Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampusu içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Klinik Binasında 2003 yılında kurulmuştur. Aktif eğitim-öğretim, araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile eğitim ve klinik hizmetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Hastalıkları bilim alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beş yıllık Veteriner Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz MayısÜniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner İç Hastalıklar doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 80 kredilik (120 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı(100 üzerinden en az 70 puan) olmak.

Program Profili

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; temel sorumluluğu da veteriner hekim adaylarının hayvanlardan geçebilecek hastalıklar yönünden görev yapacakları bölgedeki halk için koruyucu hekimlik, diğer hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere başlıca iki temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir.
Öğrencilerimiz İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki eğitimlerine “Klinik Muayene Yöntemleri” dersi ile başlayarak, “Büyük Hayvanların İç Hastalıkları”, “Küçük Hayvanların İç Hastalıkları” temel derslerine ilave olarak yoğun bir uygulama dersi programı ile hem teorik hem de pratik anlamda partiysen hekimliğe hazırlanmaktadır. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde öğretim üyesi veya yardımcı araştırıcı olarak, ayrıca Tarım Bakanlığı, Enstitüler, Türkiye Jokey klubü, özel büyük- küçük hayvan çiftlikleri, özel muayenehane ve hastaneler, hayvanat bahçeleri, deri ve yan sanayi işletmeleri, ilaç sanayi ve özel mezbahalarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst derece programı anabilim dalımızda yer almamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü ve doktora Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İç Hastalıklar Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-1229

Bölüm Olanakları

Anabilim dalımızda Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri laboratuarına ait; Renkli, M-Mod, 2-D ve Spektral Doppler Ekokardiyografi cihazı, Elektrokardiyografi cihazı, Sistoskopi cihazı, Spirometre cihazı, Anabilim dalı laboratuarına ait tam otomatik kan sayım cihazı, Kan-Gaz Analiz cihazı, tam otomatik otoanalizatör cihazı bulunmaktadır. Klinik muayenelere, bu şekilde Anabilim dalımıza ait alt yapısı kuvvetli laboratuar imkanları eşlik etmektedir. Klinik muayene uygulamaları Anabilim dalımıza ait küçük hayvan muayene odası, büyük hayvan muayene salonu ve aşılama odasında yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ708 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ713 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ714 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 3 0 0 3 6
VİÇ715 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VİÇ716 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ720 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ728 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmelerin Klinik ve Laboratuvar Tanıları ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ730 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ733 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ734 Evcil Hayvanlarda Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ735 Evcil Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ736 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ737 Evcil Hayvanlarda Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ738 Köpek ve Kedilerde Endokrin Sistem Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ739 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ740 Köpek ve Kedilerde Enfeksiyöz Hastalıklar 2 0 0 2 6
VİÇ741 Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ742 Evcil Hayvanlarda İmmunizasyon 2 0 0 2 6
VİÇ743 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ744 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 3 0 0 3 6
VİÇ745 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VİÇ746 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ747 Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ748 Atların Deri ve Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ749 Evcil Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 3 0 0 3 6
VİÇ750 Evcil Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ751 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ752 Evcil Hayvan Hastalıklarında Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri 3 2 0 4 6
VİÇ753 Evcil Hayvan Hastalıklarında Biyogüvenlik ve Halk Sağlığı 3 0 0 3 6
VİÇ754 Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıkları 3 2 0 4 6
VİÇ755 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ756 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ757 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ758 Köpek ve Kedilerin Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ759 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VİÇ760 Evcil Hayvanlarda Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ708 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ713 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ714 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 3 0 0 3 6
VİÇ715 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VİÇ716 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ720 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ728 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmelerin Klinik ve Laboratuvar Tanıları ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ730 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ733 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ734 Evcil Hayvanlarda Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ735 Evcil Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ736 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ737 Evcil Hayvanlarda Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ738 Köpek ve Kedilerde Endokrin Sistem Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ739 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ740 Köpek ve Kedilerde Enfeksiyöz Hastalıklar 2 0 0 2 6
VİÇ741 Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları 2 0 0 2 6
VİÇ742 Evcil Hayvanlarda İmmunizasyon 2 0 0 2 6
VİÇ743 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ744 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 3 0 0 3 6
VİÇ745 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VİÇ746 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ747 Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ748 Atların Deri ve Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ749 Evcil Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 3 0 0 3 6
VİÇ750 Evcil Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ751 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ752 Evcil Hayvan Hastalıklarında Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri 3 2 0 4 6
VİÇ753 Evcil Hayvan Hastalıklarında Biyogüvenlik ve Halk Sağlığı 3 0 0 3 6
VİÇ754 Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıkları 3 2 0 4 6
VİÇ755 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ756 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ757 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ758 Köpek ve Kedilerin Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sağaltım 0 6 0 3 6
VİÇ759 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VİÇ760 Evcil Hayvanlarda Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6