Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs ÜniversitesiVeteriner Fakültesi ’nin yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Anabilim dalımız 2003 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi mezunları Yüksek Lisans programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Besin Hijyeni ve Teknolojisi yüksek lisans programına yatay geçişle
gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili
yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında
mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı
(100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri
önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı besin hijyeni ve teknolojisi özel alanlarında eğitim sağlar.
Program Besin Hjyeni ve Teknolojisi alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda
hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektörü.nde istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce
dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim
görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ALİŞARLI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı T
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2800 e-mail: malisarli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin mikrobiyoloji laboratuvarı,kimyala laboratuvarı ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarıbulunmaktadır.

Anabilim dalımızdaki laboratuvarlarda rutin hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte PCR laboratuarında mikroorganizmaların özel gen bölgelerinin saptanması ve et ve et ürünlerinde tür ayrımı çalışmaları yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78642 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 78643 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 78644 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 78645 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 78646 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir
6 78647 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 78648 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 78649 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBH602 Gıda Kimyası-I 3 0 0 3 6
VBH603 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 0 0 3 6
VBH605 Gıda Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH606 Kanatlı Eti Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH607 Gıda Mevzuatı 3 0 0 3 6
VBH609 Gıda Kalite Kontrolü 2 0 0 2 6
VBH610 Kanatlı Etleri,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH611 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 2 2 0 3 6
VBH612 Gıda Sanitasyonu 3 0 0 3 6
VBH613 Gıda Kontimnantları 3 0 0 3 6
VBH614 Zoonozlar 3 0 0 3 6
VBH615 Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler 3 0 0 3 6
VBH616 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VBH617 Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH618 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH619 İçme Sütü Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH620 Peynir Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH621 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH622 Tereyağı Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH623 Dondurma Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH624 Gıda Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VBH626 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH627 Sosis-Salam Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH628 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH629 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH630 Kanatlı Etleri Muayenesi 3 0 0 3 6
VBH631 Mezbahalarda Sanitasyon 3 0 0 3 6
VBH634 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 0 3 6
VBH635 Et Bilimi ve Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH636 Süt Sanayi Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH637 Gıda Muhafazası 3 0 0 3 6
VBH638 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH639 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Teknolojileri 2 2 0 3 6
VBH640 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VBH641 Süt Bilimi 3 0 0 3 6
VBH642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBH602 Gıda Kimyası-I 3 0 0 3 6
VBH603 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 0 0 3 6
VBH605 Gıda Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH606 Kanatlı Eti Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH607 Gıda Mevzuatı 3 0 0 3 6
VBH609 Gıda Kalite Kontrolü 2 0 0 2 6
VBH610 Kanatlı Etleri,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH611 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 2 2 0 3 6
VBH612 Gıda Sanitasyonu 3 0 0 3 6
VBH613 Gıda Kontimnantları 3 0 0 3 6
VBH614 Zoonozlar 3 0 0 3 6
VBH615 Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler 3 0 0 3 6
VBH616 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VBH617 Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH618 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH619 İçme Sütü Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH620 Peynir Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH621 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH622 Tereyağı Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH623 Dondurma Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH624 Gıda Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VBH626 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH627 Sosis-Salam Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH628 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH629 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH630 Kanatlı Etleri Muayenesi 3 0 0 3 6
VBH631 Mezbahalarda Sanitasyon 3 0 0 3 6
VBH634 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 0 3 6
VBH635 Et Bilimi ve Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH636 Süt Sanayi Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH637 Gıda Muhafazası 3 0 0 3 6
VBH638 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH639 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Teknolojileri 2 2 0 3 6
VBH640 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VBH641 Süt Bilimi 3 0 0 3 6
VBH642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6