Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2011 yılında kurulmuş olup halen lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sinir Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Tıbbi Biyoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji, Genetik Lisans bölümü mezunları, Tıp fakültesi, Fen Fakültesi Fizik, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans programını tamamladıktan sonra doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sinir Bilimleri doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı Sinir Bilimlerinin özel alanlarında eğitim sağlar.
Sinir Bilimleri ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Üniversitelerin değişik fakültelerinde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak istihdam edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Kemal Balcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sinir Bilimleri Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-3846

Bölüm Olanakları

--

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67480 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67482 Sinir Bilimleri alanında uzmanlık düzeyince bilgi birikimine sahip olur.
4 67483 Sinir sistemi gelişiminin aşamalarını açıklar, sinir sistemi patolojilerinde meydana gelen yapısal bozuklukları tanımlar.
5 67484 Sinir sisteminin temel özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSİN701 Cellular Neurobiology 3 0 0 3 6
İSİN702 Advanced Neuroscience 4 0 0 4 6
İSİN703 Basic Neuroscience 2 2 0 3 6
İSİN704 Functional Neuroanatomy I 3 0 0 3 6
İSİN705 Laboratory Techiques in Neurobiology I 2 2 0 3 6
İSİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
İSİN707 Functional Neuroanatomy II 3 0 0 3 6
İSİN708 Reseach Techniques in Neuroscience 3 0 0 3 6
İSİN710 Sensory and Motor Sytems of the Brain 2 2 0 3 6
İSİN711 Systems and Models in Cognitive Psychology 3 0 0 3 6
İSİN713 Biostatistics 3 0 0 3 6
SİN701 Hücre Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
SİN702 İleri Sinirbilimler 3 0 0 3 6
SİN703 Temel Sinirbilimler 2 2 0 3 6
SİN704 İşlevsel Nöroanatomi I 3 0 0 3 6
SİN705 Nörobiyolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
SİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
SİN707 İşlevsel Nöroanatomi II 3 0 0 3 6
SİN710 Beynin Duysal ve Motor Sistemleri 2 2 0 3 6
SİN711 Bilişsel Psikolojide Sistemler ve Modeller 3 0 0 3 6
SİN712 Sinirbilim Makale Saati 0 2 0 1 6
SİN713 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
SİN714 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
SİN715 Nörofarmakoloji 3 0 0 3 6
SİN716 Nörogenetik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSİN701 Cellular Neurobiology 3 0 0 3 6
İSİN702 Advanced Neuroscience 4 0 0 4 6
İSİN703 Basic Neuroscience 2 2 0 3 6
İSİN704 Functional Neuroanatomy I 3 0 0 3 6
İSİN705 Laboratory Techiques in Neurobiology I 2 2 0 3 6
İSİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
İSİN707 Functional Neuroanatomy II 3 0 0 3 6
İSİN708 Reseach Techniques in Neuroscience 3 0 0 3 6
İSİN710 Sensory and Motor Sytems of the Brain 2 2 0 3 6
İSİN711 Systems and Models in Cognitive Psychology 3 0 0 3 6
İSİN713 Biostatistics 3 0 0 3 6
SİN701 Hücre Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
SİN702 İleri Sinirbilimler 3 0 0 3 6
SİN703 Temel Sinirbilimler 2 2 0 3 6
SİN704 İşlevsel Nöroanatomi I 3 0 0 3 6
SİN705 Nörobiyolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
SİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
SİN707 İşlevsel Nöroanatomi II 3 0 0 3 6
SİN710 Beynin Duysal ve Motor Sistemleri 2 2 0 3 6
SİN711 Bilişsel Psikolojide Sistemler ve Modeller 3 0 0 3 6
SİN712 Sinirbilim Makale Saati 0 2 0 1 6
SİN713 Biyoistatistik 3 0 0 3 6
SİN714 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
SİN715 Nörofarmakoloji 3 0 0 3 6
SİN716 Nörogenetik 3 0 0 3 6