Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesindeki UZEM binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1-Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir,
2-Programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puandan;
a) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, sözel puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.
b) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS/ÜDS’den en az 70, doktora için ise en az 80 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Program Profili

Doktora programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktorayı bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorayı bitiren öğrenciler Öğretim Üyeliğine başvurma hakkı kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

1- Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlayan,
2- Yeterlik sınavında başarılı olan,
3- Tez önerisi savunma sınavında başarılı olan,
4- Dönem tez izleme sınavlarını başarıyla tamamlayan ve tamamlamış olduğu tez çalışmasını seçilmiş jüri tarafından bulunan,
5- Ciltlenmiş 3 nüsha tezi Enstitüye teslim eden öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : 0 362 457 60 27
Web : sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70550 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 70551 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 70552 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 70553 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 70554 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE701. Edebiyatta Üslup 3 0 0 3 7.5
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 3 0 0 3 7.5
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 3 0 0 3 7.5
TDE704. Türk Edebiyatında Nesiller 3 0 0 3 7.5
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE706. Toplum-Dilbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE707. Göktürkçe 3 0 0 3 7.5
TDE708. Eski Uygurca 3 0 0 3 7.5
TDE709. Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE710. Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE711. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE712. Anlambilimi 3 0 0 3 7.5
TDE713. Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
TDE714. Psiko-Dilbilim 3 0 0 3 7.5
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 3 0 0 3 7.5
TDE716. Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 3 0 0 3 7.5
TDE717. Eski Türk Edebiyatında Tabiat 3 0 0 3 7.5
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 3 0 0 3 7.5
TDE719 Metin Neşri 3 0 0 3 7.5
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 3 0 0 3 7.5
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TDE722 Gazel Şerhleri 3 0 0 3 7.5
TDE723 Kaside Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 3 0 0 3 7.5
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 3 0 0 3 7.5
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 3 0 0 3 7.5
TDE728. Şiir ve Nazire Mecmuaları 3 0 0 3 7.5
TDE729. Türk Sufizmi 3 0 0 3 7.5
TDE730 Folklor ve Etnografya 3 0 0 3 7.5
TDE731. Destan Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TDE732. Masal Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TDE733 Halkbilimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 3 0 0 3 7.5
TDE735. Büyü, Sihir ve İnançlar 3 0 0 3 7.5
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 3 0 0 3 7.5
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 3 0 0 3 7.5
TDE738 Orta Türkçe 3 0 0 3 7.5
TDE739 Etimoloji 3 0 0 3 7.5
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE741 Şiir ve Poetika 3 0 0 3 7.5
TDE742 Güncel Edebiyat Üzerine Araştırmalar 3 0 0 3 7.5
TDE743 Yeni Türk Edebiyatının Güncel Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TDE744 Edebî Anlatıların Bilişsel Eleştiri Yöntemiyle Çözümlenmesi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE701. Edebiyatta Üslup 3 0 0 3 7.5
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 3 0 0 3 7.5
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 3 0 0 3 7.5
TDE704. Türk Edebiyatında Nesiller 3 0 0 3 7.5
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE706. Toplum-Dilbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE707. Göktürkçe 3 0 0 3 7.5
TDE708. Eski Uygurca 3 0 0 3 7.5
TDE709. Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE710. Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE711. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE712. Anlambilimi 3 0 0 3 7.5
TDE713. Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
TDE714. Psiko-Dilbilim 3 0 0 3 7.5
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 3 0 0 3 7.5
TDE716. Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 3 0 0 3 7.5
TDE717. Eski Türk Edebiyatında Tabiat 3 0 0 3 7.5
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 3 0 0 3 7.5
TDE719 Metin Neşri 3 0 0 3 7.5
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 3 0 0 3 7.5
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TDE722 Gazel Şerhleri 3 0 0 3 7.5
TDE723 Kaside Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 3 0 0 3 7.5
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 3 0 0 3 7.5
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 3 0 0 3 7.5
TDE728. Şiir ve Nazire Mecmuaları 3 0 0 3 7.5
TDE729. Türk Sufizmi 3 0 0 3 7.5
TDE730 Folklor ve Etnografya 3 0 0 3 7.5
TDE731. Destan Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TDE732. Masal Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TDE733 Halkbilimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 3 0 0 3 7.5
TDE735. Büyü, Sihir ve İnançlar 3 0 0 3 7.5
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 3 0 0 3 7.5
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 3 0 0 3 7.5
TDE738 Orta Türkçe 3 0 0 3 7.5
TDE739 Etimoloji 3 0 0 3 7.5
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE741 Şiir ve Poetika 3 0 0 3 7.5
TDE742 Güncel Edebiyat Üzerine Araştırmalar 3 0 0 3 7.5
TDE743 Yeni Türk Edebiyatının Güncel Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TDE744 Edebî Anlatıların Bilişsel Eleştiri Yöntemiyle Çözümlenmesi 3 0 0 3 7.5