Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuştur. Lisans eğitimine ek olarak 2009 yılından itibaren yüksek lisans ve poktora programlarına öğrenci kabul edilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Anabilim Dalımızda aktif eğitim-öğretim, araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile eğitim ve klinik hizmetlerine devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Veteriner Doğum ve Jinekoloji bilim alanında doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına beş yıllık Veteriner Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler. Adaylar aynı zamanda yabancı dil yeterlilik sertifikasına (KPDS, ÜDS veya dengi) da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul / fakülte / enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, ilgili derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 80 kredilik (120 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak.

Program Profili

Veteriner doğum ve jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak; bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, gerekli diğer koşulları da sağlamaları durumunda üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde öğretim üyesi veya yardımcı araştırıcı olarak, ayrıca TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile özel muayenehane ve hastaneler, hayvanat bahçeleri, ilaç sanayi ve özel kurumlarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Anabilim Dalımızda üst derece program bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744 bağlantısından ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 80 kredilik (120 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak şarttır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN

Telefon: +90 362 3121919 / 1223

E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi içinde yer almaktadır.
hastanede küçük hayvan operasyon salonları, büyük hayvan operasyon salonu, ultrasonografi ünitesi, röntgen ünitesi, küçük hayvan polikliniği, büyük hayvan kliniği, laboratuvarlar, gezici klinik birimi, dershaneler, kütüphane ve internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70772 Evcil hayvanlarda doğum ve jinekolojinin temelleri, üreme organları ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bu hastalıkların tedavileri ile reprodüktif biyoteknoloji ve sürü fertilite yönetimi alanlarındaki bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
2 70773 Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 70777 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim dalı ve ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Bu alandaki bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 70778 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
5 70774 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir ve araştırma önerileri geliştirir.
6 70776 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında diğer araştırıcılar, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır.
7 70775 Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahiptir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 2 2 0 3 6