Program Tanımları

Kuruluş

Viroloji Anabilim Dalı , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003-2004 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programıda eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri üç profosör ve bir doçent tarafından yürütülmektedir.

Kuruluş

Viroloji Anabilim Dalı , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003-2004 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programıda eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri üç profosör ve bir doçent tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunları, ve Veteriner Fakültesi Mezunları alınacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunları, ve Veteriner Fakültesi Mezunları alınacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Viroloji alanında yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi yada Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Viroloji alanında yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi yada Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Program Profili

Viroloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı ile hayvancılığın en önemli sorunlarından olan viral hastalıklar, bulaşma yolları, semptomları, korunma yolları, teşhiste kullanılan virolojik ve serolojik metodlar vb. konularda derinliğine bilgi sahibi olacak, bağımsız araştırmalar yapacak ve bu şekilde sektöre hizmet verecek araştırıcı, akademisyen ve nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel viroloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanlarınviral hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.

Program Profili

Viroloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı ile hayvancılığın en önemli sorunlarından olan viral hastalıklar, bulaşma yolları, semptomları, korunma yolları, teşhiste kullanılan virolojik ve serolojik metodlar vb. konularda derinliğine bilgi sahibi olacak, bağımsız araştırmalar yapacak ve bu şekilde sektöre hizmet verecek araştırıcı, akademisyen ve nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel viroloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanlarınviral hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Viroloji Anabilim Dalından Yüksek Lisans alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda viroloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisanssonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Virolog ünvanı ile de çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Viroloji Anabilim Dalından Yüksek Lisans alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda viroloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisanssonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Virolog ünvanı ile de çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında sınavlar OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine göre yapılır. Buna göre yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır: a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir. d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında derslerin değerlendirmeleri OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre yapılır. Buna göre: (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır. (2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. (3) Ders geçme notu yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 puan, olması gerekir. (4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır. (4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18307&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ONDOKUZ%20MAYIS%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında sınavlar OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine göre yapılır. Buna göre yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.
b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir.
d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında derslerin değerlendirmeleri OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre yapılır. Buna göre:
(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Ders geçme notu yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 puan, olması gerekir.
(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır.

(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18307&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ONDOKUZ%20MAYIS%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını tamamlayabilmek için toplam 24 krediden, 120 AKTS den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından başarılı olma şartı aranır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını tamamlayabilmek için toplam 24 krediden, 120 AKTS den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından başarılı olma şartı aranır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurupelit Kampüsü /Atakum/SAMSUN Tel: 0(362) 3121919 /2811

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kurupelit Kampüsü /Atakum/SAMSUN
Tel: 0(362) 3121919 /2811

Bölüm Olanakları

Bu programa kabul edilecek adayların yetiştirilmesinde Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan doku kültürü ve viroloji laboratuarları ile Patoloji Anabilim dallarına ait laboratuvarlar kullanılacaktır.Bu laboratuarlarda yer alan önemli ekipmanların; - Elektroforez - PCR ekipmanları - İnvert Mikroskop (Dijital fotograf makinelı) - Floresans ve Karanlık Saha ataçmanlı Araştırma Mikroskobu - - 86˚ C’lik derin dondurucu - -20˚ C’lik derin dondurucu - Lamina air kabinleri ve PCR kabinleri - Soğutmalı santrifüj - Otoklav - Etüv - Pastör Fırını - Benmari - Vortex - Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı - Masa üstü pH metre - Hassas Terazi - Buzdolabı (2 adet) - Distile su cihazı - Otomatik tek kanallı mikropipet seti, otomatik 12 kanallı mikropipet, multipipet plus, ototmatik pipet çekici - Elisa testi okuma cihazı

Bölüm Olanakları

Bu programa kabul edilecek adayların yetiştirilmesinde Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan doku kültürü ve viroloji laboratuarları ile Patoloji Anabilim dallarına ait laboratuvarlar kullanılacaktır.Bu laboratuarlarda yer alan önemli ekipmanların;
- Elektroforez
- PCR ekipmanları
- İnvert Mikroskop (Dijital fotograf makinelı)
- Floresans ve Karanlık Saha ataçmanlı Araştırma Mikroskobu
- - 86˚ C’lik derin dondurucu
- -20˚ C’lik derin dondurucu
- Lamina air kabinleri ve PCR kabinleri
- Soğutmalı santrifüj
- Otoklav
- Etüv
- Pastör Fırını
- Benmari
- Vortex
- Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
- Masa üstü pH metre
- Hassas Terazi
- Buzdolabı (2 adet)
- Distile su cihazı
- Otomatik tek kanallı mikropipet seti, otomatik 12 kanallı mikropipet, multipipet plus, ototmatik pipet çekici
- Elisa testi okuma cihazı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78819 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 78820 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 78821 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
4 78823 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
5 78824 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
6 78825 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
7 78826 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 78828 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 78829 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VVR612 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VVR613 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR617 Kanatlı ve Balıkların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR618 Pirion Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR620 Virusların Genel Özellikleri 0 6 0 3 6
VVR621 Virolojik Çalışmalarda Kullanılan İn Vivo ve İn Vitro Sistemler ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR622 Virolojik ve Serolojik Teşhis Amacı İle Örnekleme ve Uygulamaları 0 6 0 3 6
VVR623 Viruslarda Enfeksiyözite Güç Tayini (Titrasyon) ve Uygulaması 0 4 0 2 6
VVR624 Virusların İdentifikasyonunda Fiziksel Kimyasal ve Serolojik Metodlar ve Uygulamaları 0 6 0 3 6
VVR625 Viral Hastalıkların Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu 2 0 0 2 6
VVR626 Elisa ve Floresan Antikor Teknikleri 2 2 0 3 6
VVR627 Moleküler Viroloji Teknikleri 2 2 0 3 6
VVR628 Viral Hastalıkların Patogenezi ve İmmunite 2 0 0 2 6
VVR629 Viruslara Bağlı Hücre Transformasyonları ve Onkoloji 2 0 0 2 6
VVR630 Kedi ve Köpeklerin Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR631 Sığırların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR632 Koyunların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR633 Vasatlar, Filtrasyon ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR634 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VVR612 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VVR613 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR617 Kanatlı ve Balıkların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR618 Pirion Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR620 Virusların Genel Özellikleri 0 6 0 3 6
VVR621 Virolojik Çalışmalarda Kullanılan İn Vivo ve İn Vitro Sistemler ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR622 Virolojik ve Serolojik Teşhis Amacı İle Örnekleme ve Uygulamaları 0 6 0 3 6
VVR623 Viruslarda Enfeksiyözite Güç Tayini (Titrasyon) ve Uygulaması 0 4 0 2 6
VVR624 Virusların İdentifikasyonunda Fiziksel Kimyasal ve Serolojik Metodlar ve Uygulamaları 0 6 0 3 6
VVR625 Viral Hastalıkların Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu 2 0 0 2 6
VVR626 Elisa ve Floresan Antikor Teknikleri 2 2 0 3 6
VVR627 Moleküler Viroloji Teknikleri 2 2 0 3 6
VVR628 Viral Hastalıkların Patogenezi ve İmmunite 2 0 0 2 6
VVR629 Viruslara Bağlı Hücre Transformasyonları ve Onkoloji 2 0 0 2 6
VVR630 Kedi ve Köpeklerin Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR631 Sığırların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR632 Koyunların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR633 Vasatlar, Filtrasyon ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR634 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6