Program Tanımları

Kuruluş

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum/Samsun. Veteriner Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur.

Kuruluş


Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum/Samsun. Veteriner Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Adaylar, hayvan beslenmesi ve beslenme hastalıkları alanında doktora unvanını (felsefe doktoru) alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner fakültesi mezunları bu programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner fakültesi mezunları bu programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak.Tezini jüri önünde başarıyla savunmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak.Tezini jüri önünde başarıyla savunmak.

Program Profili

Bu program (Doktora) hayvan besleme ve beslenme hastalıklarının özel alanlarında eğitim sağlar. Program alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri kapsar. Dersler teorik ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Program Profili

Bu program (Doktora) hayvan besleme ve beslenme hastalıklarının özel alanlarında eğitim sağlar.
Program alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri kapsar. Dersler teorik ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler devlet ya da özel sektörde istihdam edilebilir (üniversiteler, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, yem sektörü, kanatlı, süt veya besi sektörü vs.).

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler devlet ya da özel sektörde istihdam edilebilir (üniversiteler, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, yem sektörü, kanatlı, süt veya besi sektörü vs.).

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile bitiren adaylar, doktora programına başvurabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile bitiren adaylar, doktora programına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli lisansüstü yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli lisansüstü yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı başkanı: Prof.Dr. İsmail KAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı başkanı: Prof.Dr. İsmail KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN
Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Bölüm Olanakları

Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Bölüm Olanakları

Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78918 Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur.
2 78919 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 78922 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 78923 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusunda deneyim sahibi olur.
5 78925 Çiftlik hayvanlarının beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 78926 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
7 78928 Kuramsal olarak belirlenen bakım ve besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 78929 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 78931 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 78932 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 78933 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 78934 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 78935 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 78936 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 78937 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 78939 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 78941 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 2 2 0 3 6
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 3 0 0 3 6
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  3 0 0 3 6
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  3 0 0 3 6
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3 6
İVHB761 Poultry Nutrition  3 0 0 3 6
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3 6
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3 6
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  2 2 0 3 6
VHB746 Bitkisel Kökenli Yemler ve Teknolojisi 2 2 0 3 6
VHB747 Hayvansal Yemler ve Teknolojisi 2 2 0 3 6
VHB748 Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları 3 0 0 3 6
VHB749 Etkin Besin Maddeleri ve Metabolizları 3 0 0 3 6
VHB750 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 3 0 0 3 6
VHB751 Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 3 0 0 3 6
VHB752 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 2 2 0 3 6
VHB753 Yem Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VHB754 Süt İneği Beslenmesi 3 0 0 3 6
VHB755 Besi Sığırı Besleme 3 0 0 3 6
VHB756 Koyun ve Keçi Besleme 3 0 0 3 6
VHB757 Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB758 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB759 Buzağı, Kuzu ve Oğlak Besleme 3 0 0 3 6
VHB760 Kaz, Ördek, Hindi ve Bıldırcın Besleme 3 0 0 3 6
VHB761 Tavuk Besleme 3 0 0 3 6
VHB762 Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB763 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB764 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB765 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB766 Kürk Hayvanı Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB767 Yabani Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB768 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3 6
VHB769 Arı Besleme 3 0 0 3 6
VHB770 Rasyon Hazırlama Metodları 2 2 0 3 6
VHB771 Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
VHB772 Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
VHB773 Rumen Mikrobiyolojisi ve Fermentasyonu 2 2 0 3 6
VHB774 Biyokimyasal Hesaplamalar 2 2 0 3 6
VHB775 Hayvan Beslemede Enstrümental Analiz Metodları 2 2 0 3 6
VHB776 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 2 2 0 3 6
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 3 0 0 3 6
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  3 0 0 3 6
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  3 0 0 3 6
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3 6
İVHB761 Poultry Nutrition  3 0 0 3 6
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3 6
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3 6
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  2 2 0 3 6
VHB746 Bitkisel Kökenli Yemler ve Teknolojisi 2 2 0 3 6
VHB747 Hayvansal Yemler ve Teknolojisi 2 2 0 3 6
VHB748 Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları 3 0 0 3 6
VHB749 Etkin Besin Maddeleri ve Metabolizları 3 0 0 3 6
VHB750 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 3 0 0 3 6
VHB751 Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 3 0 0 3 6
VHB752 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 2 2 0 3 6
VHB753 Yem Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VHB754 Süt İneği Beslenmesi 3 0 0 3 6
VHB755 Besi Sığırı Besleme 3 0 0 3 6
VHB756 Koyun ve Keçi Besleme 3 0 0 3 6
VHB757 Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB758 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB759 Buzağı, Kuzu ve Oğlak Besleme 3 0 0 3 6
VHB760 Kaz, Ördek, Hindi ve Bıldırcın Besleme 3 0 0 3 6
VHB761 Tavuk Besleme 3 0 0 3 6
VHB762 Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB763 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB764 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB765 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB766 Kürk Hayvanı Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB767 Yabani Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VHB768 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3 6
VHB769 Arı Besleme 3 0 0 3 6
VHB770 Rasyon Hazırlama Metodları 2 2 0 3 6
VHB771 Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
VHB772 Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3 6
VHB773 Rumen Mikrobiyolojisi ve Fermentasyonu 2 2 0 3 6
VHB774 Biyokimyasal Hesaplamalar 2 2 0 3 6
VHB775 Hayvan Beslemede Enstrümental Analiz Metodları 2 2 0 3 6
VHB776 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6