Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye'de ilk defa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2011 tarih ve 11077 sayılı yazısında; 2547 sayılı Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Radyolojik Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans programının açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

I. Bu programa Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliğ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve diğer ilgili bölüm mezunları katılabilmektedir. Fizik, Fizik Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları için Sağlık fizikçisi gereklerine göre tez danışmanları Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp veya Fizik bölümlerinden seçilmektedir.

II. Başvurduğu program için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programa başvuran adayların lisans döneminde aldıkları tüm eğitimleri tanınır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

.

Program Profili

Radyolojik bilimler alanında, sağlık bilimlerinin farklı alanından eğitimcilerin desteğiyle, radyolojik bilimleri konusunda donanımlı ve bilgili araştırmacılar yetiştirmek ve böylece temel ve klinik radyolojik bilimler alanında nitelikli araştırmalar gerçekleştirmektir. Radyolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak yeni çalışma alanlarında araştırıcıların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır kurumsallaşmış olarak sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve uygulamalı klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı, radyolojik bilimlerde özelleşmiş alanlarında akademik ve teknik bağlamında yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu programların oluşturulmasında, enstitümüz disiplinler arası eğitim deneyimi olan öğretim üyesi kadrosu ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezun vermeye başlamıştır ve ilk mezunumuz Devlet hastanesi Radyasyon Onkolojisinde Sağlık Fizikçisi olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını bitiren mezunlar, 2013 yılında açılan radyolojik bilimler doktora programına başvurabileceklerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve bir öğretim üyesinin danışmanlığında (nadiren 2. danışman) master tezini tmamlaması ve başarıyla savunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanları
13.04.2011-04.04.2012 Prof. Dr. Lütfi İNCESU (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)
05.04.2012-08.10.2013 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Veysel POLAT (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)
09.10.2013-07.01.2019 Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi)
16.01.2019-......Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi)


Bologna Süreci Sorumlusu
Doç. Dr. Oktay Yapıcı (Nükleer Tıp AD Öğretim Üyesi)

Bölüm Olanakları

Bu program disiplinler arası bir programdır ve gerek ders aşamasında ve gerekse tez çalışması aşamasında Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Fizik Bölümü laboratuvar olanaklarından yararlanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 2 2 0 3 6
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 2 2 0 3 6
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 3 0 0 3 6
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 3 0 0 3 6
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 2 2 0 3 6
RAD611 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3 6
RAD612 Görüntü Tanıma 3 0 0 3 6
RAD615 Radyasyon Kuramı ve Dozimetre 3 0 0 3 6
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 2 2 0 3 6
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 2 0 0 2 6
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 2 2 0 3 6
RAD623 Radyasyon Fiziği 3 0 0 3 6
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 3 0 0 3 6
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 2 0 0 2 6
RAD626 Radyobiyoloji 2 0 0 2 6
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 2 1 0 3 6
RAD628 Radyoterapi Fiziği 3 0 0 3 6
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 2 2 0 3 6
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 2 2 0 3 6
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 3 0 0 3 6
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 3 0 0 3 6
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 2 2 0 3 6
RAD611 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3 6
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 2 2 0 3 6
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 2 0 0 2 6
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 2 2 0 3 6
RAD623 Radyasyon Fiziği 3 0 0 3 6
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 3 0 0 3 6
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 2 0 0 2 6
RAD626 Radyobiyoloji 2 0 0 2 6
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 2 1 0 3 6
RAD628 Radyoterapi Fiziği 3 0 0 3 6
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 3 0 0 3 6