 adet buzdolabı, iklimlendirme dolabı, dijital pH metre, 2 adet vorteks, manyetik karıştırıcı, azot altında uçurma sistemi, orbital çalkalayıcı, homojenizatör ve rotary evaporatör bulunmaktadır.

Pertisid Stabilite Test ve Analiz Laboratuvarı
Bu laboratuvarda farmakolojik ve toksikolojik analizler yapılmaktadır. Laboratuvar aynı zamanda halk sağlığı alanında kullanılan pestisidlerin hızlandırılmış ve uzun süreli stabilite analizleri için ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvardan birisidir.

Laboratuvarda gaz kromatografi (GC) cihazı (FID ve ECD detektörlü), yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı (DAD, FLD ve ECD dedektörlü), yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı (UV ve FLD detektörlü), UV-visible spektrofotometre cihazı (termal kontrol üniteli), dört kanallı izole organ banyo sistemi ve çeker ocak bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67295 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 67276 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 67277 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 67278 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 67279 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 67280 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 67281 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 67282 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 67283 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 67284 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 67286 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 67294 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
13 67285 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
14 67293 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme
15 67288 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
16 67287 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
17 67290 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
18 67289 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 67292 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
20 67291 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

VFT738 Bilimsel Araştırma ve Yayım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVFT701 Fundamental Concepts and Principals in Pharmacology 3 0 0 3 6
İVFT702 Fundamental Concepts and Principals in Toxicology 3 0 0 3 6
İVFT703 Central Nervous System Drugs 3 0 0 3 6
İVFT706 Respiratory System Drugs 3 0 0 3 6
İVFT708 Chemotherapeutics I 3 0 0 3 6
İVFT712 Screening and Posting of Scientific Literature 3 0 0 3 6
İVFT723 Biocidal Products and Pesticide Usage in Public Health Area 2 0 0 2 6
İVFT725 Biotechnology in Pharmacology 3 0 0 3 6
İVFT726 Metals and Other Organic Poisons 2 0 0 2 6
İVFT730 Pharmaceutical Drug Forms 2 2 0 3 6
İVFT731 Laboratory Methods in Modern Pharmacology-Toxicology 2 2 0 3 6
İVFT732 Effects and Interactions of Drugs 2 0 0 2 6
VFT701 Farmakolojide Temel Kavram ve İlkeler 3 0 0 3 6
VFT702 Toksikolojide Temel Kavram ve İlkeler 3 0 0 3 6
VFT703 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT704 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT705 Besinlerde İlaç Kalıntıları 3 0 0 3 6
VFT706 Solunum Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT707 Sindirim Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT709 Pestisitler ve Analizleri 2 2 0 3 6
VFT710 Mikotoksinler ve Analizleri 2 2 0 3 6
VFT711 Bitkisel Zehirler ve Analizleri 3 0 0 3 6
VFT712 Kaynak Tarama ve Aktarımı 3 0 0 3 6
VFT713 Kemoterapötikler II 3 0 0 3 6
VFT714 Çevre Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VFT715 Farmakokinetik - Hesaplamalar 3 0 0 3 6
VFT716 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT717 Kan ve Kan Şekillerinden Organlara Etkiyen İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT718 Yerel Hormonlar 2 0 0 2 6
VFT719 Hormonlar Sistem Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT720 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 3 0 0 3 6
VFT721 Beslenme Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT722 Metabolizma İlaçları 2 0 0 2 6
VFT723 Biosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 2 0 0 2 6
VFT724 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT725 Farmakolojide Biyoteknoloji 3 0 0 3 6
VFT726 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 2 0 0 2 6
VFT727 İmmünotoksikoloji 2 0 0 2 6
VFT728 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 2 0 0 2 6
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 2 2 0 3 6
VFT730 Farmasötik İlaç Şekilleri 2 2 0 3 6
VFT732 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkişimleri 2 0 0 2 6
VFT733 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 3 0 0 3 6
VFT734 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 2 0 0 2 6
VFT735 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT736 Laboratuar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 3 0 0 3 6
VFT737 Hayvanlarda Ötenazi 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVFT701 Fundamental Concepts and Principals in Pharmacology 3 0 0 3 6
İVFT702 Fundamental Concepts and Principals in Toxicology 3 0 0 3 6
İVFT703 Central Nervous System Drugs 3 0 0 3 6
İVFT706 Respiratory System Drugs 3 0 0 3 6
İVFT708 Chemotherapeutics I 3 0 0 3 6
İVFT712 Screening and Posting of Scientific Literature 3 0 0 3 6
İVFT723 Biocidal Products and Pesticide Usage in Public Health Area 2 0 0 2 6
İVFT725 Biotechnology in Pharmacology 3 0 0 3 6
İVFT726 Metals and Other Organic Poisons 2 0 0 2 6
İVFT730 Pharmaceutical Drug Forms 2 2 0 3 6
İVFT731 Laboratory Methods in Modern Pharmacology-Toxicology 2 2 0 3 6
İVFT732 Effects and Interactions of Drugs 2 0 0 2 6
VFT703 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT704 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT705 Besinlerde İlaç Kalıntıları 3 0 0 3 6
VFT706 Solunum Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT707 Sindirim Sistemi İlaçları 3 0 0 3 6
VFT709 Pestisitler ve Analizleri 2 2 0 3 6
VFT710 Mikotoksinler ve Analizleri 2 2 0 3 6
VFT711 Bitkisel Zehirler ve Analizleri 3 0 0 3 6
VFT712 Kaynak Tarama ve Aktarımı 3 0 0 3 6
VFT713 Kemoterapötikler II 3 0 0 3 6
VFT714 Çevre Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VFT715 Farmakokinetik - Hesaplamalar 3 0 0 3 6
VFT716 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT717 Kan ve Kan Şekillerinden Organlara Etkiyen İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT718 Yerel Hormonlar 2 0 0 2 6
VFT719 Hormonlar Sistem Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT720 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 3 0 0 3 6
VFT721 Beslenme Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT722 Metabolizma İlaçları 2 0 0 2 6
VFT723 Biosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 2 0 0 2 6
VFT724 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT725 Farmakolojide Biyoteknoloji 3 0 0 3 6
VFT726 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 2 0 0 2 6
VFT727 İmmünotoksikoloji 2 0 0 2 6
VFT728 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 2 0 0 2 6
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 2 2 0 3 6
VFT730 Farmasötik İlaç Şekilleri 2 2 0 3 6
VFT732 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkişimleri 2 0 0 2 6
VFT733 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 3 0 0 3 6
VFT734 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 2 0 0 2 6
VFT735 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT736 Laboratuar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 3 0 0 3 6
VFT737 Hayvanlarda Ötenazi 2 0 0 2 6