Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitü’ne bağlı olarak Coğrafya Anabilim Dalı, tezli yüksek lisans programı 14.07.1986 tarih ve 1986/6 sayılı senato kararı ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafya alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı` nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi`nin internet adresinde mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlanmaktadır. Programın hedefi; analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedir. Bunun yanı sıra arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesini kazanabilmek için öğrencilerin; bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer dersini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin konusuyla ilgili bir tez hazırlaması ve bu tezin seçilmiş jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Telefon: 03623121919/ 5209
03623121919/ 5207
E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, dört profesör, üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 3 0 0 3 7.5
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 3 0 0 3 7.5
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 3 0 0 3 7.5