Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız akademik üyeleri yalnızca Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans Programı eğitimi sağlamaktadır. Anabilim dalımızda halen 1 Profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunup uzmanlık konularıyla ilgili araştırma programlarını ve laboratuvar çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Program Profili

Doktora programının süresi 4 yıldır. İki yıl ders alma, iki yıl tez aşamasıdır. Yürütülmekte olan doktora programı 237,5 kredilik toplam 31 dersten oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Fakültede veya yurtdışında öğretim üyesi olmak
Çeşitli birimlerde Dr.Veteriner Hekim olarak görev yapmak
Resmi ve özel sperma üretim merkezlerinde çalışmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü yoklamalar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) Doktora Programında en az 60 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Mesut ÇEVİK Telefon: 0362
3121919- 1225 E-posta: cevikm@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim
Dalı 55139-SAMSUN

Bölüm Olanakları

Teorik uygulamalı derslik
Kütüphane
İnternet bağlantılı 1 adet bilgisayar

Laboratuarlar:

Reprodüksiyon ve Androloji Laboratuvarı

Laboratuarımızda 1adet ısıtma tablalı faz kontrast mikroskop, 1adet stereo mikroskop, 1adet florasans ataçmanlı mikroskop, 1adet etüv, 1 adet ısıtma tablası, 1adet derin dondurucu (-20 C) ve 1 adet buzdolabı bulunmaktadır. Bu laboratuarda androlojik ve spermatolojik muayeneler yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67365 Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Doktora Programıdır
2 67366 Doktora programının süresi 4 yıldır
3 67367 Yürütülmekte olan doktora programı toplam 31 dersten oluşmaktadır
4 67368 Bilimsel yenilikler ve bu yeniliklere ait kaynakları tarama becerisinin kazanılması
5 67369 Araştırma kaynaklarının doğru takibi ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilerin sunulması
6 67371 Evcil hayvanlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması
7 67379 Sürekli olarak gelişen reprodüktif biyoteknolojik yöntemler ve bunların uygulama becerilerinin kazandırılması
8 67370 Ülke hayvancılığının gelişmesinde ve ırkların ıslahında suni tohumlamanın öneminin ortaya çıkarılması
9 67373 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahip olma.
10 67372 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
11 67375 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme
12 67374 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
13 67380 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli konularında bilgi ve uygulama becerisinin kazanılması
14 67378 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri ve bu zamanların belirleme yöntemlerinin kullanma becerisinin kazanılması
15 67377 Androlojik muayene sistematiği çerçevesinde elde edilecek sonuçların değerlendirilme yeteneğinin kazandırılması
16 67376 Hayvan türlerinde seksüel siklusların, kızgınlık belirtilerinin ve kızgınlık saptama yöntemlerinin öğretilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST702 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3 6
VST703 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 6
VST704 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3 6
VST705 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus, Kızgınlık Belirtileri ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri 3 2 0 4 6
VST706 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3 6
VST707 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VST708 Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST709 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4 6
VST710 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4 6
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 2 0 0 2 6
VST712 Spermanın Dondurma Biçim ve Teknikleri 2 2 0 3 6
VST713 Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi 2 0 0 2 6
VST714 Hayvan Türlerinde Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST715 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VST716 Sığırlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST717 Atlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST718 Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST719 Deney Hayvanlarında Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST720 Deve ve Mandalarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST721 Köpek ve Kedilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST722 Kanatlılarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST723 Balıklarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST724 Domuzlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST725 Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık 3 0 0 3 6
VST726 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST727 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3 6
VST728 Reprodüktif Biyoteknoloji ve Uygulamlar 2 2 0 3 6
VST729 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4 6
VST730 Embriyonun İn Vitro Değerlendirilmesi ve Dondurma Teknikleri 2 2 0 3 6
VST731 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2 6
VST732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST702 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3 6
VST703 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 6
VST704 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3 6
VST705 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus, Kızgınlık Belirtileri ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri 3 2 0 4 6
VST706 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3 6
VST707 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VST708 Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST709 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4 6
VST710 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4 6
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 2 0 0 2 6
VST712 Spermanın Dondurma Biçim ve Teknikleri 2 2 0 3 6
VST713 Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi 2 0 0 2 6
VST714 Hayvan Türlerinde Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST715 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VST716 Sığırlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST717 Atlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST718 Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST719 Deney Hayvanlarında Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST720 Deve ve Mandalarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST721 Köpek ve Kedilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST722 Kanatlılarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST723 Balıklarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST724 Domuzlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST725 Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık 3 0 0 3 6
VST726 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST727 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3 6
VST728 Reprodüktif Biyoteknoloji ve Uygulamlar 2 2 0 3 6
VST729 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4 6
VST730 Embriyonun İn Vitro Değerlendirilmesi ve Dondurma Teknikleri 2 2 0 3 6
VST731 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2 6
VST732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6