Program Tanımları

Kuruluş

01.22.1992 tarih ve Üniversite Senatosunun 92/12 karar numaralı kararı ile Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Modern Tarih, Çağdaş Tarih ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında doktora programları açılmıştır.

Kuruluş

01.22.1992 tarih ve Üniversite Senatosunun 92/12 karar numaralı kararı ile Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Modern Tarih, Çağdaş Tarih ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında doktora programları açılmıştır.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı'da ya da ilişkili olan diğer bölümlerin doktora programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tez çalışmasını bilim dalınca belirlenen jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda bilim doktoru unvanını almaya ve doktora diploması almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı'da ya da ilişkili olan diğer bölümlerin doktora programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tez çalışmasını bilim dalınca belirlenen jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda bilim doktoru unvanını almaya ve doktora diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans öğrencilerinin en az 24 krediyi, 8 dersi ve çalışma alanında hazırlanmış bir semineri başarıyla tamamlamış ve tezini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans öğrencilerinin en az 24 krediyi, 8 dersi ve çalışma alanında hazırlanmış bir semineri başarıyla tamamlamış ve tezini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans öğrencilerinin en az 24 krediyi, 8 dersi ve çalışma alanında hazırlanmış bir semineri başarıyla tamamlamış ve tezini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans öğrencilerinin en az 24 krediyi, 8 dersi ve çalışma alanında hazırlanmış bir semineri başarıyla tamamlamış ve tezini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, öğrencilerin bilimsel araştırmalar yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmalarına yardımcı olur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, öğrencilerin bilimsel araştırmalar yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmalarına yardımcı olur.

Program Profili

Programdan başarıyla mezun olan lisansüstü öğrencilerin kendi alanlarında yüksek lisans derecesi vardır. Kadastro Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müzeler, Devlet Arşivleri personeli ve üniversitelerin fakültelerinde istihdam edilebilirler

Program Profili

Programdan başarıyla mezun olan lisansüstü öğrencilerin kendi alanlarında yüksek lisans derecesi vardır. Kadastro Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müzeler, Devlet Arşivleri personeli ve üniversitelerin fakültelerinde istihdam edilebilirler

Program Profili

Her ders için bir ara sınav (% 40) ve bir final sınavı (% 60) planlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarıyla mezun olan lisansüstü öğrencilerin kendi alanlarında yüksek lisans derecesi vardır. Kadastro Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müzeler, Devlet Arşivleri personeli ve üniversitelerin fakültelerinde istihdam edilebilirler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Her ders için bir ara sınav (% 40) ve bir final sınavı (% 60) planlanmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Alanında eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora sonrası programa başvuru hakkı kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler post-doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (% 40) ve bir final sınavı (% 60) planlanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın lisansüstü programlarında veya ilgili diğer programlarda tamamlanan tez çalışmasını tamamlayarak anabilim dalı tarafından belirlenen tez savunma jürisi tarafından tarih anabilim dalında bilim ve doktora unvanı, kredi ve hepsini başarıyla tamamlayarak verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalı'nda bilim doktoru unvanı ve doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, fen-Edebiyat Fakültesi, Atakum-Samsun. Telefon: +90362 312 19 19 /5224 E-Mail: sbe@omu.edu.tr

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih Bölümü, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi'nde ders vermektedir. Lisansüstü Eğitim faaliyetlerinde kullanılan Tarih kütüphanesi içeren seminer odası bulunmaktadır. Tarih bölümü bünyesinde 7 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 4 dr. Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi vardır.

Bölüm Olanakları

Tarih Bilim Dalı üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Tarih Bilim Dalı'na ait bir kütüphaneyi içerisinde bulunduran ve Lisansüstü Eğitim faaliyetlerinde kullanılan bir seminer salonu bulunmaktadır. Bilim Dalı bünyesinde 7 Prof. Dr., 2 Doç. Dr. , 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 7 Arş. Gör. bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78920 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 78921 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 78924 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 78927 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma
5 78930 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 78945 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 78946 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 78947 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 78948 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 78949 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 78950 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma
12 78951 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma
13 78952 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma
14 78953 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma
15 78954 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma
16 78955 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme
17 78956 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma
18 78957 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR606. Osmanlı Devleti’nde Doğal Afetler 3 0 0 3 7.5
TAR641 IX. Yüzyılda Balkanlar'da Demografik Yapı 3 0 0 3 7.5
TAR644 Türkler ve İslamiyet 3 0 0 3 7.5
TAR651 Tanzimat ve Değişim 3 0 0 3 7.5
TAR653 Osmanlı Devleti'nde Seyyahlar ve Seyahatnameler 3 0 0 3 7.5
TAR701 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR703. Osmanlı Gündelik Yaşamı 3 0 0 3 7.5
TAR704. Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 3 0 0 3 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR716 Şehir Tarihi ve Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 7.5
TAR720. Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 3 0 0 3 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3 7.5
TAR736 Osmanlı Devleti'nde Siyasi Akımlar 3 0 0 3 7.5
TAR737 Yakınçağ'da Osmanlı Kurumlarında Değişim 3 0 0 3 7.5
TAR738 Farsça Metinlere Giriş 3 0 0 3 7.5
TAR739 Farsça Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
TAR740 Ortaçağ Seyahatnameleri 3 0 0 3 7.5
TAR741 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR742 Ortaçağ'da Avrupa ve Türkler 3 0 0 3 7.5
TAR743 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 3 0 0 3 7.5
TAR744 Osmanlı Bürokrasisinde Değişim 3 0 0 3 7.5
TAR745 Modernleşme Sürecinde Osmanlı Şehirleri 3 0 0 3 7.5
TAR746 Tanzimat Devri Osmanlı İdari Teşkilatı 3 0 0 3 7.5
TAR747 Türk Arnavut İlişkileri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR703. Osmanlı Gündelik Yaşamı 3 0 0 3 7.5
TAR704 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2 7.5
TAR704. Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 3 0 0 3 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR716 Şehir Tarihi ve Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR716 Şehir Tarihi Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 7.5
TAR720. Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 3 0 0 3 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3 7.5
TAR722 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TAR723 Türk Siyasi Düşünce Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR725 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAR729 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3 7.5
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 3 0 0 3 7.5
TAR735 M.Ö. II.Binyıl Önasya Toplumlarında İktisadi Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR736 Osmanlı Devleti'nde Siyasi Akımlar 3 0 0 3 7.5
TAR737 Yakınçağ'da Osmanlı Kurumlarında Değişim 3 0 0 3 7.5
TAR738 Farsça Metinlere Giriş 3 0 0 3 7.5
TAR739 Farsça Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
TAR740 Ortaçağ Seyahatnameleri 3 0 0 3 7.5
TAR741 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR742 Ortaçağ'da Avrupa ve Türkler 3 0 0 3 7.5
TAR743 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 3 0 0 3 7.5
TAR744 Osmanlı Bürokrasisinde Değişim 3 0 0 3 7.5
TAR745 Modernleşme Sürecinde Osmanlı Şehirleri 3 0 0 3 7.5
TAR746 Tanzimat Devri Osmanlı İdari Teşkilatı 3 0 0 3 7.5
TAR747 Türk Arnavut İlişkileri 3 0 0 3 7.5