Program Tanımları

Kuruluş

Beden eğitimi ve spor anabilim dalı doktora programı 1997 yılında kurulmuştur.

Kuruluş

Beden eğitimi ve spor anabilim dalı doktora programı 1997 yılında kuurlmuştur.

Kazanılan Derece

Doktor Ünvanı

Kazanılan Derece

Doktor Ünvanı

Derecenin Düzeyi

TYYÇ-8

Kabul ve Kayıt Koşulları

* Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekir.
* ALES sınavından en az 55 puan alınması gerekir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

* Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekir. * ALES sınavından en az 55 puan alınması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez
çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu doktora/sanatta yeterlikte 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu doktora/sanatta yeterlikte 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi
dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS
tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15
dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS
tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla
tamamlamak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Bölüm Olanakları

Performans Ölçüm Laboratuarı

Bölüm Olanakları

Performans Ölçüm Laboratuarı,
Derslikler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78701 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 78702 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 78703 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 78704 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 78705 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78706 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 78707 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 78708 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 78709 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 78710 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 78711 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 78712 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 78713 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BES601 Antrenman Teorisi 3 0 0 3 6
BES603 Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri 3 0 0 3 6
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyonu ve Yönetimi 2 0 0 2 6
BES606 Spor ve Sağlık 3 0 0 3 6
BES607 Fonksiyonel Anatomi 3 0 0 3 6
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü 3 0 0 3 6
BES609 Spor Psikolojisi 3 0 0 3 6
BES611 Spor Sosyolojisi 3 0 0 3 6
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon 3 0 0 3 6
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri 3 0 0 3 6
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 3 0 0 3 6
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi 3 0 0 3 6
BES616 Geleneksel Türk Sporları 3 0 0 3 6
BES617 Hareket Bilgisi 3 0 0 3 6
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri 3 0 0 3 6
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler 3 0 0 3 6
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları 3 0 0 3 6
BES621 Spor Felsefesi 3 0 0 3 6
BES622 Sporda Ergojenik Yardım 3 0 0 3 6
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri 0 2 0 1 6
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi 3 0 0 3 6
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları 0 2 0 1 6
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi 3 0 0 3 6
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları 3 0 0 3 6
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi 3 0 0 3 6
BES629 Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3 6
BES630 Biyokimya 3 0 0 3 6
BES631 Sporda Doping 3 0 0 3 6
BES632 Rekreasyon 3 0 0 3 6
BES635 Özel Antrenman Bilgisi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BES701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
BES702 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3 0 0 3 6
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3 6
BES704 Gelişmiş Antrenman Bilgisi 3 0 0 3 6
BES705 İleri Fonsiyonel Anatomi 2 2 0 3 6
BES706 Spor Literatürü ve Özetleme 3 0 0 3 6
BES707 Gençlik ve Sporda Yeniden Yapılanma 3 0 0 3 6
BES708 Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması 3 0 0 3 6
BES709 Sporda Gelişmiş Performans Testleri 3 0 0 3 6
BES710 Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkileri 3 0 0 3 6
BES711 Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmaları 3 0 0 3 6
BES713 Sporda Yaralanmalar ve Korunma Yöntemleri 3 0 0 3 6
BES714 Beden Eğitiminde İşletme 3 0 0 3 6
BES715 Egzersiz Biyokimyası 2 0 0 2 6
BES716 Sporda Kulüp, Federasyon ve Üst Kuruluş Yapıları 3 0 0 3 6
BES717 Psikostimülan İlaçlar 3 0 0 3 6
BES718 Gençlik ve Sporda Sosyal Güvenlik 3 0 0 3 6
BES719 Karşılaştırmalı Gençlik Spor ve Rekreasyon Eğitimi 3 0 0 3 6
BES720 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisi 3 0 0 3 6
BES721 Yaşlılarda Egzersiz Uygulaması 0 2 0 1 6
BES722 Hamilelikte Egzersiz Çalışması 0 2 0 1 6
BES723 Engellilerde Egzersiz ve Spor Uygulamaları 3 0 0 3 6
BES724 Sporda Maç Analizleri 3 0 0 3 6
BES725 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
BES726 Spoda Taktik Stratejileri 3 0 0 3 6
BES727 Mahalli İdarelerde Gençlik ve Spor Meseleleri 3 0 0 3 6
BES728 Beden Eğitimi ve Sporda Medya Eğitimi ve Sorunları 3 0 0 3 6
BES729 Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirme 3 0 0 3 6
BES730 Seçkin Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3 6